Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ Ι

  Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Π. Παγγέ


 • 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - ΓΕΝΙΚΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η παρούσα θεματική ενότητα αναφέρεται:

  • στην αναλυτική παρουσίαση του μαθήματος των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση
  • στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τη χρήση πληροφοριών από το διαδίκτυο και ανάλογες έρευνες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά
  • σε σύγχρονες εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν να γνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση και να μπορούν να αναγνωρίζουν χρήσεις των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

  Λέξεις κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση, δημοσιεύσεις

 • 2. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα μελετώνται οι εφαρμογές των ΝΤ στην προσχολική εκπαίδευση.

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση, να δημιουργούν και να παρουσιάζουν ολοκληρωμένες προτάσεις διδασκαλίας με χρήση Νέων Τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο.

  Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική διαδικασία, Νέες Τεχνολογίες, προσχολική εκπαίδευση.

 • 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται γενική αναφορά στα οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα.

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα και να τα εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικά μέσα, πολυμέσα, ΤΠΕ, video.
  </p

 • 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ : ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται μελέτη των εποπτικών μέσων ψηφιακή βιντεοκάμερα, παρουσιαστής δεδομένων, κινηματογράφος, τηλεόραση, βίντεο.

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτητές, θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα εποπτικά μέσα και να τα εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Λέξεις κλειδιά:Ψηφιακή βιντεοκάμερα, παρουσιαστής δεδομένων, ραδιόφωνο, μαγνητόφωνο, κινηματογράφος, τηλεόραση, βίντεο.

 • 5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ : ΠΟΛΥΜΕΣΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται παρουσίαση της χρήσης των πολυμέσων στην εκπαίδευση.

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα είδη των πολυμεσικών εφαρμογών και να τα εφαρμόζουν στην εκπαίδευση.

  Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, πολυμέσα, εφαρμογές στην εκπαίδευση.

 • 6. ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται μια πρώτη προσέγγιση μέσα από δημοσιευμένο υλικό, η ανάλυση και μελέτη του ψηφιακού παιχνιδιού στο Νηπιαγωγείο ως εναλλακτική μορφή μάθησης.

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες του ψηφιακού παιχνιδιού και να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά παιχνίδια στη διδασκαλία.

  Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό παιχνίδι, Νηπιαγωγείο.

 • 7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν ειδικές εφαρμογές των οπτικοακουστικών μέσων, των πολυμέσων και των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση του διαδικτίου.

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν να εφαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης ΤΠΕ και να χρησιμοποιούν τα πολυμέσα.

  Λέξεις κλειδιά: Οπτικοακουστικά μέσα, πολυμέσα, διαδίκτυο, ΤΠΕ, εκπαιδευτική διαδικασία.

 • 8. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα παρουσιάζονται οι θεωρίες μάθησης, η χρήση του υπολογιστή στην εκπαίδευση και η επίδραση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις θεωρίες μάθησης, θα αναγνωρίζουν την επίδραση των διαφορετικών θεωριών μάθησης στη διδασκαλία με υπολογιστή και θα μπορούν να τις εφαρμόζουν ανάλογα.

  Λέξεις κλειδιά: Θεωρίες μάθησης, Η/Υ, Νέες Τεχνολογίες, στρατηγικές μάθησης και μελέτης.

 • 9. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται παρουσίαση της μάθησης από απόσταση.

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν την εξέλιξη της μάθησης από απόσταση και θα μπορούν να επιλέξουν τρόπους μάθησης από απόσταση.

  Λέξεις κλειδιά: Μάθηση από απόσταση, διαδικτυακά μαθήματα, αμφίδρομη επικοινωνία.

 • 10. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ WEB 2.0 & WEB 3.0

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται παρουσίαση της κοινωνικής πλατφόρμας μάθησης Edmodo, της αποθηκευτικής εφαρμογής νέφους Dropbox και των εφαρμογών  τους.

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν να περιγράφουν τι είναι το Edmodo, το Dropbox, θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Edmodo και να το εντάσσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

  Λέξεις κλειδιά: Edmodo, Dropbox, διαχείριση αρχείων, διαδικτυακή τάξη.

 • 11. ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα θεματική ενότητα γίνεται παρουσίαση της μάθησης από απόσταση μέσα από οργανωμένους κύκλους σπουδών και ταwebnars. Γίνεται συνοπτική περιγραφή  και παρουσίαση Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Course, MOOC).

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες):  Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν να περιγράφουν τι είναι τα MOOCs,  webinars και θα είναι σε θέση να βρίσκουν και να επιλέγουν αντίστοιχα μαθήματα από το διαδίκτυο.

  Λέξεις κλειδιά: Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC), κονεκτιβισμός, Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources, OER), webinars.

 • 12. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς διαδικτυακό υλικό στο πλαίσιο της τυπικής και άτυπης μάθησης.

  Μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις - δεξιότητες - ικανότητες): Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα διαδικτυακά μαθήματα και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν απλές διαδικτυακές πληροφορίες.

  Λέξεις κλειδιά: Διαδικτυακά μαθήματα,  λογισμικό.

 • 13. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

  Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα κυριότερα σημεία του μαθήματος και γίνεται συζήτηση θεμάτων ΝΤ με τη συμμετοχή των φοιτητών που  παράλληλα παρουσιάζουν την εργασία τους. 

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Βιβλία για μελέτη

  • Τζένη Παγγέ (2008),  Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εκδόσεις Θεοδωρίδη*
  • Smaldino S., Lowther D., Russel J. (2008), Εκπαιδευτική Τεχνολογία και μέσα για μάθηση, Πρώτη Ελληνική έκδοση, Μετάφραση Σ.Π. Λιωνής, ΙΩΝ, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ
  • Roblyer M.D. (2009), Εκπαιδευτική Τεχνολογία και διδασκαλία, Μετάφραση, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ

  *Μέρος των παρουσιάσεων του μαθήματος αυτού είναι από το βιβλίο της Τζένης  Παγγέ (2008) Εκπαιδευτική Τεχνολογία.

  Επιπλέον υλικό για μελέτη

  Το υλικό αυτό αφορά σύγχρονες δημοσιεύσεις και θα δίνεται κατά την διάρκεια του μαθήματος.