Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Βιοτεχνολογία

  Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθ. Άννα Ειρήνη Κούκκου

 • 1. Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται μια ιστορική διαδρομή από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα στον τομέα της Βιοτεχνολογίας. Αναφέρονται οι τομείς εφαρμογής της βιοτεχνολογίας καθώς επίσης και οι βασικές επιστήμες στις οποίες στηρίζεται. Σχεδιάζεται το δέντρο της Βιοτεχνολογίας, αναφορά στη  μικροβιακή βιοτεχνολογία.

  Λέξεις κλειδιά:  Βιοτεχνολογία.

 • 2. Ανάπτυξη μικροοργανισμών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ταξινόμηση μικροοργανισμών, ανάπτυξη των μικροοργανισμών, κινητικές παράμετροι της ανάπτυξης των μικροοργανισμών,  θρεπτικά υποστρώματα, υποστρώματα που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών και τη παραγωγή των προϊόντων, πρωτογενείς, δευτερογενείς μεταβολίτες, απομόνωση στελεχών με επιθυμητές ιδιότητες από το περιβάλλον.

  Λέξεις κλειδιά: Μικροοργανισμοί, βακτήρια, ζύμες, αρχαία.

 • 3. Μεταλλαξιγένεση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τι είναι μετάλλαξη, τύποι μεταλλάξεων, απομόνωση μεταλλαγμένων στελεχών, χημική βάση της μεταλλαξιγένεσης, τυχαίες, είδη μεταλλαγών, μεταλλάξεις χρήσιμες στη βιοτεχνολογία για την παραγωγή προϊόντων, μεταλλαξιγόνα φυσικά, χημικά, βιολογικά,  επιδιόρθωση DNA, επιλογή μεταλλάξεων.

  Λέξεις κλειδιά:  Μεταλλαξιγένεση, Μεταλλάξεις, Μεταλλαξογόνα.

 • 4. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μετασχηματισμός, μεταγωγή, σύζευξη, περιοριστικές ενδονουκλεάσες, περιοριστικός χάρτης, κλωνοποίηση DNA, υβριδισμός νουλεϊκών οξέων, PCR, κατευθυνόμενη μετάλλαξη σημείου, μετάλλαξη κασέτας, Ολιγονουκλεοτιδίου (ή σημείου) κατευθυνόμενη μετάλλαξη, προσδιορισμός αλληλουχίας DNA.

  Λέξεις κλειδιά:  Ανασυνδυασμένο DNA, Περιοριστικά ένζυμα, Υβριδισμός, Κλωνοποίηση, Γονιδιακή τράπεζα, Φορείς ανασυνδυασμένου DNA.

 • 5. Πρωτεΐνική μηχανική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ενζυμομηχανική, τι είναι η πρωτεϊνική μηχανική, στόχοι της πρωτεϊνικής μηχανικής, σχεδιασμός και κατασκευή πρωτεϊνών με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, πρωτεΐνες σύντηξης για την αύξηση της σταθερότητας μιας πρωτεΐνης, ή για τη διευκόλυνση της απομόνωσής της, άλλες εφαρμογές της πρωτεϊνικής μηχανικής.

  Λέξεις κλειδιά: Πρωτεϊνική μηχανική.

 • 6. Μικροβιακή παραγωγή προϊόντων, κάθετη επεξεργασία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Bιομηχανικές ζυμώσεις, κινητικές παράμετροι της ανάπτυξης των μικροοργανισμών. Mεταβολικός διαχωρισμός ζυμώσεων. Bιομηχανικές παράμετροι ζυμώσεων, ζυμώσεις μεγάλης κλίμακας. Στάδια ζύμωσης, απομόνωση προϊόντων, διαχωρισμός κυττάρων, διήθηση, φυγοκέντρηση, συστήματα διήθησης και φυγοκέντρησης στη βιομηχανία, λύση κυττάρων στη βιομηχανία.

  Λέξεις κλειδιά: Ζυμώσεις, Κάθετη επεξεργασία.

 • 7. Βιοαντιδραστήρες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μορφές βιοαντιδραστήρων, σχεδιασμός βιοαντιδραστήρων , κινητικές παράμετροι, συνεχείς ζυμώσεις, κριτήρια για τον σχεδιασμό του βιοαντιδραστήρα, περιοριστικοί παράγοντες. Βιοαντιδραστήρες πλήρους ανάμειξης, βιοαντιδραστήρες βρόχου, βιοαντιδραστήρες κλίνης, βιοαντιδραστήρες μεμβρανών, Αποστείρωση βιοαντιδραστήρα.

  Λέξεις κλειδιά:  Βιοαντιδραστήρες, ζυμωτήρες.

 • 8. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Παραγωγή βιοαιθανόλης από κυτταρινούχα, αμυλούχα και σακχαρούχα υποστρώματα. Βιολογική επεξεργασία λυμάτων, αερόβια, αναερόβια επεξεργασία υγρών λυμάτων, παραγωγή βιοαερίου, μικροοργανισμοί που συμμετέχουν, παράγοντες που επηρεάζουν τη παραγωγή του βιοαερίου.

  Λέξεις κλειδιά:  Βιοαιαθανόλη, βιοαέριο.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Βιοτεχνολογία, Δ.Α. Κυριακίδης, εκδόσεις ΖΗΤΗ
  • Ενζυμική Βιοτεχνολογία, Ι. Κλώνης, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
  • Μοριακή βιολογία του γονιδίου, Watson et al. , Εκδόσεις Utopia

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Βιβλιογραφία που υπάρχει στα προτεινόμενα συγγράμματα

  Ευχαριστίες

  Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης