Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Προσχολική παιδαγωγική

  Διδάσκουσα : Μ. Σακελλαρίου

  Περιγραφή :

  Το μάθημα υποστηρίζει διδακτικές προσεγγίσεις που αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία ως μια συνεχή διαδικασία, αρχίζοντας από την Προσχολική Εκπαίδευση.Υποστηρίζει την τέχνη του «διδάσκειν», ως πολυεπίπεδη διαδικασία που απαιτεί διαφορετικούς τύπους γνώσεις, όπως είναι η γνώση του περιεχομένου, η παιδαγωγική γνώση και οι διδακτικές δεξιότητες.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος :

  Η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών:

  • Mε διδακτικές προσεγγίσεις της Προσχολικής Παιδαγωγικής
  • Mε παιδαγωγικά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στο μελλοντικό εκπαιδευτικό να σχεδιάζει, να εφαρμόζει και να αξιολογεί αποτελεσματικά την παιδαγωγική διαδικασία και
  • Mε νέες θεωρήσεις και προοπτικές που βελτιώνουν το επίπεδο και αναβαθμίζουν τη διδασκαλία στα προσχολικά περιβάλλοντα μάθησης.

  Λέξεις κλειδιά : Προσχολική Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία, Αξιολόγηση, Ρόλος Εκπαιδευτικού, Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

 • 1 - Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται θέματα που αφορούν τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ως τρόπος επιλογής και οργάνωσης της γνώσης.

  Λέξεις κλειδιά : Διαθεματική Προσέγγιση, Προσχολική Εκπαίδευση, Νηπιαγωγείο

 • 2 - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Αναδεικνύονται θέματα που αφορούν το ΑΠΣ στο νηπιαγωγείο, παρατίθενται οι στόχοι, αλλά και οι ικανότητες που επιδιώκουμε να αναπτυχθούν μέσα από ενδεικτικές  δραστηριότητες

  Λέξεις κλειδιά : Αναλυτικό Πρόγραμμα, Νηπιαγωγείο, Ρόλος Εκπαιδευτικού

 • 3 - Σχεδιασμός και οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος στο νηπιαγωγείο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Σε αυτήν τη θεματική ενότητα παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις για έναν επιτυχή σχεδιασμό του χώρου του νηπιαγωγείου.

  Λέξεις κλειδιά : Σχεδιασμός παιδαγωγικής διαδικασίας, , οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, νηπιαγωγείο

 • 4 - Εργασία σε Ομάδες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Αναπτύσσονται θέματα ομαδοσυνεργατικής μάθησης και  παραγόντων που διαμορφώνουν τη δυναμική και την αποτελεσματική

  Λέξεις κλειδιά : Ομαδοσυνεργατική μάθηση, δυναμική των ομάδων, αποτελεσματική διδασκαλία

 • 5 - Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Σε αυτήν τη θεματική ενότητα αναδεικνύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική εργασία του νηπιαγωγείου.

  Λέξεις κλειδιά : Εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας, παιδαγωγική διαδικασία, παιχνίδι, αξιολόγηση

 • 6 - Η αξιολόγηση του νηπίου στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Αναπτύσσονται βασικά ζητήματα που προσδιορίζουν την αξιολόγηση ως εκπαιδευτική πράξη, καθώς και εξειδικευμένες κλίμακες που αξιολογούν την ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση.

  Λέξεις κλειδιά : Αξιολόγηση, νηπιαγωγείο, ΑΠΣ, Κλίμακες, ποιότητα Προσχολικής Εκπαίδευσης

 • 7 - Αυθεντική Αξιολόγηση στην Πράξη σε Προσχολικά Περιβάλλοντα Μάθησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Παρουσιάζεται η αυθεντική αξιολόγηση στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, το ΤΙ μπορεί και πρέπει να αξιολογείται, ΠΟΤΕ αξιολογούμε, ενώ παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τη συστηματικότητα της συγκέντρωσης πληροφοριών για τα παιδιά και τη χρήση των πληροφοριών της αξιολόγησης (portfolio).

  Λέξεις κλειδιά : Αυθεντική Αξιολόγηση, νηπιαγωγείο, portfolio

 • 8 - Ο ζωτικός ρόλος του παιχνιδιού στην εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Αναδεικνύεται σε αυτήν την ενότητα ο σημαντικός ρόλος του παιχνιδιού στην μάθηση και ανάπτυξη στην πρώιμη και προσχολική ηλικία, καθώς και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

  Λέξεις κλειδιά : Παιχνίδι, προσχολική ηλικία, νηπιαγωγείο, ρόλος εκπαιδευτικού

 • 9 - Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης ως ένα εργαλείο που επωφελείται της διαφορετικότητας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Αναπτύσσονται   στρατηγικές διδασκαλίας όπως: η κατευθυνόμενη από τον εκπαιδευτικό διδασκαλία, η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, η συνεργατική μάθηση, ο διάλογος και η μάθηση που βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων μέσα από παραδείγματα διαφορετικών επιστημών.

  Λέξεις κλειδιά : Στρατηγικές διδασκαλίας, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, επίλυση προβλήματος, ρόλος εκπαιδευτικού

 • 10 - Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Σε αυτήν τη θεματική ενότητα  αναπτύσσονται τα, πέντε  βασικά σημεία που διέπουν κάθε αποτελεσματική στρατηγική συνεργατικής μάθησης  όπως είναι: η αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο, οι ομαδικοί σκοποί, η ατομική ευθύνη, οι δεξιότητες συνεργασίας και η επεξεργασία από την ομάδα.

  Λέξεις κλειδιά : Συνεργατική μάθηση, αλληλεπίδραση, δεξιότητες συνεργασίας

 • 11 - Είδη συνεργατικής μάθησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Σε αυτήν την ενότητα  περιγράφουμε διάφορες στρατηγικές συνεργατικής μάθησης όπως είναι: η ομαδική εργασία, η ομαδική διερεύνηση, η στρατηγική του Παζλ, οι ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης, οι στρατηγικές συζήτησης, η μάθηση που βασίζεται στην επεξεργασία ενός προβλήματος με συστηματικό και αυθεντικό τρόπο.

  Λέξεις κλειδιά : Στρατηγικές  συνεργατικής μάθησης ,ομαδική εργασία ,ομαδική διερεύνηση, στρατηγική του Παζλ, ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης

 • 12 - Συνεργασία Οικογένειας-Σχολείου-Κοινότητας. Θεωρητική και Ερευνητική Προσέγγιση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Αναπτύσσονται θέματα που αφορούν: Την κατανόηση της Συνεργασίας Οικογένειας, Σχολείου,Κοινότητας μέσα από το Θεωρητικό Πλαίσιο, την Επικοινωνία ως παράγοντα ενδυνάμωσης της Συνεργασίας Οικογένειας – Σχολείου – Κοινότητας, την Έρευνα για τη συμμετοχή της Οικογένειας στην Προσχολική Εκπαίδευση, τις Τυπικές και Άτυπες μορφές Συνεργασίας Οικογένειας και Σχολείου.

  Λέξεις κλειδιά : Συνεργασία , Σχολείο, Οικογένεια, Κοινότητα, Επικοινωνία, Τυπικές και Άτυπες μορφές συνεργασίας

 • 13 - Διερεύνηση των Προθέσεων μελλοντικών/υποψήφιων εκπαιδευτικών (φοιτητών) για τις Αναπτυξιακά Κατάλληλες Πρακτικές και τις υιοθετημένες πρακτικές τους στο πλαίσιο της υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Στην τελευταία θεματική ενότητα  παρουσιάζονται  μέσα  από μια ερευνητική προσέγγιση οι Πεποιθήσεις  των υποψήφιων εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τις Αναπτυξιακά Κατάλληλες Πρακτικές ( ΑΚΠ) και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο της Πρακτικής τους Άσκησης., με βάση την υπόθεση ότι η διερεύνηση  των Πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών  μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους  και το γεγονός ότι  είναι σημαντικό αυτή η  εξέταση  να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών τους σπουδών.

  Λέξεις κλειδιά : Αναπτυξιακά Κατάλληλες Πρακτικές, Πεποιθήσεις μελλοντικών νηπιαγωγών, υιοθετημένες Πρακτικές, Πρακτική Άσκηση

 • Βιβλιογραφία

  -Σακελλαρίου, Μ., Εισαγωγή στη Διδακτική της Παιδαγωγική Εργασίας του Νηπιαγωγείου:    Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Εφαρμογές.(2012) Θεσσαλονίκη: Έκδοση Συγγραφέως.

  -Σακελλαρίου, Μ., (Επιμ.) Κοινωνική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση, (2008), Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός.

  -Jacobsen, A.D., Eggen, P. &Kauchak, D., Μέθοδοι Διδασκαλίας. Η ενίσχυση της Μάθησης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, Επιστημονική Επιμέλεια –Εισαγωγή: Σακελλαρίου, Μ., Κόνσολας, Μ., μτφρ. Λαμπρέλλη, Ρ., (2008), Αθήνα: Ατραπός.

  -Avril Brock, Sylvia Dodds, Pam Jarvis & Yinka Olusaga, Παιδαγωγική του Παιχνιδιού στην Προσχολική και  Σχολική Εκπαίδευση. Μάθηση για τη ζωή, Επιστημονική Επιμέλεια- Εισαγωγή: Μαρία Σακελλαρίου,(2015), Αθήνα: Πεδίο

  -Liz Brooker, Ομαλή Μετάβαση στην Προσχολική Ηλικία. Πολιτική και Διεθνείς Στρατηγικές για ομαλή μετάβαση στη ζωή, Επιστημονική Επιμέλεια-Εισαγωγή: Μαρία Σακελλαρίου,(2015), Αθήνα: Πεδίο

  -Linda- Darling Hammond, Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών : Μια μεθοδολογική Πρόταση. Επιστημονική Επιμέλεια-Εισαγωγή: Ε. Κουτσουβάνου, Μ. Σακελλαρίου, (2015), Αθήνα: Παπαζήση.

  -Κακανά, Δ., Σιμούλη,Γ., ( Επιμ.), Η Προσχολική Εκπαίδευση στον 21οαιώνα:Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Εφαρμογές(2008), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

  • Διαλέξεις