Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ

  Διδάσκων : Ν. Μποζατζής

  Περιγραφή: Ο ευρύς χαρακτήρας των θεματικών της Κοινωνικής ψυχολογίας ανακλά την τοποθέτησή της ανάμεσα στην κοινωνιολογία και κεντρικών προσεγγίσεων της ψυχολογίας. Μέσα στην κοινωνική ψυχολογία υπάρχει ένα συνεχές θεματολογίας που καλύπτει όλο το φάσμα του τετράπτυχου: άτομο, δυάδα, ομάδα, κοινωνία. Αυτό το μάθημα έχει ως σκοπό να εισαγάγει και να καλύψει θεωρίες και διαδικασίες κυρίως στα δύο πρώτα επίπεδα. Δηλαδή ατομικές και διαπροσωπικές γνωστικές διαδικασίες και την σχέση τους με γενικότερες κοινωνικές δομές και νόρμες.

  Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος: Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι διττός : αφενός αποσκοπεί στην επέκταση των εισαγωγικών γνώσεων στην επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας και , αφετέρου , στην αρχική εξοικείωση των φοιτητών με επιστημολογικές εξελίξεις στην επιστήμη της κοινωνικής ψυχολογίας , κυρίως αυτές που εντάσσονται στην προβληματική του κοινωνικού κονστρουξιονισμού. Το μάθημα είναι διαρθρωμένο σε 3 κύκλους διαλέξεων : 1) Επαναπροσδιορίζοντας την προβληματική των στάσεων στην κοινωνική ψυχολογία , 2) Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων ως κοινωνικο - κονστρουξιονιστική θεωρία, 3) Εισαγωγή στην λογοψυχολογία

  Λέξεις κλειδιά: Στάσεις, Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Λογοψυχολογία.

 • 1 - Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας

  Πέρα από τις ενδο-ατομικές, ψυχολογικές οντότητες: –Στάσεις, Κοινωνικές Αναπαραστάσεις και  Λογοψυχολογία. -‘Η δυναμική της άμεσης κατάστασης’. Βασικό ‘δίδαγμα’ από την ιστορία της κοινωνικής ψυχολογίας. Η δυναμική της άμεσης κατάστασης.

  Λέξεις κλειδιά: επιφάνεια, βάθος, αίτα

 • 2 - Στάσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στάσεις, τάσεις, γνώμη και η έννοια της αξιολόγησης. Οι ‘στάσεις’ στον ελληνικό κοινό λόγο. Τι είναι ‘στάση’; Η ιστορία της Κοινωνικής  Ψυχολογίας των στάσεων. Εννοιολόγηση των στάσεων. Μέτρηση των στάσεων. Αυτο-αναφορικές μετρήσεις. Μετρήσεις βάσει φυσιολογίας.

  Λέξεις κλειδιά: στάσεις, ψυχολογική τάση, συναίσθημα

 • 3 - Κοινωνικές Αναπαραστάσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Με τον όρο Κ.Α. εννοούμε ένα σύνολο εννοιών, δηλώσεων και επεξηγήσεων που οι καταβολές τους βρίσκονται στην καθημερινή ζωή, στο ξεδίπλωμα των δι-ατομικών επικοινωνιών

  Λέξεις κλειδιά: ψυχανάλυση, επικοινωνία, κοινωνιογένεση

 • 4 - Λογοψυχολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Θα εστιάσουμε στην μελέτη της κατασκευής «αντικειμένων» μέσα στο λόγο και στις συνέπειες των κατασκευών αυτών. Οι τρείς κομβικές διαστάσεις της λογοψυχολογίας. Η οπτική της λογοψυχολογίας.

  Λέξεις κλειδιά: ρητορική, δράση, κατασκευή

 • Βιβλιογραφία

  ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   

  • Edwards, D. & Potter, J. (2010) Λογοψυχολογία και ψυχικές καταστάσεις. Στο Ν. Μποζατζής & Θ. Δραγώνα (Επιμ.) Κοινωνική Ψυχολογία: Η στροφή στο λόγο. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 131-155.
  • Farr, R.M. (1995) Κοινωνικές αναπαραστάσεις. Στο Σ. Παπαστάμου & Α. Μαντόγλου (Επιμ.) Κοινωνικές Αναπαραστάσεις. Αθήνα: Οδυσσέας, σελ. 107-123.
  • Jodolet, D. (1995) Τρελοί και τρέλα σε μια αγροτική περιοχή της Γαλλίας: Μια μονογραφική προσέγγιση. Στο Σ. Παπαστάμου & Α. Μαντόγλου (Επιμ.) Κοινωνικές Αναπαραστάσεις. Αθήνα: Οδυσσέας, σελ. 198-219.
  • Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2010) Στάσεις. Στο M.A. Hogg & G.M. Vaughan (2010) Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Guttenberg, σελ. 199-247.
  • Potter, J. (2005) Στάσεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις και η διά / του λόγου ψυχολογία. Στο M. Wetherell (Επιμ.) Ταυτότητες , Ομάδες και Κοινωνικά Ζητήματα. Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 175-251.
  • Potter, J. & Wetherell, M. (2009) «Οι στάσεις στο λόγο» και «Πέρα από τις στάσεις», από το βιβλίο «Λόγος και Κοινωνική Ψυχολογία: Πέρα από τις στάσεις και τη συμπεριφορά». Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 71-86.
  • Potter, J. & Wetherell, M. (2009) «Από τις αναπαραστάσεις στα ρεπερτόρια», από το βιβλίο «Λόγος και Κοινωνική Ψυχολογία: Πέρα από τις στάσεις και τη συμπεριφορά». Αθήνα: Μεταίχμιο, σελ. 193-203.