Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εργαστήρια Μηχανικής-Θερμότητας

  Διδάσκοντες : Καμαράτος Ματθαίος

  Περιγραφή μαθήματος :

  Πειράματα που αφορούν την Κινηματική και τη δυναμική της κίνησης. Πρώτος και δεύτερος νόμος του Newton. Μέτρηση του μηχανικού έργου και της μηχανικής ενέργειας, αρχή διατήρηση της μηχανικής ενέργειας. Μέτρηση της ορμής και της ώθησης ενός σώματος. Αρχή διατήρηση της ορμής, μελέτη των κρούσεων. Μελέτη της κίνησης στερεού σώματος, κύλιση, μέτρηση ροπής αδράνειας. Περιοδική κίνηση, μέτρηση περιόδου, μελέτη απλού αρμονικού ταλαντωτή, εξάρτηση της περιόδου από τη μάζα και τη σταθερά ελατηρίων, φθίνουσα ταλάντωση. Πειραματική μελέτη ομαλής κυκλικής κίνησης. Πειραματική μελέτη της στατικής των ρευστών, άνωση, μέτρηση της πυκνότητας των σωμάτων. Μελέτη της κίνησης σωμάτων σε υγρά, ιξώδες.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος : 

  Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή γνώσεις για το στήσιμο ενός πειράματος μηχανικής ή θερμότητας με τη βοήθεια οδηγιών, την εκτέλεση του πειράματος, τη συλλογή και ανάλυση των πειραματικών δεδομένων και την συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Ειδικότερα μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση

  • να στήνει ένα πείραμα στην περιοχή της μηχανικής και θερμότητας
  • να μπορεί να εκτελεί το πείραμα και να συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα
  • να μπορεί να αναλύει τα δεδομένα, να υπολογίζει τα διάφορα μεγέθη και να χρησιμοποιεί πίνακες και γραφικές παραστάσεις
  • να είναι σε θέση να παρουσιάζει τα δεδομένα του πειράματος σε μια επιστημονική εργασία.

  Λέξεις κλειδιά : Πείραμα, μηχανική, κίνηση, θερμότητα

 • 1 - Εκκρεμές

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μελέτη του απλού εκκρεμούς, Εξάρτηση της περιόδου από το μήκος, Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας

  Λέξεις κλειδιά : Εκκρεμές, Ταλάντωση, περίοδος, επιτάχυνση της βαρύτητας

   

 • 2 - Κίνηση ελεύθερου σώματος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μελέτη της ευθύγραμμης κίνησης

  Λέξεις κλειδιά : Κίνηση, ταχύτητα

 • 3 - Κίνηση σώματος με σταθερή επιτάχυνση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

  Λέξεις κλειδιά : Κίνηση, ταχύτητα, επιτάχυνση

 • 4 - Δυναμική της κίνησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μελέτη και πειραματική απόδειξη του δεύτερου νόμου του Newton

  Λέξεις κλειδιά : Δύναμη, επιτάχυνση, μάζα

 • 5 - Έργο-Ενέργεια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Πειραματική απόδειξη του θεωρήματος έργου μεταβολή της κινητικής ενέργειας και της αρχής διατήρησης της μηχανικής ενέργειας

  Λέξεις κλειδιά : Έργο, ενέργεια, κινητική ενέργεια, δυναμική ενέργεια

 • 6 - Ώθηση-Ορμή-Κρούσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Πειραματική απόδειξη του θεωρήματος ώθησης-μεταβολή της ορμής και της αρχής διατήρησης της ορμής-μελέτη των ελαστικών και πλαστικών κρούσεων

  Λέξεις κλειδιά : Ώθηση, ορμή, κρούση, ελαστική και πλαστική κρούση

 • 7 - Περιστροφική κίνηση-Κύλιση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Πειραματική μελέτη της κύλισης και μέτρηση της ροπής αδράνειας συμμετρικών σωμάτων

  Λέξεις κλειδιά : Περιστροφή, κύλιση, γωνιακή ταχύτητα, ροπή αδράνειας

 • 8 - Ελατήρια-Απλές αρμονικές ταλαντώσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μελέτη του νόμου Hooke, μέτρηση της σταθερά του ελατηρίου, σύνδεση ελατηρίων και υπολογισμός της σταθεράς σύνθετων ελατηρίων. Μελέτη του αρμονικού ταλαντωτή, εξάρτηση της περιόδου του απλού αρμονικού ταλαντωτή από τη μάζα.

  Λέξεις κλειδιά : Νόμος Hooke, σταθερά ελατηρίων, Περιοδική κίνηση, Απλός αρμονικός ταλαντωτής, Περίοδος ταλάντωσης

 • 9 - Φθίνουσες ταλαντώσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μελέτη της φθίνουσας ταλάντωσης, εξάρτηση του πλάτους από τον χρόνο

  Λέξεις κλειδιά : Πλάτος ταλάντωσης, φθίνουσα ταλάντωση

 • 10 - Πυκνότητα μάζας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μέτρηση της πυκνότητας μάζας στερεών και υγρών με μέτρηση των διαστάσεων και της μάζας και με την μέθοδο της άνωσης.

  Λέξεις κλειδιά : Μάζα, Πυκνότητα μάζας, Αρχή του Αρχιμήδη, άνωση

 • 11 - Κίνηση σωμάτων σε Ρευστά-ιξώδες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μελέτη της κίνησης σφαιρών σε υγρό. Προσδιορισμός εξάρτησης της ταχύτητας των σφαιρών από την ακτίνα της σφαίρας. Μέτρηση του ιξώδους του ρευστού

  Λέξεις κλειδιά : Ρευστό, ιξώδες

 • Βιβλιογραφία

  • Μ. Καμαράτος "Εισαγωγή στην ανάλυση πειραματικών μετρήσεων, απλά πειράματα μηχανικής-θερμότητας", Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2013
  • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ), Τυπογραφείο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1996