Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Αλκάνια

 • 2. Βασικές έννοιες χαρακτηρισμού οργανικών ενώσεων

 • 3. Αλκένια, αλκίνια και αντιδράσεις αυτών

 • 4. Είδη ισομέρειας

 • 5. Διένια και Πολυένια

 • 6. Κυκλοαλκάνια

 • 7. Αρωματικές ενώσεις και αντιδράσεις αυτών

 • 8. Παράγωγα υδρογονανθράκων και αντιδράσεις σχηματισμού αυτών

 • Ασκήσεις-θέματα

 • Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη