Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

   ΤΠΕ στις Θετικές Επιστήμες

  Διδάσκων : Α. Μικρόπουλος

  Περιγραφή :

  Πραγματεύεται το θεωρητικό υπόβαθρο και τις τεχνολογικές προσεγγίσεις για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Παρέχει το υπόβαθρο για την εκπαιδευτική έρευνα στο πεδίο.

  Η ακολουθία θεωρία μάθησης - διδακτικό μοντέλο - διδακτικές τεχνικές σε συνδυασμό με τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα εφαρμόζεται για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων σε θέματα Φυσικών Επιστημών.

  Η συνδρομή των ΤΠΕ περιλαμβάνει λογισμικά μοντελοποίησης και προσομοιώσεων, ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος :

  Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  1. Αντιλαμβάνονται την προστιθέμενη παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και εκπαιδευτική έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες.
  2. Διακρίνουν και επιλέγουν τεχνολογικές λύσεις για τη διδασκαλία και την εκπαιδευτική έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες.
  3. Αναλύουν τη διδακτική πράξη σύμφωνα με την ακολουθία διδακτικό μοντέλο, διδακτικές τεχνικές, διδακτικοί στόχοι και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις για τις Φυσικές Επιστήμες.
  4. Σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά σενάρια υποστηριζόμενα από τις ΤΠΕ με την κατάλληλη θεωρητική και τεχνολογική βάση.
  5. Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές έρευνες σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες.

  Λέξεις κλειδιά : Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, προσομοιώσεις, μοντελοποίηση,  μαθησιακά αντικείμενα, εκπαιδευτική έρευνα

 • 1 - Η επιστημονική εργασία.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η δομή και το πλαίσιο της επιστημονικής εργασίας. Πραγματεύονται στοιχεία για τη δημοσίευση της εργασίας και της προφορικής παρουσίασης της. Παραδείγματα αποτελούν εργασίες από την εκπαιδευτική έρευνα στις Φυσικής Επιστήμες με ΤΠΕ.

  Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική έρευνα, διδακτική Φυσικών Επιστημών, IMRAD, δεοντολογία, αξιοπιστία

 • 2 - Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ένταξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνολογικές υλοποιήσεις.

  Λέξεις κλειδιά: Γνωστικά εργαλεία, Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, διδακτικά μοντέλα, τεχνολογικές υλοποιήσεις

   

 • 3 - Μοντελοποίηση, προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τεχνολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Η προστιθέμενη παιδαγωγική αξία της μοντελοποίησης, των προσομοιώσεων και της οπτικοποίησης.

  Λέξεις κλειδιά: Μοντέλο, μοντελοποίηση, προσομοίωση, δυναμική προσομοίωση, οπτικοποίηση, παιδαγωγική αξία

   

 • 4 - Ψηφιακά αποθετήρια και μαθησιακά αντικείμενα για τις Φυσικές Επιστήμες.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ψηφιακοί μαθησιακοί πόροι και ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα. Επίπεδα συσσώρευσης, αξιολόγηση μαθησιακών αντικειμένων, αποθετήρια μαθησιακών πόρων, φωτόδεντρο.

  Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακός μαθησιακός πόρος, μαθησιακό αντικείμενο, συσσώρευση, αποθετήριο, φωτόδεντρο

   

 • 5 - Διδακτικές παρεμβάσεις και εκπαιδευτικά σενάρια στις Φυσικές Επιστήμες με τη συνδρομή των ΤΠΕ.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σχεδίαση και ανάπτυξη διδακτικών παρεμβάσεων στις Φυσικές Επιστήμες με τη συνδρομή των ΤΠΕ με στόχο την εκπαιδευτική έρευνα και διδακτική πράξη

  Λέξεις κλειδιά: Διδακτική παρέμβαση, εκπαιδευτικό σενάριο, μαθησιακά αντικείμενα, Φυσικές Επιστήμες

 • Βιβλιογραφία

  • Μικρόπουλος, Τ. Α., Μπέλλου, Ι. (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
  • Depover, C., Karsenti, T., Κόμης. B. (2010). Διδασκαλία με τη χρήση της τεχνολογίας: Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
  • Δημητριάδης, Σ. Ν. (2014). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό. Θεσσαλονίκη: Τζιόλα.
  • Schunk, D. H. (2010). Θεωρίες μάθησης: Μια εκπαιδευτική προσέγγιση. Αθήνα: Μεταίχμιο.