Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Θέματα Διδακτικής των Φυσικών Εννοιών

  Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθ. Αικατερίνη Γ. Πλακίτση

   

 • 1. Teaching Science in Science Museums and Science Centers Towards a New Pedagogy - Greece

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ways of addressing the concept science and technology for all

     -Defining the core of science knowledge

    - The concepts of democracy, power, participation

  Λέξεις κλειδιά: Scientific literacy, Sustainable development, Essentialism/Progressivism/ Recontructivism.

 • 2. Development of spatial thinking, geometry and physics. What can parents and preschool teachers interact with young children do to promote

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: A child of the 21st century is part of a technologically complex network and needs to operate as a responsible citizen in this network. The skills needed for the sustainability generation are: ICT literacy (science literacy, numeracy), citizenship and critical thinkingRecontructivism.

  Λέξεις κλειδιά: Sustainability generation, Responsibility, Skills, Literacy.

 • 3. Educating the sustainability generation - Eidhoven

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  • Evidences show that there is some kind of relation between family involvement and children performances
  • Families where parents are able to help their children doing mathematics and science are more likely to get better performances that families. where this does not happen.

  Λέξεις κλειδιά: Parents’ involvement, Spatial thinking, Informal leaning environments.

 • 4. Hypothesis testing and argumentation skills A way forward - Cyprus

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Estimation of the Water Quality of the lake Pamvotis

  - High levels of phytoplankton biovolume

  - Dominance of Cyanobacteria

  - Frequent, long-lasting water blooms

  - Low levels of index Q

  - Break of the guidance thresholds established by WHO for safe usage of the Water

  - Occurrence of toxic blooms.

  Λέξεις κλειδιά: Phytoplancton community, Water quality.

 • 5. Light, Science and Society The importance of plants for global CO2 reduction and wellbeing - Portugal

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Students have limited oppurtunities to be involved in evidence-based argumentation, which is a central part of socially constructed nature of scientific inquiry. Due to classroom time constrains, scientific reasoning and argumentation are often omitted from classroom practices.

  Λέξεις κλειδιά: Argumentation skills, Scientific reasoning.

 • 6. Social sustainability in science education – an international perspective- Sweden

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  - Explanation of the concepts of carbon sinks, carbon sources, carbon cycle, respiration, photosynthesis

    - Presentation of the following problems: greenhouse effect, climate change (the forest connection).

  Λέξεις κλειδιά: Environmental problems, Forests’ effect.

 • 7. Vision the interplay of the brain, mind and light and why what you see is not always what you get - Ireland

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Lifelong learning environments play an important role in human learning. Science in society also means learning science in science museums and science centers and this learning process can physically and logically be embedded in the CHAT context.

  Λέξεις κλειδιά: Museum education, CHAT.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα
  • Plakitsi Katerina (2013). Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Dordrecht: Sense Publishers
  •  Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης, Αθήνα: Μεταίχμιο.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  McCloughlin, T.J.J., & Matthews, P.S.C. (in press). Repertory grid analysis and concept mapping: problems and issues. Problems of Education in the 21st Century. Retrievable from www.jbse.webinfo.lt.

  Lundin, M. (2008). Meaning making of precision and procedures in school scienceCanadian Journal of Science Mathematics and Technology Education. 1. 25-34.

  Carvalho, G.S. & Berger, D. (2012). School Health Education Nowadays: Challenges and Trends. In: Doris Jorde and Justin Dillon (eds.) Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and Prospective. Rotterdam: Sense Publishers. pp. 309-340. (ISBN: 978-94-6091-898-8)

  Roth, W.-M. (2013). What more? in/for science education: An ethnomethodological perspective. Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

  Roth, W.-M., Goulart, M. I. M., & Plakitsi, K. (2013). Science during early childhood: A cultural-historical perspective. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

  van Eijck, M., & Roth, W.-M. (2013). Images of science in science education: From epics to novelizing discourse. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

  www.lib.uoi.gr/serp

  http://digitalschool.minedu.gov.gr Φυσικά Δημοτικού, Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο