Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1 - Επεξεργασία νερού για παραγωγή πόσιμου νερού

 • 2 - Μηχανική-βιολογική επεξεργασία αστικών λυμάτων

 • 3 - Τεχνολογίες ΧΥΤΑ

 • Συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  1. Ευάγγελος Βουδριάς: Διαχείριση στερεών αποβλήτων, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θράκης, 2013
  2. Αλέξανδρος Αϊβαζίδης: Διαχείριση υγρών αποβλήτων, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Θράκης, 2005
  3. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος, εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2009, ISBN 978-960-418-206-0