Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ενζυμολογία

  Διδάσκων: Καθηγητής  Εμμανουήλ Μ. Παπαμιχαήλ

 • 1. Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγικές γνώσεις στις δομές πρωτεϊνών – ενζύμων και στην ανίχνευση ενζυμικής δραστικότητας (Φύση των ενζύμων, Πεπτιδικός δεσμός, Πρωτοτογής – Δευτεροταγής – Τριτοταγής – Τεταρτοταγής - Πεμπτοταγής δομή πρωτεϊνών και Ενζύμων), Κριτήρια ενζυμικής δράσης, Μονάδες Ενζυμικής Δραστικότητας, Ποσοτικές μετρήσεις ενζυμικής δραστικότητας).

  Λέξεις κλειδιά: Φυσικά αμινοξέα, πρωτοταγείς, πεμπτοταγείς, δομές ενζύμων.

 • 2. Ονοματολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κανόνες συστηματικής και κοινής ονοματολογίας (Βάση της Συστηματικής ονοματολογίας των ενζύμων, Κανόνες συστηματικής και κοινής ονοματολογίας, Τάξεις, Ομάδες, Υποομάδες Ενζύμων, Αριθμοί EC και αρίθμηση κατά Enzyme Com. – IUPAC, Παραδείγματα).

  Λέξεις κλειδιά: Δότες, δέκτες ηλεκτρονίων, πρωτονίων, ομάδων.

 • 3. Κινητική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Θεωρίες χημικής και ενζυμικής Κινητικής (Φύση και δράση καταλυτών, Δράση των ενζύμων ως καταλυτών, Βασικές αντιδράσεις και μαθηματικές εξισώσεις της Ενζυμικής κινητικής, Κινητική ενζυμικών αντιστρεπτών αναστολέων, Αναστολή υποστρώματος, Διαγνωστικές δοκιμασίες για το είδος της αναστολής).

  Λέξεις κλειδιά: Θεωρίες Michaelis-Menten, κινητική μη Michaelis-Menten, ακινητοποιημένα ένζυμα.

 • 4. Μηχανισμοί

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Επιλεγμένοι Μηχανισμοί από παραδείγματα ενζύμων όλων των κλάσεων (Τα κυριότερα συνένζυμα των Οξειδο-αναγωγασών και των Τρανσφερασών, Επιλεγμένοι μηχανισμοί δράσης Οξειδο-αναγωγασών, Τρανσφερασών, Υδρολασών -φωσφατασών –Γλυκοσιδασών - Εστερασών – Πρωτεασών, Λυασών Ισομερασών και Λιγασών).

  Λέξεις κλειδιά: Μηχανισμοί, συνένζυμα.

 • 5. Παράρτημα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Επεξηγήσεις μαθηματικών τύπων και αναλύσεων (Παραρτήματα με αναλύσεις και επεξηγήσεις των νόμων για την μεταφορά μάζας του Fick, Μαθηματική επίλυση των κινητικών εξισώσεων για ακινητοποιημένα ένζυμα, Επίλυση της φύσης των φαινόμενων παραμέτρων Vmax και Km των ακινητοποιημένων ενζύμων).

  Λέξεις κλειδιά: Νόμοι Ficks.

 • Σύντομη Ελληνική και ξένη Βιβλιογραφία

  I.         Βιβλία:

  1. Aiba S., & Millis N. F., “Biochemical Engineering”, 3rd Edition, ACADEMIC PRESS, Inc., New York, 1985.
  2. Γεωργάτσου Ι. Γ., “ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ”, Τόμοι: Α & Β, 6η Έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑΧΟΥΔΗ-ΓΙΑΠΟΥΛΗ Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1989.
  3. Γεωργάτσου Ι. Γ., “ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ”, 2η Έκδοση, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ., Θεσσαλονίκη, 1985.
  4. Γρίβα Γ. Ι., “Γενικοί Χημικοί Υπολογισμοί – Αναλυτικοί και Στοιχειώδεις”, Έκδοση του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αθήνα, 1967.
  5. Copeland R. A., “ENZYMES A Practical Introduction to Structure, Mechanism, and Data Analysis”, 2nd Edition, a JOHN WILEY & SONS INC. PUBLICATION, New York, 2000.
  6. Cornish-Bowden A., “Analysis of Enzyme Kinetic Data”, OXFORD UNIVERSITY PRESS, Oxford, 1995.
  7. Dixon M., & Web E. C, “ENZYMES”, 6th Edition, LONGMAN, London, 1986.
  8. Eisenthal R., Danson M. J., “Enzyme Assays A Practical Approach”, OXFORD UNIVERSITY PRESS, Oxford, 1992.
  9. Fersht A., “Enzyme Structure and Mechanism” Freeman & Co Ltd., Belfast, 1977.
  10. Fersht A., “Structure and Mechanism in Protein Science” Freeman & Co Ltd., New York, 1999.
  11. Καπούλας Β. Μ., “ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ”, 2η Έκδοση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 1977.
  12. Κλώνης Ι., “Ενζυμική Βιοτεχνολογία”, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηράκλειο, 1997.
  13. Page M. I., & Williams A., “Enzyme Mechanisms”, ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, London, 1987.
  14. Pilling M. J., & Seakins P. W., “Reaction Kinetics”, OXFORD UNIVERSITY PRESS, Oxford, 1998.
  15. Scrimgeour K. G., “Chemistry and Control of Enzyme Reactions”, ACADEMIC PRESS, Inc., New York, 1977.
  16. Segel I., “Enzyme Kinetics Behaviour and Analysis of Rapid Equilibrium and Steady-State Kinetic Enzyme Systems”, A WILEY-INTERSCIENCE PUBLICATION, New York, 1975.
  17. Stryer L., “ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ” Απόδοση στα Ελληνικά, Τόμος Α, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηράκλειο, 1995.
  18. Villafranca J. J., “Current Research in Protein Chemistry: Techniques, Structure, and Function”, ACADEMIC PRESS, Inc., New York, 1990.

   

  II.        Περιοδικές Εκδόσεις

  1. Boyer P. D “THE ENZYMES Kinetics and Mechanism”, Τόμος ΙΙ, ACADEMIC PRESS, Inc., New York, 1970.
  2. Methods in Enzymology, ACADEMIC PRESS, Inc., New York, “Enzyme Purification, related Techniques – High Resolution Separation” Τόμοι: 22, 104, 271; “Enzyme Kinetics and Mechanisms” Τόμοι: 63, 64, 87, 249,308; “Biochemical Spectroscopy” Τόμοs: 246; “Proteolytic Enzymes” Τόμοι: 19, 45, 80, 22, 244, 248; “Immobilized Enzymes and Cells” Τόμοι: 135, 137.

   

  III.        Άρθρα - Δημοσιεύσεις

  1. Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry (NC-IUB), “Symbolism and Terminology in Enzyme Kinetics”, Biochem. J., 213 (1983) 561.
  2. Cornish-Bowden A., “A Simple Method for Determining the Inhibition Constants of Mixed, Uncompetitive and Non-Competitive Inhibitors”, Biochem. J., 137 (1974) 143.
  3. Atkins G. L., Nimmo I. A., “A Comparison of Seven Methods for Fitting the Michaelis-Menten Equation”, Biochem. J., 149 (1975) 775.
  4. Bunting P. S., Laidler K. J., “Kinetic Studies on Solid-Supported b-Galactosidase”, BIOCHEMISTRY, 11 (1972) 4477.
  5. Dowd J., E., Riggs D. S., “A Comparison of Estimates of Michaelis-Menten Kinetic Constants from Various Linear Transformations”, J. Biol. Chem., 240 (1965) 863.
  6. Eisenthal R., Cornish-Bowden A., “The Direct Linear Plot ..”, Biochem. J., 139 (1974) 715.
  7. Frieded C., “Treatment of Enzyme Kinetic Data”, J. Biol. Chem., 239 (1964) 3522.
  8. Heirwegh K. P. M., Meuwissen J. A. T. P., Van den Steen P., “Modelling of chemical reactions catalysed by membrane-bound enzymes. Determination…”, B.B.A. 995 (1989) 151.
  9. Plesner I. W., “The apparent Km is a misleading kinetic indicator”, Biochem. J., 239 (1986) 175.
  10. Thomas D., Broun G., & Sélégny E., “Monoenzymatic model membranes: Diffusion-reaction kinetics and phenomena”, BIOCHIMIE, 54 (1972) 229.
  11. Wang K., Kitney R. I., Seakins J. W., & Hjelm M., “Study of the Relationship between Estimates of Enzyme Kinetic Parameters”, J. theor. Biol., 155 (1992) 485.
  12. Wilkinson G. N., “Statistical Estimations in Enzyme Kinetics”, Biochem. J., 80 (1961) 324.