Περιγραφή θέματος

  • Γενικά

  • 1. Αντιγραφή DNA

  • 2. Πλασμίδια

  • 3. Βακτηριακή σύζευξη

  • 4. Βακτηριακός μετασχηματισμός

  • 5. Ακραιόφιλα βακτήρια

  • Συγγράμματα