Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Λατινική Πεζογραφία - Φιλοσοφική Πεζογραφία

  Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία Παπαδημητρίου

 • 1. Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στο πλαίσιο της εισαγωγής στη Λατινική πεζογραφία και το φιλοσοφικό έργο του Κικέρωνα και του Σενέκα, αναπτύσσονται θέματα όπως οι συνθήκες που ευνόησαν τη διάδοση της Ελληνικής φιλοσοφίας στη Ρώμη, οι σχολές και οι φιλόσοφοι που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδραση, τα πρώτα φιλοσοφικά συγγράμματα και το De Rerum Natura του Λουκρητίο, η ενασχόληση του Κικέρωνα και του Σενέκα με τη φιλοσοφία και οι φιλοσοφικές τους κατευθύνσεις και, τέλος, οι μετά τον Σενέκα φιλοσοφικοί συγγραφείς.

  Λέξεις κλειδιά: Φιλοσοφία, ρωμαϊκός κόσμος, Στοά, Ακαδημία, Περιπατητική, Επικούρεια φιλοσοφία, Κικέρων, Σενέκας. 

 • 2. Η φιλοσοφική πραγματεία του Κικέρωνα De Amicitia - Μέρος Α΄

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τα επιλεγμένα κείμενα από τη φιλοσοφική πραγματεία του  Κικέρωνα De Amicitia (1-5, 13-14, 20) πρόκειται να μελετηθούν από άποψη λεξιλογίου, γραμματικής και σύνταξη, ενώ θα σχολιαστούν ως προς το περιεχόμενό τους (θέματα σχετικά με τις σπουδές του Κικέρωνα, τον «κύκλο των Σκιπιώνων» και τον τρόπο σύνθεσης των φιλοσοφικών συγγραμμάτων του [1-5], θέματα περί της αθανασίας της ψυχής [13, 14], καθώς και ο ορισμός της φίλιας [20]), στο πλαίσιο των παραδόσεων του μαθήματος. Η μετάφραση και τα σχόλια των υπό μελέτη χωρίων παρέχονται στους φοιτητές για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στους στο μάθημα και της περαιτέρω μελέτης τους.

  Λέξεις κλειδιά: Κικέρων, De Amicitia,οι σπουδές του Κικέρωνα, ο «κύκλος των Σκιπιώνων», αθανασία της ψυχής, φιλία.

 • 3. Οι φιλοσοφικές πραγματείες De Senectute του Κικέρωνα και De Divinatione, De Providentia, De Vita Beata, De Brevitate Vitae του Σενέκα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Για τα επιλεγμένα χωρία από την πραγματεία του Κικέρωνα De Senectute (77-81) παρέχεται στους φοιτητές κείμενο, μετάφραση, σχόλια καθώς και παράλληλα χωρία για συνανάγνωση, προκειμένου να επιχειρηθεί αντιπαραβολή με τις ελληνικές πηγές του Κικέρωνα. Για τα χωρία από τις φιλοσοφικές πραγματείες του Σενέκα (De Divinatione ΙΙ 4-5, De Providentia Ι 1, 5-6, De beata vita ΙΙΙ 3 και De brevitate vitae Ι 3-4 και VΙΙ 3-4) στους φοιτητές παρέχεται κείμενο και μετάφραση, ενώ στο πλαίσιο των παραδόσεων τα σχετικά κείμενα πρόκειται να μελετηθούν σε επίπεδο γλώσσας και περιεχομένου.

  Λέξεις κλειδιά: Κικέρων, De Senectute, ελληνικές πηγές του Κικέρωνα, Σενέκας, De Divinatione, De Providentia, De Vita Beata, De Brevitate Vitae.

 • 4. Το φιλοσοφικό σύγγραμμα του Κικέρωνα De Narura Deorum

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Από το De Natura Deorum του Κικέρωνα έχουν επιλεγεί ορισμένα χωρία τα οποία πρόκειται να μελετηθούν κατ’ αρχάς από άποψη γλώσσας και στη συνέχεια θα σχολιαστούν, με σκοπό την ανάδειξη (α) θεμάτων σχετικά με το ερώτημα περί ύπαρξης του θεού (De Natura Deorum 1-4), (β) των λόγων για τους οποίους ο Κικέρων στράφηκε προς τη συγγραφή φιλοσοφικών συγγραμμάτων (6-9) και (γ) των επιχειρημάτων σχετικά με το ερώτημα για την ύπαρξη του θεού (61-64). Στους φοιτητές παρέχονται τα επιλεγμένα κείμενα, συνοδευόμενα από μετάφραση και σχόλια.

  Λέξεις κλειδιά: Κικέρων, De Natura Deorum, το ερώτημα περί ύπαρξης του θεού.

 • 5. Η φιλοσοφική πραγματεία του Κικέρωνα De Amicitia - Μέρος Β΄

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Από την πραγματεία De Amicitia του Κικέρωνα πρόκειται επίσης να μελετηθούν τα χωρία 22-24, 33, 34, 44, 62, 79-80, 88 από άποψη γλώσσας, ενώ θα συζητηθούν τα θέματα σχετικά με την πραγματική φιλία που αναπτύσσονται στα συγκεκριμένα κείμενα. Τα επιλεγμένα κείμενα συνοδεύονται από μετάφραση και σχόλια.

  Λέξεις κλειδιά: Κικέρων, De Amicitia, η πραγματική φιλία.

 • 6. Βιβλιογραφία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η βιβλιογραφία που παρέχεται στους φοιτητές μπορεί να αξιοποιηθεί προαιρετικά για την καλύτερη κατανόηση και την περαιτέρω μελέτη των αντικειμένων το μαθήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Βιβλιογραφία.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. M. von Albrecht, Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας, τόμος Α (μετ. Δ.Ζ. Νικήτας) Πανεπ. Εκδ. Κρήτης, Ηράκλειο 2007.

  2. E.J. Kenney – W.V. Clausen, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, (μετ. Θ. Πίκουλας – Α. Σιδέρη-Τόλια, επιμ. Α. Στεφανής). εκδ. Δ. Παπαδήμα, Αθήνα 1998.

  3. A. Ernout – F. Thomas, Συντακτικό Λατινικής Γλώσσας, (Μεταφρ. Θ. Πίκουλας. Επιμ. Α. Μιχαλόπουλος). Εκδ. Δ. Παπαδήμα, Αθήνα 2012.

  • Θέμα 8

   • Θέμα 9

    • Θέμα 10