Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Μοριακή Βιολογία Νουκλεϊνικών Οξέων

  Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Άγγελος Περισυνάκης

 • 1. Προέλευση της ζωής – Βιοχημική εξέλιξη

  Περιγραφή θεματικής ενότητα: Από μικρά μόρια (όπως υδρογόνο, υδρατμοί, μεθάνιο, αμμωνία, υδροκυάνιο, φορμαλδεΰδη) του προ-βιοτικού κόσμου πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν βασικά οργανικά μόρια της ζωής, όπως αμινοξέα, οργανικά οξέα, μικρά σάκχαρα, ΑΤΡ και άλλες νουκλεοτιδικές βάσεις και από αυτά, μακρομόρια όπως το RNA. Αργότερα μακρομόρια εγκλωβίστηκαν σε κατασκευές από μόρια όπως τα λιπίδια προς σχηματισμό κυτταρόμορφων οργανισμών.

  Λέξεις κλειδιά: Προέλευση της ζωής, εξέλιξη, προ-βιοτικός κόσμος, πείραμα των Urey-Miller, πρώιμη ατμόσφαιρα, ποικιλομορφία, ριβοένζυμο, αυτοαντιγραφή, κυτταρόμορφοι οργανισμοί.

 • 2. Μεταλλαξιγένεση

  Περιγραφή θεματικής ενότητα: Η ύπαρξη της ποικιλομορφίας των έμβιων όντων οφείλεται στην διαφορετική αλληλουχία των νουκλεοτιδίων του DNA τους.  Ένας από τους δυο λόγους τροποποίησης της αλληλουχίας του DNA των έμβιων όντων είναι η μεταλλαξιγένεση, η οποία συμβαίνει αυθόρμητα, ή υπό την επίδραση μεταλλαξιγόνων παραγόντων.

  Λέξεις κλειδιά: Μεταλλαξιγένεση, μετάλλαξη ή μεταλλαγή, γενετικός τόπος, μικροβιακό στέλεχος, αλληλόμορφο, φυσικός (ή άγριος) τύπος, επίπεδες αρωματικές ενώσεις (ή μεταλλαξιγόνα μετατοπιζόμενου πλαισίου), απάλειψη.

 • 3. Γενετικός ανασυνδυασμός

  Περιγραφή θεματικής ενότητα: Ο γενετικός ανασυνδυασμός είναι ο δεύτερος λόγος τροποποίησης της αλληλουχίας του DNA των έμβιων όντων και συμβαίνει κατά την ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ των, κυρίως κατά την γονιμοποίηση.

  Λέξεις κλειδιά: Γενετικός ανασυνδυασμός, νόμοι του Μέντελ, ανασυνδυάσες, ανασυνδυασμός εξειδικευμένης θέσης, αλληλουχίες εισδοχής.

 • 4. Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA

  Περιγραφή θεματικής ενότητα: Το σύγχρονο τμήμα του αντικειμένου της βιοχημείας-τεχνικών, μεθόδων και μελέτης ειδικών μορίων- που είναι γνωστό ως τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, δίνει συμπληρωματικά στοιχεία για την προσέγγιση και καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου της ποικιλομορφίας των έμβιων όντων και της εξέλιξής τους στο μοριακό επίπεδο.

  Λέξεις κλειδιά: Αποτύπωση Southern, μικροσυστοιχίες DNA (ή γονιδιακά τσιπ), γονιδιακή εκμηδένιση, DNA-λιγάσες, αντίστροφη μεταγραφάση, περιοριστικά ένζυμα (ή περιοριστικές ενδονουκλεάσες), DNA-πολυμεράσες, αλληλουχία μορίου DNA, αλληλούχηση μορίου DNA, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), φορείς DNA, πλασμίδια, φάγος, τεχνητά χρωμοσώματα, κλωνοποίηση γονιδίων, κλωνοποίηση DNA, ανασυνδυασμένο DNA, συμπληρωματικό DNA (cDNA).

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, ΤΟΜΟΙ Ι ΚΑΙ ΙΙ, BERG J. M., J. L. TYMOCZKO & L. STRYER, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  • Μοριακή βιολογία του γονιδίου, Watson et al. , 1η ελλην έκδοση, Εκδόσεις Utopia.
  • GENNES VIII (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΚΔΟΣΗ 2004) ΤΟΜ. Α+Β, BENJAMIN LEWIN, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  [1]. http://en.wikipedia.org/wiki/ 

  [2]. Cavalier-Smith, Thomas; Brasier, Martin; Embley, T. Martin (2006). "Introduction: how and when did microbes change the world?".  . doi:10.1098/rstb.2006.1847. PMID 16754602.

  [3]. Miller, S. L. (1953). "Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions," Science, 117, 528.

  [4]. Miller, S. L., and Urey, H. C. (1959). "Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth," Science, 130, 245.

  [5]. Berg, J.M., Tymoczko, J.L. and Stryer, L. (2004). Βιοχημεία. Μετάφραση του πρωτοτύπου: Biochemistry, 5rd edition από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

  [6]. Watson, J.D., Hopkins, N.H., Roberts, J.W., Steitz, J.A. and Weiner, A.M. (1987). Molecular Biology of the Gene, fourth edition. The Benjamin/Cumming Publishing Company, Inc. California, USA.

  [7]. Περυσινάκης Άγγελος (1992). Γενετικός έλεγχος επί του μεταβολισμού του γλουταμινικού οξέος στο ζυμομύκητα Schizosaccharomyces pombe. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  [8]. Καφάτος Φ. (1977). Εισαγωγή στη σύγχρονη βιολογία. Σύγχρονες επιστήμες, Διογένης, Αθήνα.

  [9].(http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/genetics/biotech/enzymes/ ligation.html

  [10]. http://www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/xtal/teach/repl/ligase.html)

  [11].(http://www.worthington-biochem.com/manual/D/DNAT4L.html)

  [12]. Σφακιανάκη Αφροδίτη (2011). «Μελέτη πληθυσμών ζυμομυκήτων σε ζυμούμενο γλεύκος». Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης. Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.