Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εργαστήριο Κατεύθυνσης - Ζωγραφική V

  Διδάσκων: Καθ. Ξενοφών Β. Μπήτσικας

 • 1. «Πέρασμα»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η άσκηση πραγματεύεται την έννοια του «δια μέσω», του «μέσα από», του ενδιάμεσου (be·tween).  Προσεγγίζει το άνοιγμα ως κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές συνθήκες. Επίσης το πέρασμα αποκτά την έννοια της μετάβασης, του διαδρόμου, της διαδρομής (ο δρόμος μεταξύ δύο σημείων), το πέρασμα του χρόνου/στιγμές. Επίσης η έννοια του ξεπεράσματος του ορίου/κατωφλιού και η είσοδος σε νέα συνθήκη.

  Λέξεις κλειδιά:  Αναπαράσταση, καθρέφτης, διαφάνεια, αντανάκλαση, διάδραση.

 • 2. «Διαφάνεια»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Η διαφάνεια, εκτός από οπτική ιδιότητα, σημαίνει επίσης μια ενδογενή ποιότητα δόμησης και οργάνωσης, που επιτρέπει την ταυτόχρονη αντίληψη τόσο των χωρικών καταστάσεων, όσο και των νοητικών. Στην άσκηση ερευνώνται οι δυνατότητες της χρήσης διαφανών υλικών σαν μέσο δημιουργίας. Το αποτέλεσμα της δράσης του φωτός αποτελεί το κύριο αντικείμενο της ζωγραφικής πάνω σε διαφανή επίπεδα. Οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα υλικά προσφέρουν καινούργιες δυνατότητες έκφρασης μέσα από τη χρήση αυτών των πλαστικών μέσων και τη διαδραστικότητα τους με το φως.  Δύο κεντρικές ιδέες της δεκαετίας του 50: η όραση σε κίνηση και ο θεατής σαν συμμέτοχος, βρίσκουν στη διαφάνεια πρόσφορο έδαφος για την πραγμάτωσή τους.

  Λέξεις κλειδιά:  Καθρέφτης, διαφάνεια, αντανάκλαση.

 • 3. «Από τις 2 στις 3 διαστάσεις»

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Η άσκηση πραγματεύεται την μετατροπή της αντίληψης μιας σκηνής, οργανωμένης σε 2 διαστάσεις, στο χώρο. Αφορά κυρίως στην εικαστική πρακτική της δημιουργίας κόσμων, μέσω των αναλογιών και της μεταφοράς.  Με αναφορά ένα έργο ζωγραφικής (από την περίοδο του Μπαρόκ) ζητείται η μεταφορά της αίσθησής του στο χώρο.

  Λέξεις κλειδιά: Εγκατάσταση, νέα μέσα και τεχνολογίες, θεατής, διάδραση.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Paul Klee Η εικαστική σκέψη, τόμος 1 και 2 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Μέλισσα , Αθήνα 1989
  • Mumford , Lewis (Λιούις Μάμφορντ ; μετάφραση Ζήσης Σαρίκας), Ο μύθος της μηχανής / Εκδ.  Ύψιλον Αριθμός Dewey :  306.46

  Επιπλέον βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

   http://z3-5.blogspot.gr/2012/10/3-5.html

  1. Hall, Edward T.: The Hidden Dimesion, Doubleday and Company, Inc, 1969
  2. Manovich, Lev: The Language of New Media, The MIT Press Cambridge, 2001
  3. Mitchell, William J: Placing Words: Symbols, Space and the City,  The MIT Press Cambridge, 2005
  4. Mitchell, William J: Space, Place and the Infobahn. City of bits,  The MIT Press Cambridge, 2000
  5. Mondloch, Kate: Screens, Viewing Media Installation Art, University of Minessota Press, 2010
  6. Rush, Michael: New Media in Late 20th-Century Art, Thames and Hudson
  7. Baltrusaitis Jurgis:  El espejo (Ο καθρέφτης), Ed. Miraguano – Polifemo, Madrid, 1988
  8. Baudrillard, Jean: Περί Σαγήνης, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 2009
  9. Carroll, Lewis: Η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη, Εκδ. Λιβάνη Αθήνα
  10. Crary, Jonathan: Techniques of the observer, MIT Press, 1990
  11. Eco, Umberto: De los espejos y otros ensayos, Ed. Lumen, Barcelona, 1988 [Primera edición: Gruppo Editoriale Fabbri, Bombiani, Sonzogno, Etas S.p.A., Milán 1985] (Στα ελληνικά: Σχετικά με τους καθρέφτες και άλλα δοκίμια)
  12. Fontisi-Ducroux, Françoise. & Vernant, Jean-Pierre: Στο μάτι του καθρέφτη, Εκδ. Ολκός, Αθήνα 2001 (Dans l oleil du miroir, Éditions Odile Jacob, Paris 1997)
  13. Graham, Dan: Two Way Mirror Power: Selected Writings by Dan Graham on His Art, MIT Press, 1999
  14. Kepes, Gyorgy: The Languageof Vision, Dover Publications, Inc., N. York, 1995
  15. Moholy-Nagy: Visionin Motion, Ed. Paul Theobald, Chicago, 1947
  16. Nolan, Edward Peter: Nowthrough a glass darkly: specular images of being and knowing from Virgil to Chaucer, University of Michigan Press, 1990
  17. Ρηγοπούλου, Πέπη:  Ο νάρκισσος, Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1994
  18. Rosset, Clement: Το πραγματικό και το διπλό του. Δοκίμιο περί αυταπάτης. Εκδ. Αρμός, Θεσσαλονίκη 2009
  19. Rowe Colin & Slutzky Robert, Transparency, Ed. Birkhäuser, Basel, Switzerland,1997 [http://iris.nyit.edu/~rcody/Thesis/Readings/Transparency%20-%20Rowe-Slutsky.pdf]
  20. Stoichita, Victor: A short history of the shadow, Ed. Reaktion Books, London, 1997
  21. Paul Virillio: η Διαδικασία της σιωπής, εκδ. Νησίδες 2000
  22. Marshall McLuhan: Media οι προεκτάσεις του ανθρώπου, εκδ. Κάλβος, Αθήνα
  23. Adorno, Theodor W., Horkheimer, Marx: Η διαλεκτική του διαφωτισμού , Εκδ. Ύψιλον, Αθήνα , 1986    
  24. Adorno_Ηorkheimer_ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  
  25. Baudrillard, Jean:Η έκσταση της επικοινωνίας, Εκδ. Καρδαμίτσα, 1991  
  26. Benjamin Walter :  Δοκίμια για την τέχνη,  Εκδ. Κάλβος , Αθήνα [19--](Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του.)
  27. Curran, J. (2003) «Τα όρια του τεχνολογικού  ντετερμινισμού. Μία ιστορική προσέγγιση», στο Παναγιωτοπούλου Ρ. (επιμ.) Η Ψηφιακή πρόκληση: ΜΜΕ και δημοκρατία, Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα
  28. Debord, Guy: Η κοινωνία του θεάματος, Εκδ. Ελ.Τύπος, Αθήνα   [http://debordiana.chez.com/francais/internazionale.htm ]
  29. Eco, Umberto: Κήνσορες και θεράποντες. Θεωρία και ιδεολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εκδόσεις, Γνώση 1994
  30. Levy, Pierre Δυνητική πραγματικότητα Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του κυβερνοχώρου Εκδ. Κριτική, 1999
  31. Μc Quail (2001) «Κεφάλαιο 5: Μαζική Κοινωνία και Πολιτισμός», στο Η Θεωρία Μαζικής Επικοινωνίας για τον 21 αιώνα, Μετάφραση Κάτια Μεταξά, Εκδ. Πατάκης,  Aθήνα
  32. McLuhan, Marshall: Media : οι προεκτάσεις του ανθρώπου,  Αθήνα : Κάλβος , [19--].   &   Understanding media: the extensions of man, Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1994 
  33. McLuhan, Marshall: The Gutenberg galaxy: the making of typographic man, [Toronto] : University of Toronto Press, [1962]
  34. Η κουλτούρα των μέσων : μαζική κοινωνία και πολιτιστική βιομηχανία / Kraus, Karl [κ.α.], Αθήνα : Αλεξάνδρεια, 1991. - (Συνθέσεις , 2)
  35. Ρομπίνς, Κ. και Ουέμπστερ, Φ. (1999) Η Εποχή του Τεχνοπολιτισμού, Εκδ. KΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ.