Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

   Διδασκαλία και Διδακτική της Πληροφορικής

  Διδάσκουσα : Ι. Μπέλλου

  a

  Περιγραφή μαθήματος :

  Το μάθημα ξεκινά με επισκόπηση εννοιών της διδακτικής η οποία συγκεκριμενοποιείται στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής. Αποσαφηνίζονται οι όροι «Πληροφορική» και «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών». Πραγματεύεται το ερευνητικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής και εξειδικεύεται στον προγραμματισμό, στην οικοδόμηση και στην αξιολόγηση της γνώσης του.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος :

  Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

  1. Αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ του γνωστικού αντικειμένου «Πληροφορική» και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
  2. Σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικές έρευνες στο πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής
  3. Αξιολογούν τη γνώση στο προγραμματισμό.

  Λέξεις κλειδιά : Διδακτική Πληροφορικής, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, προγραμματισμός, ταξινομία SOLO, διδακτικές τεχνικές, αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

 • 1 - Έννοιες της Διδακτικής

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Διδασκαλία εννοιών της Διδακτικής της Πληροφορικής με συνεργατικές βιωματικές τεχνικές, όπως καταιγισμός ιδεών, ομάδες εργασίας. Γνωστικά εμπόδια. Εννοιολογική αλλαγή στην Πληροφορική.

  Λέξεις κλειδιά: Διδακτικές τεχνικές, καταιγισμός ιδεών, χιονοστιβάδα, διδακτικό συμβόλαιο, γνωστικά εμπόδια, εννοιολογική αλλαγή

 • 2 - Πληροφορική και ΤΠΕ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Συζητείται το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και επισημαίνεται η διαφορά των όρρων

  Λέξεις κλειδιά: Πληροφορική, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, γνωστικό αντικείμενο, γνωστικό εργαλείο, εκπαιδευτική τεχνολογία

 • 3 - Η γνώση του προγραμματισμού και η αξιολόγηση της

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Συζητείται ο προγραμματισμός ως περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου «Πληροφορική», παρουσιάζονται διδακτικές τεχνικές και μοντέλα αξιολόγησης της γνώσης προγραμματισμού

  Λέξεις κλειδιά:  Προγραμματισμός, γλώσσες προγραμματισμού, αλγοριθμική σκέψη, αξιολόγηση, ταξινομία SOLO

 • 4 - Η έρευνα στη διδακτική της Πληροφορικής

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Συζητείται η διάκριση των όρων «διδακτική» και «διδασκαλία». Παρουσιάζεται το ερευνητικό πεδίο της διδακτικής της Πληροφορικής, οι τάσεις στο διεθνή και ελληνικό χώρο. Πραγματεύεται το ζήτημα της επαγγελματικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής.

  Λέξεις κλειδιά: Διδακτική, διδασκαλία, ερευνητικές τάσεις, επαγγελματική αναβάθμιση, επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

 • Βιβλιογραφία

  1.     Κόμης, Β. Ι. (2015). Εισαγωγή στη διδακτική της πληροφορικής. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
  2.   Γρηγοριάδου, Μ., Γόγολου, Α., Γουλή, Ε., Γλέζου, Κ. Τσαγκάνου, Γ., Κανίδης, Ε., Δουκάκης, Δ., Φράγκου, Σ., Βεργίνης, Η. (2009). Διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διδασκαλία της πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009


  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

  Διδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και στη διδασκαλία. Ανοικτό μάθημα Πανεπιστημίου Πατρών, http://www.opencourses.gr/opencourse.xhtml?id=2292&ln=el