Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • 1. Μαθηματική λογική και αποδεικτικές τεχνικές

  • 2. Θεωρία συνόλων

  • 3. Σχέσεις και συναρτήσεις

  • 4. Συνδυαστική

  • 5. Διακριτή πιθανότητα

  • Προτεινόμενα συγγράμματα

    • Kenneth H. Rosen. Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (7η έκδοση). Εκδόσεις Τζιόλα, 2015.
       
    • Susanna S. Epp. Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004.
    • Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

      • C. L. Liu.  Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003.
         
      • C. L. Liu : Introduction to  Combinatorial Mathematics. McGraw-Hill.
         
      • L. Lovasz, K. Vesztergombi. Discrete Mathematics. Lecture Notes, Yale University, Spring 1999 (διαθέσιμο και ηλεκτρονικά).
         
      • Γ. Βουτσαδάκης, Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης. Διακριτά Μαθηματικά: προβλήματα και λύσεις. Gutenberg, 2000 (διατίθεται και ηλεκτρονικά).
         
      • Λ. Κυρούσης, Χ. Μπούρας, Π. Σπυράκης. Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών, 1992 (διατίθεται και ηλεκτρονικά).