Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Καρβονυλικές ενώσεις

 • 2. Αντιδράσεις καρβονυλικών ενώσεων

 • 3. Αμινοξέα

 • 4. Υδατάνθρακες

 • 5. Ετεροκυκλικές ενώσεις, Νουκλεϊκές βάσεις

 • Συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  1. John McMurry, Οργανική Χημεία ΙΙ, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
  2. Δ. Αλίβερτης, Γ. Πηλίδης και Θ. Γιαννόπουλος, Σημειώσεις Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας, Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ιωαννίνων, 2012
  3. John McMurry, Organic chemistry, Cengage Learning, 2011
  • Ασκήσεις-θέματα