Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ι

  Διδάσκοντες: Καθ. Μ. Λουλούδη, Καθ. Ι. Χ. Πλακατούρας, Αναπλ. Καθ. Α. Τσίπης

 • 1. Εισαγωγή σε Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Τεχνικές

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πρώτη θεματική ενότητα γίνεται σύντομη και περιεκτική διδασκαλία της θεωρίας των φασματοσκοπικών τεχνικών IR, UV-Vis καθώς και των μαγνητικών ιδιοτήτων συμπόκων ενώσεων.

  Λέξεις κλειδιά: Φασματοσκοπία IR, UV-Vis, μαγνητικές Ιδιότητες.

 • 2. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός β-δικετονατο συμπλόκων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται η σύνθεση των β-δικετονατο συμπλόκων του Cr(III), Mn(III) και Al(III), λήψη του σημείου τήξης τους και μελέτη των φασμάτων IR.

  Λέξεις κλειδιά: Σύμπλοκα ακετυλακετόνης.

 • 3. Σύνθεση και Χαρακτηρισμός συμπλόκων του Ni(II)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην παρούσα ενότητα γίνεται σύνθεση των συμπλόκων K2[NiCl4], και του [Ni(NH3)6]Cl2 και λήψη των σημείων τήξης τους για έλεγχο της καθαρότητάς τους.

  Λέξεις κλειδιά: Σύμπλοκα του Ni(II).

 • 4. Τετρααλόγονο σύμπλοκα του Ni(II)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται σύνθεση του συμπλόκου Ni(dmgH)2]. και λαμβάνεται το σημείο τήξης. Επίσης μελετούνται οι μαγνητικές ιδιότητες όλων των συμπλόκων του Ni που συντέθηκαν.

  Λέξεις κλειδιά: Τετραλογονούχα σύμπλοκα Ni(II).

 • 5. Σύνθεση και καθαρισμός του SnI4

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Συντίθεται και καθαρίζεται με ανακρυστάλλωση η ένωση SnI4. Σκοπός είναι η εξοικείωση με τις τεχνικές του reflux και της ανακρυστάλλωσης.

  Λέξεις κλειδιά: Τετραιωδιούχος κασσίτερος.

 • 6. Ισορροπία μεταξύ τετραεδρικών και οκταεδρικών συμπλόκων του Co(II)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται μελέτη της χημικής ισορροπίας, με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας UV-Vis μεταξύ του εξαϋδατο οκταεδρικού συμπλόκου του Co και του τετραεδρικού τετραχλωρο συμπλόκου του.

  Λέξεις κλειδιά: Χημική Ισορροπία οκταεδρικών/τετραεδρικών συμπλόκων Co(II).

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Εργαστηριακές Σημειώσεις, Καθ. Ι. Πλακατούρα
  • Ανόργανη Χημεία: Αρχές δομής και δραστικότητας, 4η έκδοση (Huheey, James E.; Keiter, Ellen A.; Keiter, Richard L.).

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Βασική Ανόργανη Χημεία, 3η Έκδοση - A. Cotton & G. Wilkinson, P Gaus

  Φοιτητική Συλλογή.