Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εκπαιδευτική Πολιτική ΙΙ: Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός

  Διδάσκων : Ε. Σιάνου

  Περιγραφή: 

  Το μάθημα πραγματεύεται τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα

  1. Κοινωνικός αποκλεισμός : έννοια , σύγχρονη θεωρητική συζήτηση και έρευνα

  2. Από την ανισότητα στη διαφορά

  3. Κοινωνικός αποκλεισμός , ιδιότητα του πολίτη και κοινωνική πολιτική

  4. Εκπαίδευση , ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη

  5. Εκπαίδευση και κοινωνικός αποκλεισμός

  6. Μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση

  7. Πολιτικές για τον κοινωνικό αποκλεισμό στην εκπαίδευση

  Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και να προσεγγίσουν, από μια κριτική σκοπιά, τη σχέση του κοινωνικού αποκλεισμού και της εκπαίδευσης .Το μάθημα έχει στόχο να μεταβιβάσει στους φοιτητές ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με τον τρέχοντα προβληματισμό για το περιεχόμενο της έννοιας και τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού γενικώς και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Να παρουσιάσει, ακόμη, ορισμένα επίκαιρα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του θεωρητικού προβληματισμού και των εμπειρικών ερευνών, σκοπός των οποίων είναι η ανίχνευση των αιτίων και η μείωση των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού , η ενσωμάτωση αυτών που πλήττονται από τον αποκλεισμό και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

  Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός αποκλεισμός , κοινωνική δικαιοσύνη

 • 1 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτη κοινωνικού αποκλεισμού. Κοινωνικός αποκλεισμός και κοινωνική δικαιοσύνη. Κοινωνικός αποκλεισμός και κοινωνική πολιτική. Πρόσβαση και συμμετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

  Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός αποκλεισμός , κοινωνική δικαιοσύνη, εκπαίδευση

 • 2 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανισότητες και αποκλεισμός. Η εκπαιδευτικήμεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Εκπαίδευση καιθεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου.

  Λέξεις κλειδιά: Δημόσια εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνικές ανισότητες, κοινωνικός αποκλεισμός

 • 3 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αγορά εργασίες και εκπαίδευση. Κοινωνικός αποκλεισμός και ανεργία.

  Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, ανεργία, φτώχεια, κρίση, κοινωνικός αποκλεισμός, περιθωριοποίηση

 • Βιβλιογραφία

  •  Ανδρούτσου Α. Ασκούνη Ν. (επιμ.) (2011) Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα. Προκλήσεις για την εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Archer L. Hutchings, M. & Ross A. (2002) Higher Education and Social Class: Issues of Exclusion and Inclusion, London: RoutledgeFalmer.
  • Ασδραχάς Σ. Τσιάκαλος Γ. Κωνσταντόπουλος Ν κ.α. (2009) Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Boudon, R. (1974) Education, opportunity, and social inequality. New York: John Wiley.
  • Burchardt T (2000) “Social exclusion: concepts and evidence” στο Gordon D & Townsend P. (Eds) Breadline Europe: The measurement of poverty, Bristol: Policy Press.