Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Θέματα Βιοχημείας

  Διδάσκων: Καθ. Δημόκριτος Τσουκάτος

 • 1. Στοιχεία Κυτταρικής Βιολογίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η Κυτταρική τοπολογία των βιολογικών διεργασιών. Μια εισαγωγή στα βλαστικά κύτταρα. Σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας είναι να εντοπίζεται από το μεταπτυχιακό φοιτητή επακριβώς το κυτταρικό σημείο της βιοχημικής ή βιολογικής δράσης (βιολογική μεμβράνη, κυτταρικός πυρήνας, ενδοπλασματικό δίκτυο κλπ).

  Λέξεις κλειδιά: Κυτταρική τοπολογία, βλαστικά κύτταρα, βιολογική μεμβράνη, κυτταρικός πυρήνας, ενδοπλασματικό δίκτυο.

 • 2. Δομή Πρωτεϊνών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών. Πως από την πρωτοταγή αλληλουχία περνούμε στη δευτεροταγή στην τριτοταγή και στην τεταρτοταγή δομή. Η σημασία των πρωτεϊνικών μοτίβων.

  Λέξεις κλειδιά: Δομικά χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών, πρωτοταγή αλληλουχία, δευτεροταγής δομή, τριτοταγής δομή, τεταρτοταγής δομή, πρωτεϊνικά μοτίβα.

 • 3. Αλληλεπιδράσεις Πρωτεϊνών / Πρωτεϊνών, Πρωτεϊνών / Νουκλεϊνικών Οξέων, Πρωτεϊνών / Λιπιδίων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πως πραγματοποιείται η εξειδικευμένη αλληλεπίδραση των:

  • πρωτεϊνών / πρωτεϊνών με σκοπό τον έλεγχο της δραστικότητας μιας πρωτεΐνης
  • πρωτεϊνών / νουκλεϊκών οξέων με σκοπό τον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης και τέλος
  • πρωτεϊνών / λιπιδίων με σκοπό τη μεμβρανική λειτουργία.

  Λέξεις κλειδιά: Εξειδικευμένη αλληλεπίδραση πρωτεϊνών / πρωτεϊνών, εξειδικευμένη αλληλεπίδραση πρωτεϊνών / νουκλεϊκών οξέων, εξειδικευμένη αλληλεπίδραση πρωτεϊνών / λιπιδίων, μεμβρανική λειτουργία.

 • 4. Λιπίδια - Βιολογικές Μεμβράνες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δομή και λειτουργία των βιολογικών μεμβρανών. Ο ρόλος των λιπιδίων. Περιγραφή του ρευστού μωσαϊκού πρότυπου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη δομή και τη λειτουργία των μεμβρανικών «σχεδιών» (“rafts”).

  Λέξεις κλειδιά: Ρευστό μωσαϊκό πρότυπο, μεμβρανικές "σχεδίες".

 • 5. Βιολογική Μεταφορά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η σημασία αλληλεπιδράσεων λιπιδίων - πρωτεϊνών στη βιολογική μεταφορά. Η πειραματική διαφοροποίηση των διαφόρων τύπων βιολογικής μεταφοράς. Οι αντλίες F. Οι δίαυλοι ιόντων, οι ελεγχόμενοι από το πρόσδεμα δίαυλοι.

  Λέξεις κλειδιά: Αλληλεπιδράσεις λιπιδίων - πρωτεϊνών, πειραματική διαφοροποίηση, αντλίες F, δίαυλοι ιόντων, ελεγχόμενοι δίαυλοι.

 • 6. Βιοσηματοδότηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οι αλληλεπιδράσεις βιομορίων στη βιοσηματοδότηση. Μετάδοση του νευρικού ερεθισμού. Βιοσηματοδότηση αυξητικών ορμονών και παραγόντων. Οι δεύτεροι αγγελιοφόροι. Η βιοσηματοδότηση στα αιμοπετάλια.

  Λέξεις κλειδιά: Μετάδοση νευρικού ερεθισμού, δεύτεροι αγγελιοφόροι.

 • 7. Θερμοδυναμική του Μεταβολισμού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η θερμοδυναμική του ανοικτού συστήματος (θερμοδυναμική των μη αντιστρεπτών διεργασιών) στον έλεγχο και τη ρύθμιση του μεταβολισμού. Η θερμοδυναμική του βιολογικού συστήματος και η θεωρία του χάους.

  Λέξεις κλειδιά: Θερμοδυναμική του ανοικτού συστήματος, θερμοδυναμική των μη αντιστρεπτών διεργασιών.

 • 8. Κινητική του Μεταβολισμού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η κινητική ανάλυση του Μεταβολικού Ελέγχου ως μια συστηματική προσέγγιση. Τα αποφασιστικά βήματα μιας μεταβολικής πορείας, τα δικτυακά στοιχεία στον έλεγχο και τη ρύθμιση του μεταβολισμού.

  Λέξεις κλειδιά: Κινητική ανάλυση του Μεταβολικού Ελέγχου, αποφασιστικά βήματα μιας μεταβολικής πορείας, δικτυακά στοιχεία.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Lehninger Βασικές αρχές Βιοχημείας 4η Έκδοση Εκδόσεις Πασχαλίδη
  2. Stryer Βιοχημεία 7η Έκδοση Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρητης
  3.  Nelson and Cox “Lehninger Principles of Biochemistry” Third edition
  4.  Alberts Bray Johnson Lewis Raff Roberts Walter «Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας» Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης
  5. Coopre GM Hausman RE «Το κυτταρο» Ακαδημαικές Εκδόσεις Ι Μπάσδρα και ΣΙΑ ΟΕ
  6.  Γεωργάτος ΣΔ et all Τα βλαστικά κύτταρα Εκδ ΕΦΥΡΑ 2008
  7.  Branden Toozen «Εισαγωγή στη δομή των Πρωτεϊνών» Second Edition Garland Publishing
  8. Δ.Κ. Τσουκάτου «Φυσικοχημικές Αρχές του Ελέγχου και της Ρύθμισης του Μεταβολισμού» Εκδόσεις ΕΦΥΡΑ 2009