Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εκπαιδευτική Πολιτική Ι : Επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών και διοίκησης εκπαίδευσης

  Διδάσκουσα : Σιάνου-Κύργιου Ελένη

  Περιγραφή μαθήματος :

  Στην εισαγωγή εξετάζονται συνοπτικά θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική και τη μεταρρύθμιση, προκειμένου να αναδειχθούν και να γίνουν κατανοητές οι πολυσύνθετες διαστάσεις τους σε σχέση με τις επιχειρούμενες αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους.
  Στην πρώτη ενότητα γίνεται κριτική ανάλυση της διδασκαλίας και γενικότερα του έργου των εκπαιδευτικών, προκειμένου να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και η σημασία των επιχειρούμενων θεσμικών αλλαγών που συνδέονται με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών.
  Στη δεύτερη ενότητα γίνονται οι αναγκαίες εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των κυριότερων όρων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα, όπως: επάγγελμα, επαγγελματισμός, επαγγελματοποίηση, αποεπαγγελματοποίηση. Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά η κοινωνιολογική παράδοση της θεωρίας των επαγγελμάτων, προκειμένου να γίνει κατανοητή η σύγχρονη συζήτηση για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών.
  Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται η σύγχρονη συζήτηση για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από τη θεωρία και την έρευνα. Με βάση τη συζήτηση αυτή εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στην προώθηση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών και την ανασυγκρότηση του συστήματος διοίκησης της εκπαίδευσης. Επίσης, γίνεται κριτική ανάλυση
  των πολιτικών και των πρακτικών που συνδέονται με τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και τη διοίκηση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
  Η γνώση των σχετικών με τον επαγγελματισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ζητημάτων είναι χρήσιμη για τους φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και άλλων Τμημάτων που προετοιμάζονται και επιθυμούν να διδάξουν ή διδάσκουν ήδη στην εκπαίδευση.

  Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος:  Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις αναγκαίες γνώσεις για τον επαγγελματισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και να κατανοήσουν τα σχετικά ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού στη διεθνή βιβλιογραφία.

  Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, εθνική ταυτότητα, εκπαιδευτική διοίκηση, εκπαιδευτική πολιτική, Έθνος,  Ιστορία

 • 1 - Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικοί

  Περιγραφή θεματικής ενότηταςΤι σημαίνει ο όρος εκπαιδευτική πολιτική; H μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι σχέσεις κράτους και εκπαίδευσης. Η μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης.

  Λέξεις κλειδιά: μεταρρύθμιση, εκπαιδευτική πολιτική, κράτος

 • 2 - Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η εργασία των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση που επιτελεί  σημαντικές  οικονομικές,  κοινωνικές,  πολιτικές  και  πολιτισμικές λειτουργίες. Μεταρρύθμιση και διδασκαλία.

  Λέξεις κλειδιά:διδασκαλία, εξουσία, έθνος, μάθηση

 • 3 - Επαγγελματικός Προσανατολισμός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εννοιολογικες αποσαφηνισεις. Οι  όροι  επαγγελματισμός  (professionalism)  και  επαγγελματοποίηση(profesionalization). 

  Λέξεις κλειδιά: νεοελληνική γλώσσα, επάγγελμα, έμμισθη εργασία

 • 4 - Θεωρητική παράδοση της κοινωνιολογίας των επαγγελμάτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Επάγγελμα και κοινωνιολογική θεωρία. Δομολειτουργική προσέγγιση. Οι θεωρίες της σύγκρουσης.

  Λέξεις κλειδιά: κοινωνιολογική θεωρία, δομολειτουργική προσέγγιση

 • 5 - Ο προβληματισμός για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η συζήτηση για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Η ανανεωμένη μορφή του ‘ανοιχτού επαγγελματισμού’.

  Λέξεις κλειδιά: επαγγελματισμός, εκπαιδευτική πολιτική

 • 6 - Όρια και συνέπειες της πολιτικής για τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μπορεί να μεταβληθεί η διδασκαλία σε επάγγελμα; Το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής συζήτησηςεστιάζεταιστιςσυνέπειες που έχουν οιπολιτικέςγιατην ενίσχυση του επαγγελματισμού τωνεκπαιδευτικών.

  Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία, επάγγελμα, εκπαιδευτική πολιτική, τεχνοκρατικός

 • 7 - Επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η διδασκαλία ως λειτούργημα και επάγγελμα. Επαγγελματική προετοιμασία και ανάπτυξη. Η πρόσβαση στο επάγγελμα. Αξιολόγηση και ανασυγκρότηση του συστήματος διοίκησης.

  Λέξεις κλειδιά: επαγγελματισμός, λειτούργημα, επάγγελμα, διδασκαλία

 • Βιβλιογραφία

  Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

  • Apple M.W. (1993), Εκπαίδευση και εξουσία, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής.
  • Γκρίτζιος Β. (2006) “Το κίνημα του νέου επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών” Επιστημονικό Βήμα, 6, σσ. 152-158.
  • Δημαράς Αλ., Βασιλού-Παπαγεωργίου Β. (2008). Από το κοντύλι στον υπολογιστή. 1830-2000 Εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνες. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Δημητριάδου Α., (1982), Με ποια κριτήρια επιλέγει ο έλληνας εκπαιδευτικός το επάγγελμά του, Θεσσαλονίκη , Κυριακίδης,
  • Hargreaves A. & Fullan M. G. (1993), Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.
  • Καζαμίας Α., (1994), «Νέο- Ευρωπαϊκός Εκσυγχρονισμός και Εκπαίδευση: Διαλογισμοί και Πολιτικές στη ‘Φαντασιακή Ευρώπη’ στο Ο Έλληνας Εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, Αθήνα, Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη- Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα, Αθήνα .
  • Καΐλα Μ. & Θεοδωροπούλου Ε. (1997). Ο εκπαιδευτικός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Κασιμάτη, Κ. (1980). Τάσεις κινητικότητας εργασίας στην ελληνική βιομηχανία. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
  • MacBeath John (2005), «Μπορούν να μάθουν οι εκπαιδευτικοί»; Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, Γ. Μπαγάκης επιμ., Μεταίχμιο, Αθήνα, σελ. 27-40.
  • Μαυρογιώργος Γ., (1992), Εκπαιδευτικοί και διδασκαλία, Αθήνα, Σύγχρονη Εκπαίδευση.
  • Μπαγάκης, Γ. (2005). Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού. Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Μυλωνάς Θ., (1989), ‘Ο εκπαιδευτικός και οι κοινωνικές του εξαρτήσεις’, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τευχ. 10, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης.
  • NEAVE G., (1998), Οι εκπαιδευτικοί. Προοπτικές για το εκπαιδευτικό επάγγελμα στην Ευρώπη, Αθήνα, Εκδόσεις Έκφραση.
  • Νούτσος Χ., (1993), “ Ο εκπαιδευτικός μπροστά στην Ευρώπη που αλλάζει’, ΟΛΜΕ, Συζητήσεις για την εκπαίδευση, 9, 38-49.
  • Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Αθήνα: Τυπωθήτω.
  • Πυργιωτάκης Ι., (1992), Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης.
  • Ε. Σιάνου-Κύργιου (1999) ««Επαγγελματισμός και φύλο: το παράδειγμα των εκπαιδευτικών», στο Β. Δεληγιάννη-Κουιμτζή και Σ. Ζιώγου - Καραστεργίου (επιμ.) Φύλο και σχολική πράξη, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, σσ. 213-226.
  • Σιάνου-Κύργιου Ε. (1995) «Οι νέοι μέθοδοι υλοποίησης των αναλυτικών προγραμμάτων και η δυναμικού του κοινωνικού ελέγχου στο σχολείο», Εκπαιδευτική Κοινότητα, τευχ. 30, σσ. 35-39..
  • Σταμέλος, Γ. (2002). Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Πρώτη και δεύτερη βαθμίδα. Δομές και ποσοτικά δεδομένα. Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας.
  • Τσουκαλάς Κ., (1987), Κράτος, Κοινωνία, Εργασία, Αθήνα, Θεμέλιο.
  • Φραγκουδάκη Α., (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα, Παπαζήσης.
  • Χιωτάκης, Σ. (1994). Για μια κοινωνιολογία των ελευθερίων επαγγελμάτων. Επιστημονική επαγγελματοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών. Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας.
  • UNESCO, (1999), Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα yπό την Προεδρία του J. Delors, Αθήνα, Gutenberg.

  Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

  • Apple, M. W. (1996), Cultural Politics and Education, Buckingham: Open University Press, Ball St. J, (1997), Education reform. Acritical and post-structural approch, Open University Press, Buckingham- Philadelfia.
  • Ball S. J. (1993), ‘What Policy? Texts, Trajectories and Toolboxes’, Discourse, 13,2.
  • Barton L., Barret E., Whitty G., Miles S, Forlong T., (1994), ‘Teacher Education and Teacher professionalism: some emerging issues’ British Journal the Sociology of Education, 15, 529-543.
  • Bates J. Pickard A, Lewis S. (2011) Education Policy, Practice and the Professional CIPG:London.
  • Bourdieu. P. (2002), Η Διάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης Αθήνα: Πατάκης.
  • Crace G. 1991), ‘Welfare Labourism versus the New Right’, International Studies in the Sociology of Education, 1,σσ. 37-48.
  • Dale R. (1997) ‘ The state and the Governance of Education: An Analysis of the Restructuring of the Ste-Education Relationship’, στο A. H. Halsey, H. Lauder, P. Brown, A. Stuart Wells, Education, Culture, Economy, Society, New York: Oxford University Press.
  • Elliot J., (Ed), Reconstructing Teacher Education, Falmer Press: London.
  • Paris D. C. (1995), Ideology & Educational Reform. Themes and Theories in Public Education.
  • Gewirtz, S. (1997), ‘Post-welfarism and the reconstruction of teacher’s work in the UK’ Journal Education Policy, 12, 4, σσ. 217-219.
  • Labarre D.F. (1992), ‘Power, Knowledge, and the Rationalisation of Teaching: A Genealogy of the Movement to Professionalize Teaching’, Harvard Educational Review, 62, 2, 120-133.
  • Ozga, J. and M. Lawn (1988), ‘Schoolwork: Interpreting the Labour Process of Teaching’, British Journal of Sociology of Education, 9, 3, σσ. 323-336.
  • Popkewitz, T.S. (1991), A Political Sociology of Educational Reform, New York: Teachers College Press.
  • Shon, C. K., "Teacher Professionalism." (2006). Faculty Publications and Presentations Paper 46 http://digitalcommons.liberty.edu/educ_fac_pubs/46
  • Sykes, G. (1989). Teaching and professionalism: A cautionary perspective, in Weis et al. (eds.), Crisis in teaching: perspective on current reforms. Albany, NY: State. University of New York Press.
  • Ward S., Eden C. ( 2009) Key Issues in Education Policy , London: Sage. G. Whitty (1997), ‘Education Policy and Sociology of Education’, International Studies in Sociology of Education, 7,2, σσ. 121-135.