Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο

  Διδάσκων : Α. Μικρόπουλος

  Περιγραφή: Οι τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία υλοποιούν το μαθητοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Ο μαθητής δημιουργεί, τροποποιεί ή χειρίζεται εφαρμογές λογισμικού, εργάζεται με άλλες τεχνολογίες και εμπλέκεται απαραίτητα σε νοητικές διεργασίες όπως η κριτική σκέψη. Το μάθημα εφαρμόζει τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως γνωστικά εργαλεία σε στοχοθετημένες και νοηματοδοτημένες διδακτικές παρεμβάσεις.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος:

  Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  1. Κατανοούν την έννοια των γνωστικών εργαλείων
  2. Σχεδιάζουν διδακτικές παρεμβάσεις σε θέματα διαφόρων γνωστικών αντικειμένων με την υποστήριξη των ΤΠΕ ως γνωστικών εργαλείων
  3. Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές έρευνες σε θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ.

  Λέξεις κλειδιά: Γνωστικό εργαλείο, διδακτικός σχεδιασμός, διδακτική παρέμβαση, παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ

 • 1 - Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η υποστήριξη της διδακτικής πράξης από τις ΤΠΕ προτείνεται με την αξιοποίησή τους ως γνωστικών εργαλείων στα χέρια των μαθητών.

  Λέξεις κλειδιά: Γνωστικό εργαλείο, οικοδόμηση γνώσης, κριτική σκέψη, αναστοχασμός, κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση

 • 2 - Σχεδίαση διδακτικών παρεμβάσεων με την υποστήριξη των ΤΠΕ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οι διδακτικές παρεμβάσεις υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία, βασίζονται σε κάποιο διδακτικό μοντέλο και τις αντίστοιχες τεχνικές και υλοποιούν συγκεκριμένους γνωστικούς στόχους.

  Λέξεις κλειδιά: Γνωστική ταξινομία, διδακτικοί στόχοι, προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, διδακτικό μοντέλο, διδακτικές τεχνικές

 • 3 - Δειγματικές διδακτικές παρεμβάσεις με την υποστήριξη των ΤΠΕ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται δειγματικές διδακτικές παρεμβάσεις από γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την υποστήριξη διαφορετικών τεχνολογιών.

  Λέξεις κλειδιά: Διδακτικές παρεμβάσεις, Φυσική Δημοτικού, Φυσική Γυμνασίου, διδακτικές δραστηριότητες, μαθησιακές δραστηριότητες.

 • Βιβλιογραφία

  1. Μικρόπουλος, Τ. Α., Μπέλλου, Ι. (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
  2. Schunk, D. H. (2010). Θεωρίες μάθησης: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο.

  Επιπλέον Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

  • Επιστημονικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση», http://earthlab.uoi.gr/thete/
  • Επιστημονικό περιοδικό «Themes in Science and Technology Education», http://earthlab.uoi.gr/theste/