Topic outline

 • General

  Ὁμήρου Ἰλιάδα

  Διδάσκων: Λέκτορας Χαρίλαος Ε. Αὐγερινός

 • 1. ΠΡΟΟΜΗΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΗΡΙΚΟ ΕΠΟΣ. ΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ἡ ἑνότητα ἐξετάζει τὴ θέση τοῦ Ὁμήρου στὴν ἀρχαϊκὴ ἐπικὴ ποίηση καὶ ἐκθέτει τὸ ὁμηρικὸ ζήτημα.

  Λέξεις κλειδιά: Ἡ ἐπικὴ ποίηση ὡς γραμματειακὸ εἶδος, προφορικὴ παράδοση, Ὁμηρικὸ ζήτημα.

 • 2. ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΙΛΙΑΔΟΣ. ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ (;) ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟ.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στὴν ἑνότητα γίνεται μιὰ συνοπτικὴ ἔκθεση τοῦ βασικοῦ ποιητικοῦ μύθου τῆς Ἰλιάδος. Συνακόλουθα, καὶ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν Ἀνατολικῶν σπουδῶν, ἐξετάζεται τὸ ἱστορικὸ περίγραμμα τῆς ‘Ὕστερης Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ, σὲ συνάρτηση πάντα μὲ τὸν Ὄμηρο καὶ τὸ ἔργο του.

  Λέξεις κλειδιά: Τρωικὸς πόλεμος καί «ἱστορικότητα» τῆς Ἰλιάδος, αὐτοκρατορίες τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ.

 • 3. ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ ΣΤΗΝ ΙΛΙΑΔΑ.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσίαση τῶν μοντέλων ἀλληλεπίδρασης ἀνάμεσα σὲ θοὺς καὶ ἀνθρώπους. Ἐξετάζεται ἡ ὁμηρικὴ θεολογία σὲ συνάρτηση μὲ ἀνατολικοὺς μύθους καὶ ἔπη. Ἑστίαση στὴν περίπτωση τοῦ Ἀπόλλωνα.

  Λέξεις κλειδιά: Ἡ ὁμηρικὴ παρουσίαση τῶν θεῶν, τύποι τῆς σχέσης τῶν θεῶν μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ὁ ρόλος τοῦ Ἀπόλλωνα καὶ οἱ ἀνατολικὲς ἐπιδράσεις, θεοὶ καὶ ἥρωες.

 • 4. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟ. Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ (Σ 478-608).

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στὴ συγκεκριμένη ἑνότητα γίνεται μιὰ ἐπιγραμματικὴ ἀναφορὰ στὴν ὁμηρικὴ ἑρμηνευτικὴ μὲ ἐπίκεντρο τὶς Σχολὲς τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ τῆς Περγάμου. Ἰδιαίτερη μνεία γίνεται στὴν ἀλληγορικὴ ἑρμηνεία ἀπὸ τὸν 6ον αἰ. ἕως τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους.

  Λέξεις κλειδιά: Φιλολογία στὴν Ἀλεξάνδρεια, ὁμηρικὲς σπουδὲς στὴν ἀρχαιότητα, Σχολὴ τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ Πέργαμος, ἀλληγορία τῶν ὁμηρικῶν ἐπῶν.

 • 5. ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΙΣ ΡΑΨ. Π ΚΑΙ Σ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ Σ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζεται τὸ μοτίβο τοῦ ἡμίθεου πολεμιστῆ καὶ τῆς πολεμικῆς του έξάρτησης καὶ ἡ συνάφεια τοῦ θέματος αὐτοῦ μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς πλοκῆς στὴν Ἰλιάδα, μέσω τοῦ θανάτου τοῦ Πατρόκλου. Παρουσιάζεται ἡ δομὴ τῆς ραψ. Σ. καὶ μνημονεύονται τὰ παράλληλα μὲ τὸ ἀκκαδικὸ ἔπος Gilgamesh (West). Ἀκολουθεῖ ἡ περιγραφὴ τῆς ὁπλοποιΐας (Σ 478-608).

  Λέξεις κλειδιά: Θεϊκὰ ὅπλα στὶς ραψ. Π καὶ Σ, ὅπλα καὶ θεοί, ἀριστεία τοῦ Πατρόκλου, ὕβρις τοῦ Ἕκτορα, δομὴ τῆς Σ, ἡ ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέα.

 • 6. ΡΑΨ. Ω, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εἰσαγωγὴ στὴν Ω ραψωδία μὲ τὴ συζήτηση ζητημάτων αὐθεντικότητας, ἀλλὰ καὶ τῆς σχέσης της μὲ τὸ ὑπόλοιπο ἔπος.

  Λέξεις κλειδιά: Ραψ. Ω – αὐθεντικότητα καὶ θέση της στὸ ἔπος, ἀνάμειξη τῶν θεῶν στὶς ὑποθέσεις τῶν ἀνθρώπων, ἀξιολόγηση τοῦ τμήματος.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  M. W. Edwards, Ομήρου Ιλιάδα, τόμος 5,1η έκδ. / 2003, University Studio Press Α.Ε., κωδικός βιβλίου: 17453.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη (του Ε. Πλούσου)

  • Adkins, A.W. 1960. Merit αnd Responsibility. Oxford.
  • Adkins, 1971. «Homeric Values and Homeric Society». JHS 91:1-14.
  • Adkins, 1972. «Homeric Gods αnd the Vαlues of Homeric Society». JHS 92:1-19.
  • Adkins, 1982. «Values, Goals, and Emotions in the Iliad». CP 77:292-326.
  • Allen, T.W. 1924. Homer: The Origins and the Transmission. Oxford.
  • Αναστασίου, Γ. 1996. Εισαγωγικά στον Όµηρο (Πανεπ. Παραδόσεις). Ιωάννινα.
  • Anderson, Τ.Μ. 1976. Early Epic Scenery. Ithaca, New York.
  • Arend, W. 1933. Die typischen Szenen bei Homer. Berlin.
  • Armstrong, C.B. 1969. «The Casualty Lists in the Trojan War». G & R 16:30-31.
  • Armstrong, J.Ι. 1958. «The Arming Motif in the Iliad». ΑJΡ 79:337-54.
  • Austin, Ν. 1966. «The Function of Digressions in the Iliαd». GRBS 7:295-312.
  • Austin, 1975. Archery at the Dark of the Moon: Poetic Problems in Homers’ Odyssey. Berkeley & Los Angeles.
  • Bassett, S.E. 1938. The Poetry of Homer. Berkley & Los Angeles.
  • Beye, C.R. 1966. The «Iliad», the «Odyssey», and the Epic Tradition. Garden City, New York.
  • Βλάχος, Γ.Κ. 1981. Πολιτικές Αξίες στον Όµηρο, Αθήνα.
  • Bowra, C.M. 1930. Tradition and Design in the «Iliad». Oxford.
  • Braswell, Β.Κ 1971. «Mythological Innovation in the Iliad». CQ 21:1 26.
  • Brooks, Cleanth. 1947. The Well Wrought Urn. New York.
  • Calhoun, G.M. 1933. «Homeric Repetitions». University οf California Publications in Classical Philology 12.1.1-26. Berkley & Los Angeles.
  • Camps, W.A. 1980. An Introduction to Homer. Oxford.
  • Chantraine, Ρ. 1948, 1952. Grammaire Homérique 1-2. Paris.
  • Chantraine, 1952. «Le Divin et les Dieux chez Homere». Entretiens Hardt 1:47-79.
  • Chadwick, J. 1976. The Mycenaean World. Cambridge.
  • 2 Codino, F. 1976. La questione omerica. Roma.
  • Coffey, Μ. 1957. «The Function of the Homeric Simile». ΑJΡ 78:113-32.
  • Coldstream, J.N. 1976. «Hero-cults in the Age of Homer». JHS 96:8-17.
  • Combellack, F. 1965. «Some Formulary Illogicalities in Homer». ΤΑΡΑ 96:41-56.
  • Cramer, O. 1975. «Speech and Silence in the Iliad». CJ 71:300-304.
  • Dihle, Α. 1970. Homer-Probleme. Opladen.
  • Dodds, E.R. 1951. The Greeks and the Irrational. Berkley & Los Angeles. (ελλην. µτφρ. Γ. Γιατροµανωλάκης, Οι Έλληνες και το Παράλογο, Αθήνα 2 1996).
  • Donlan, W. 1982. «Reciprocities in Homer». CW 75:137-75.
  • Easterling, P.E.- Knox, B.M.W. 1985. The Cambridge History of Classical Literature I. (ελλην. µτφρ. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 3 1990).
  • Edwards, M.W. 1966. «Some Features of Homeric Craftsmanhsip» ΤΑΡΑ 97:115-79.
  • Edwards, 1982. «Philology and the Oral Theory». Pacific Coast Philology 17:1-8.
  • Edwards, 1987. Homer, Poet of the Iliad, Baltimore and London. (ελλην. µτφρ. Β. Λιαπής - Β. Μπεζεντάκος, Όµηρος ο ποιητής της Ιλιάδος, Αθήνα 2001).
  • Fenik, Β. 1964. «Iliad X» and «Rhesus»: The Myth. Collection Latomus 73. Βρυξέλλες.
  • Finley, Μ. Ι. 1978. The World Of Odysseus (2η έκδ. Ανατ). Harmondsworth (ελλην. µτφρ. Σοφ. Μαρκιανός, Ο Κόσµος του Οδυσσέα, Αθήνα χ.χ.).
  • Finnegan. R. 1977. ΟrαΙ Poetry. Cambridge.
  • Geddes, Α. G. 1984. «Who's Who in Homeric Society» CQ 34:17-36.
  • Gouldner, A.W. 1965. The Hellenic World: Α Sociologicαl Anαlysis. New York.
  • Griffin, J. 1976. «Homeric Pathos and Objectivity». CQ 26:161-85.
  • Griffin, 1978. «The Divine Audience and the Religion of the Iliαd». CQ 28:1-22.
  • Gunn, D.M. 1970. «Narrative Inconsistency and the Oral Dictated Text in the Homeric Epic». AJP 91:92-203.
  • Gunn, 1971. «Thematic Composition and Homeric Authorship». HSCP 75:1-31.
  • Guthrie, W.K.C. 1950. The Greeks αnd Their Gods. Boston.
  • Hainsworth, J.B. 1968. The flexibility of the Homeric formula. Oxford.
  • Hainsworth, 1970. «The Criticism of an Oral Homer». JHS 90:90-98.
  • Harrison, E.L. 1960. «Notes οn Homeric Psychology». Phoenix 14:63-80.
  • Heubeck, Α. 1958. «Zur inneren Form der Ilias». Gymnasium 65:37-47.
  • Heubeck, 1990-1993, A Commentary on Homer's Odyssey (3 vol.), Oxford.
  • Hogan, J.C. 1979. Α Guide to the «Iliad». Garden City, New York.
  • Hooker, 1979. Homer, Iliad III. Bristol.
  • Horrocks, G. C. 1981. Space and time in Homer. New York.
  • Janko, R. 1982, Homer, Hesiod and the Hymns, Cambridge.
  • Κακριδής, I.Θ. 1949. Homeric Researches. Lund.
  • Κακριδής, 1954. Οµηρικές Έρευνες. Αθήνα.
  • Κακριδής, 1971. Homer Revisted. Lund. (ελλην. έκδ. Ξαναγυρίζοντας στον Όµηρο, Αθήνα 1979).
  • Κακριδής, 1985. Το µήνυµα του Οµήρου. Αθήνα.
  • Kirk, G.S. 1960. «Objective Dating Criteria in Homer». Museum Helveticum 17:189- 205.
  • Kirk, 1964. The Language and Background οf Homer. Cambridge.
  • Kirk, 1966. «Studies in Some Technical Aspects of Homeric Style». YCS 20:75-152.
  • Kirk, 1976. Homer and the Oral Tradition. Cambridge.
  • Kirk, 1985. The Iliad: Α Commentary. (6 vol.), Cambridge.
  • Κοµνηνού-Κακριδή Όλγα 1947. Σχέδιο και τεχνική της Ιλιάδας. Αθήνα.
  • Krischer, Τ. 1971. Formαle Konventionen der homerischen Epik. München.
  • Lang, M.L. 1969. «Homer and Oral Techniques». Hesperiα 38:159-68.
  • Lang, 1975. «Reason and Purpose in Homeric Prayers». CW 68:309-14.
  • Larrain, C.J. 1987. Struktur der Reden in der Odyssee 1-8, Darmstadt.
  • Lattimore, R. 1951. The «Iliad» of Homer (µτφρ.) Σικάγο.
  • Lattimore, 1969. «Nausikaa's Suitors». Illinois Studies in Language αnd Literature 58:88- 102.
  • Leumann, M. 1950. Homerische Wörter. Basel.
  • Lesky, Α 1966. Α History of Greek Literature (µτφρ. του Geschichte der griechischen Literatur, 2η έκδ. 1963) Λονδίνο. (ελλην. µτφρ. Αγαπ. Τσοπανάκης, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη 1964).
  • Lloyd-Jones, Η. 1971. The Justice of Zeus. Berkley & Los Angeles.
  • Long, Α.Α. 1970. «Morals and Values in Homer». JHS 90:121-39.
  • Lord, A.B. 1960 The singer of tales. Harvard.
  • Luce, J.Y. 1975. Homer αnd the Heroic Age. London.
  • Maas, P. 1966. Greek Metre (µετάφρ. Lloyd – Jones, H.), 2η έκδ. Oxford.
  • 4 Macleod, C.W. 1982. Homer: «Iliad», Book XXIV. Cambridge.
  • Μαρωνίτης ∆.Ν. 1978. Αναζήτηση και νόστος του Οδυσσέα. Αθήνα.
  • Mazon, P. 1948. Introduction à Iliade. Paris.
  • Matthews, Y.J. 1980. «Metrical Reasons for Apostrophe in Homer». Liverpool Clαssicαl Monthly 5.5:93-99.
  • Monro, D.B. and T.W. Allen (eds.) 1917-1920. Homeri Opera (5 volumes: Iliad 3rd edition, Odyssey 2nd edition). Oxford.
  • Moulton, C. 1974. «Similes in the Iliad» Hermes 102:381-97.
  • Μπεζεντάκος, Ν.1996. Η Ρητορική της Οµηρικής Μάχης, Αθήνα.
  • Mueller, Μ. 1984. The Iliad. London.
  • Murray, G. 1927. The Classical Tradition in Poetry. Oxford.
  • Murray, Ο. 1980. Early Greece. Fontana.
  • O’ Neill, E. 1942. «The Localization of Metrical Word-Types in the Greek Hexameter», YCS 8: 103-178.
  • Owen, Ε.Τ. 1946. The Story of the «Iliad». Τορόντο.
  • Packard, D.W. 1974. «Sound-patterns in Homer». ΤΑΡΑ 104:239-60.
  • Page, D.L. 1959. History and the Homeric «Iliad». Berkley & Los Angeles. (ελλην. µτφρ. Κρ. Πανηγύρης, Η Ιλιάς και η Ιστορία, Αθήναι 1968)
  • Parry, Α. 1966. «Have We Homer's Iliad?» YCS 20:177-216.
  • Parry, 1971. The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry. Oxford.
  • Parry, 1972. «Language and Characterization in Homer». HSCP 76:1-22.
  • Quiller, Β. 1981. «The Dynamics of the Homeric Society». Symbolae Osloenses 61: 109-55.
  • Redfield, J.Μ. 1975. Nature and Culture in the «Iliad». Chicago.
  • Russo, J. 1968. «Homer Against His Tradition». Arion 7:275-95.
  • Sale, W. 1983. «Achilles and Heroic Values». Αrion 2:86-100.
  • Schadewaldt, W. 1938. Iliasstudien. Leipzig.
  • Schadewaldt, 1965. Von Homers Welt und Werk. 4η έκδ. Στουτγάρδη. (ελλην. µτφρ. Φ.Ι. Κακριδής, Aπό τoν Κόσµο και το Έργο του Οµήρου, τ. Α-Β, Αθήνα 1980).
  • 5 Schein, S.L. 1984. The Mortαl hero: An Introduction to Homer’s «Iliad». Berkley & Los Angeles.
  • Scott, W.C. 1974. The Oral nαtulre of the Homeric Simile. Leiden.
  • Shipp, G.P. 1972. Studies in the language of Homer, 2η έκδ. Cambridge.
  • Τσοπανάκης Αγ. 1988. Εισαγωγή στον Όµηρο (4η έκδ. διορθωµένη). Θεσσαλονίκη 1988.
  • Τρυπάνης, Κ. 1975. Τα οµηρικά έπη. Αθήνα.
  • van Leeuwen, J. 1912. Ilias. Leiden.
  • van Leeuwen, 1913. Ilias: Pars Altera. Libri XIII-XXIV. Leiden.
  • Vivante, Ρ. 1985. Homer. New Haven.
  • Wace, Α.J.Β., and F. Η. Stubbings. 1963. Α Companion tο Homer. London. (ελλην. µτφρ. Όµηρος, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήναι 1984).
  • West, M.L. 1973. «Greek Poetry 2000-700 B.C.». CQ 23:179-92.
  • West, 1982. Greek Metre. Oxford.
  • West, 1998-2000. Homeri Ilias (2 vol.), Munich/Leipzig.
  • Whitman, C.H. 1958. Homer and the heroic tradition. Cambridge, Mass.
  • Willcock, Μ.Μ. 1964. «Mythological paradeigma in the Iliad». CQ 14:141-54.,
  • Willcock, 1976. Α Companion to the «Iliad». Chicago.
  • Ζηκίδης Γ. 1972. Οµηρική Γραµµατική. Αθήνα.