Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Χημεία Λανθανιδίων και Ακτινιδίων με στοιχεία Πυρηνικής Χημείας

  Διδάσκων: Καθηγητής Ι.Χ.Πλακατούρας

 • 1. Ιστορικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:Περιγράφεται η ανακάλυψη των Λανθανιδίων και οι αιτίες που οδήγησαν στην καθυστέρηση αυτής. Γίνεται εκτενής αναφορά:

  • στη θέση των λανθανιδίων στον Περιοδικό Πίνακα
  • στα f τροχιακά τους
  • στα ορυκτά τους
  • στα μέταλλα και τα κράματά τους
  • στα χαρακτηριστικά των λανθανιδίων
  • στη σταθερότητα των οξειδωτικών βαθμίδων τους
  • στις φασματοσκοπικές και μαγνητικές ιδιότητες τους και
  • στις φυσικές μέθοδοι για τη μελέτη των ενώσεων ένταξης των λανθανιδίων.

  Λέξεις κλειδιά: Επιστημονικοί καυγάδες, f - τροχιακά, ορυκτά των λανθανιδίων, μέταλλα, κράματα, σταθερότητα οξειδωτικής βαθμίδας, χαρακτηριστικά των λανθανιδίων, ενώσεις ένταξης.

 • 2. Ιδιότητες των Λανθανιδίων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται μία ιστορική αναδρομή της προέλευσης των Λανθανιδίων. Στη συνέχεια μελετώνται: α) η Λανθανιδική Συστολή β) τα ορυκτά των Λανθανιδίων (διαχωρισμός και κατεργασία αυτών) γ) τα μέταλλα και τα κράματα τους δ) τα χαρακτηριστικά τους στ) η σταθερότητα των οξειδωτικών βαθμίδων τους . Τέλος, περιγράφονται οι ηλεκτρονικές, φυσικές, φασματοσκοπικές και μαγνητικές ιδιότητες των λανθανιδίων, ο φθορισμός και τα Laser.

  Λέξεις κλειδιά:Ιστορική αναδρομή, Λανθανιδική Συστολή, μοντέρνες εφαρμογές, αναγκαιότητα χρήσης, παραδείγματα, ηλεκτρονικές ιδιότητες, φυσικές ιδιότητες, φασματοσκοπικές ιδιότητες, μαγνητικές ιδιότητες, φθορισμός, Laser.

 • 3. Χημεία των Λανθανιδίων - Ακτινιδίων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελετώνται οι διάφορες κατηγορίες ενώσεων των Λανθανιδίων. Αναλυτικότερα, μελετώνται οι δυαδικές ενώσεις αυτών και οι δομές τους, τα οξείδια, τα υδροξείδια, οι υπεραγωγοί οξειδίου, τα σουλφίδια, τα βορίδια, τα καρβίδια, τα πνικτίδια, οι ενώσεις ένταξης και τα ακλοξείδια. Επιπλέον, γίνεται περιγραφή των συμπλόκων των Λανθανιδίων με διάφορα καρβοξυλικά οξέα, με β-δικετόνες καθώς και των θειοκυανιούχων συμπλόκων αυτών. Περιγράφονται οι ασυνήθιστες οξειδωτικές βαθμίδες των Λανθανιδίων, η οργανομεταλλική χημεία τους και οι εφαρμογές τους στη φασματοσκοπία NMR.

  Λέξεις κλειδιά: Οξείδια, υδροξείδια, υπεραγωγοί οξειδίου, σουλφίδια, βορίδια, καρβίδια, πνικτίδια, αλκοξείδια, απλά άλατα, σύμπλοκα, οργανομεταλλικές ενώσεις, οξειδωτικές βαθμίδες, αντιδραστήρια αντίθεσης.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Lanthanide and Actinide Chemistry, Simon Cotton, 2006 John Wiley & Sons Ltd.
  2. Handbook of the Physics and Chemistry of the rare Earths, Edited by Jean-Claude G. Bünzli and Vitalij K. Pecharsky, Vols. 1 – 44.