Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

  Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος

 • 1. Οι ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η προσέγγιση των τεχνολογιών μάθησης ως γνωστικών εργαλείων.

  Λέξεις κλειδιά: Γνωστικό εργαλείο, οικοδόμηση γνώσης, κριτική σκέψη, αναστοχασμός, κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση.

 • 2. Εργαλεία κατασκευής γνώσης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κατασκευή γνώσης με τη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών.

  Λέξεις κλειδιά: Πολυμέσα, αλληλεπίδραση, οικοδόμηση γνώσης, δυναμική αναπαράσταση, προγραμματισμός ενεργειών.

 • 3. Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Από τα πολυμέσα στις εκπαιδευτικές εφαρμογές.

  Λέξεις κλειδιά: Κόμβος, σύνδεσμος, μη γραμμική πλοήγηση, ανάδραση, αλληλεπίδραση.

 • 4. Εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η αναζήτηση της πληροφορίας ως ερμηνευτικό εργαλείο.

  Λέξεις κλειδιά: Ερμηνευτικά εργαλεία, παγκόσμιος ιστός, νοηματοδοτημένη αναζήτηση, αξιοπιστία, επικαιρότητα.

 • 5. Εννοιολογική χαρτογράφηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η εννοιολογική χαρτογράφηση ως εργαλείο σημασιολογικής οργάνωσης.

  Λέξεις κλειδιά:  Σημασιολογική οργάνωση, νοητικός χάρτης, εννοιολογικός χάρτης, κόμβος, σύνδεσμος, πρόταση.

 • 6. Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Οδηγίες για τη σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων με διάφορες τεχνολογίες μάθησης.

  Λέξεις κλειδιά: Προδιαγραφές, κατευθυντήριες γραμμές, αλληλεπίδραση, ανατροφοδότηση, λειτουργικότητα.

 • 7. Προτάσεις μαθησιακών δραστηριοτήτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσίαση δειγματικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με ερμηνευτικά και εργαλεία σημασιολογικής οργάνωσης.

  Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακή δραστηριότητα, διδακτικοί στόχοι, αναζήτηση, εννοιολογικός χάρτης, οικοδόμηση γνώσης.

 • Βιβλιογραφία