Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

   Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση

  Διδάσκων : Α. Μικρόπουλος


  Περιγραφή μαθήματος : Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι εφαρμογές των τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΠ) στην εκπαίδευση. Συζητούνται οι διάφορες τεχνολογικές προσεγγίσεις της ΕΠ, τα εικονικά περιβάλλοντα και οι εικονικοί κόσμοι και τα χαρακτηριστικά τους. Προτείνονται τρόποι παιδαγωγικής αξιοποίησης και σχεδίασης εκπαιδευτικών ερευνών με τις τεχνολογίες της ΕΠ

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος : Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι σε θέση να:

  1. Διακρίνουν την εικονική πραγματικότητα ως ξεχωριστή υλοποίηση της Πληροφορικής, ως σύνολο τεχνολογιών διακριτών από συστήματα διαχείρισης τάξης / μαθήματος, και άλλους τύπους e-learning.
  2. Αναλύουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της εικονικής πραγματικότητας και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα για τον εκάστοτε διδακτικό σχεδιασμό.
  3. Σχεδιάζουν και υλοποιούν διδακτικές παρεμβάσεις σε εικονικά περιβάλλοντα και κόσμους.
  4. Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές έρευνες σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση της εικονικής πραγματικότητας.

  Λέξεις κλειδιά : Εικονική πραγματικότητα, Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, Εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών, δημιουργία, ελεύθερη πλοήγηση, μοντελοποίηση και προσομοίωση, πολυτροπική επικοινωνία, συνεργασία, παρουσίαση και διάθεση περιεχομένου

 • 1 - Εικονική πραγματικότητα: Ορισμοί, ιστορία, τεχνολογίες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται διαχρονικά ορισμοί της εικονικής πραγματικότητας. Συζητούνται οι τύποι των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας και τα κύρια τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους.

  Λέξεις κλειδιά: Εικονική πραγματικότητα, Επιτραπέζια, Μερική εμβύθιση, QT VR, Πλήρης εμβύθιση Εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών, Μικτή ή επαυξημένη πραγματικότητα

 • 2 - Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι ως τα περιβάλλοντα που βασίζονται σε ένα παιδαγωγικό μοντέλο,  δημιουργεί, τροποποιεί ή χειρίζεται ο μαθητής για να αναπαραστήσει τις γνώσεις του.

  Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, εκπαιδευτικοί εικονικοί κόσμοι, παιδαγωγική θεώρηση, γνωστικά εργαλεία

 • 3 - Τεχνολογικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες (affordances)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Συζητούνται οι μαθησιακές δυνατότητες που προκύπτουν από τρισδιάστατες χωρικές αναπαραστάσεις, διαισθητική πολυτροπική αλληλεπίδραση, εμβύθιση.

  Λέξεις κλειδιά: δημιουργία, ελεύθερη πλοήγηση, μοντελοποίηση και προσομοίωση, πολυτροπική επικοινωνία, συνεργασία, παρουσίαση και διάθεση περιεχομένου.

 • 4 - Εκπαιδευτική έρευνα και διδακτική πράξη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Συζητούνται τρόποι παιδαγωγικής αξιοποίησης των τεχνολογιών της εικονικής πραγματικότητας. Παρουσιάζονται τα πεδία εφαρμογής της εκπαιδευτικής έρευνας με βάση τις τεχνολογίες της εικονικής πραγματικότητας.

  Λέξεις κλειδιά: Διδακτική παρέμβαση, μαθησιακό αντικείμενο, αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής, αίσθηση παρουσίας.

 • Βιβλιογραφία

  1. Μικρόπουλος, Τ. Α., Μπέλλου, Ι. (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
  2. Gregory, S., Lee, M.J.W., Dalgarno, B., & Tynan, B. (2016). Learning in Virtual Worlds: Research and Applications. CA: AU Press.
  3. Kim, G.J. (2005). Designing Virtual Reality Systems The Structured Approach. London: Springer.
  4. Mikropoulos, T. A. & Natsis, A. (2011). Educational Virtual Environments: A Ten Year Review of Empirical Research (1999 – 2009). Computers & Education, 56(3), 769-780.


  Επιπλέον βιβλιογραφία

  1. Themes in Science and Technology Education, peer reviewed journal, http://earthlab.uoi.gr/theste/
  2. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, http://earthlab.uoi.gr/thete/
  3. Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ). Πρακτικά συνεδρίων, http://www.etpe.eu/