Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Λατινική Πεζογραφία

  Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Φώτης Κ. Πολυμεράκης

 • 1. Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην εισαγωγή επισημαίνονται τα είδη, οι απαρχές των ειδών, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι κυριότεροι εκπρόσωποι της Λατινικής πεζογραφίας. Εξετάζονται εκτενέστερα η πολιτική σταδιοδρομία του Κικέρωνα και το συγγραφικό του έργο καθώς και το ιστορικό πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής του. 

  Λέξεις κλειδιά: Χρονικά των Αρχιερέων, Δωδεκάδελτος, Άππιος Κλαύδιος Καίκος, Λίκινιος Κράσσος, Μάρκος Αντώνιος, Κικέρων.

 • 2. Κικέρων - De Oratore

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνετια γλωσσικός και ερμηνευτικός σχολιασμός επιλεγμένων κειμένων (I, 3-5, 9-20· Ι, 43-45, 191-194, 195-203· ΙΙ, 1-2, 4-8· ΙΙ, 12, 51-52· ΙΙ, 15, 62-64· ΙΙ, 27, 114-117).

  Λέξεις κλειδιά: Γλωσσική ανάλυση, μετάφραση, ερμηνεία, θεωρητικός προβληματισμός.

 • 3. Κικέρων - Pro Tito Annio Milone

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γλωσσικός και ερμηνευτικός υπομνηματισμός επιλεγμένων κειμένων από το exordium, τη narratio, την confirmatio και την peroratio του Pro Milone.

  Λέξεις κλειδιά: Μετάφραση, υπομνηματισμός, ερμηνεία, exordium, narratio, confirmatio, peroratio, Πομπήιος, Κλώδιος, Μίλωνας.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα:

   1) Το κείμενο του Pro Milone σε στερεότυπη έκδοση: A. Klotz – Fr. Schoel, M. T. Ciceronis orationes, vol. VIII, Lipsiae 1918.

   2) M. von Albrech, Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας (Geschichte der Römischen Literatur, München 21994, μετάφρ.- επιμ. Δ. Ζ. Νικήτας), Π.Ε.Κ., τ. Α΄, Ηράκλειο 1997, τ. Β΄, Ηράκλειο 2002.

  Προτείνω εναλλακτικά τα βιβλία των:

  1) E. J. Kenney –W. V. Clausen, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας (The Cambridge History of Classical Literature. II Latin Literature, Cambridge 1982, μετάφρ. Θ. Πίκουλας – Α. Σιδέρη-Τόλια, επιμ. Α. Στεφανής), εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1998.

   2) Α. Ernout – F. Thomas, Συντακτικό της Λατινικής (Syntaxe Latine, Paris 21972,

  μετάφραση Θ. Πίκουλας – επιμ. Α. Μιχαλόπουλος), εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2012.

  3) Β. Α. Φυντίκογλου, Μάρκος Τούλλιος Κικέρων: Υπέρ του Μάρκου Καίλιου (εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2013.