Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ιστοριογραφία: Ηροδότος

  Διδάσκων: Επίκ. Καθ. Χαρίλαος Ε. Αυγερινός

 • 1. Βιοεργογραφία τοῦ Ἡροδότου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ἡ ἑνότητα ἐξετάζει τοὺς κύριους σταθμοὺς τὴς βιογραφίας τοῦ Ἡροδότου καὶ τὶς ἐπιδράσεις ποὺ δέχτηκε στὴ διαμόρφωση τοῦ κοσμοειδώλου του. Ἔμφαση στὴν έπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα.

  Λέξεις κλειδιά: Βιογραφία, ἐπίδραση τοῦ οἰκογενιεακοῦ περιβάλλοντος, ταξίδια, Ἀθήνα καὶ Θούριοι.

 • 2. Ὁ Ἡρόδοτος καὶ ἄλλοι ἱστορικοί

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ἡ ἑνότητα καταπιάνεται μὲ τὴ σχέση τοῦ ἱστορικοῦ μὲ τὴν ἰωνικὴ λογογραφία καὶ τὴ θέση του στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία. Παρατίθενται ἀπόψεις γιὰ τὴν προέλευση τοῦ ὑλικοῦ καὶ τὸν τρόπο σύνθεσης τοῦ ἔργου.

  Λέξεις κλειδιά: Άρχαία ἀποτίμηση, Ἴωνες λογογράφοι, πηγές (γραπτὲς καὶ προφορικές), Κτησίας ὁ Κνίδιος καὶ κριτική, σύγχρονες ἀπόψεις γιὰ τὴ σύνθεση τοῦ ἔργου.

 • 3. Δομὴ τῶν Ἱστοριῶν – Οἱ 28 Λόγοι - Ἡ φύση τοῦ περιεχομένου καὶ οἱ πηγές του

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ἔκθεση τῆς δομῆς τῶν Ἱστοριῶν. Παρουσίαση τῆς μεθόδου καὶ τῆς ἀφηγηματικῆς τεχνικῆς τοῦ Ἡροδότου. Σχέση τῆς μυθολογίας μὲ τὴν ἱστορία καὶ ἐπίδραση τῶν ἐπιστημῶν (γεωγραφικὴ θεωρία). Περιγραφὴ τῆς ἐπίδρασης τῆς προγενέστερης λογοτεχνικῆς παράδοσης (λογογράφοι, Ὅμηρος).

  Λέξεις κλειδιά: Οἱ 28 λόγοι. διαχείριση τοῦ ὑλικοῦ, περσικὴ αύτοκρατορία καὶ ἐπεκτατισμός, κριτικὴ ἀξιολόγηση τῶν πηγῶν του, μυθικὸ καὶ ἱστορικὸ στοιχεῖο, γεωγραφία καὶ ἐθνογραφία, προφορικὲς παραδόσεις.

 • 4. Φύση τοῦ ἔργου καὶ πηγές του 2 – Ἀττικὴ τραγωδία καὶ Ρητορεία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγραφὴ τῆς ἰδιαίτερης φύσης τοῦ ἔργου καὶ τῶν πηγῶν. Ἐκτίθεται συνοπτικὰ ἡ σχέση τοῦ Ἡρ. μὲ τὴ Ρητορεία καὶ ἡ ἐπίδραση τοῦ ἀττικοῦ δράματος.

  Λέξεις κλειδιά: Τυπολογικὴ καὶ φιλοσοφικὴ ἐπίδραση τῆς ἀττικῆς τραγωδίας, ἐπίδραση τῆς Ρητορείας.

 • 5. Τὸ ἡροδότειο ὕφος καὶ τὰ στοιχεῖα του

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ἐπιγραμματικὴ περιγραφὴ τοῦ ἡροδότειου ὕφους καὶ τῆς γλώσσας του. Ἡ λογοτεχνική του διάλεκτος.

  Λέξεις κλειδιά: Ὕφος καὶ γλῶσσα, θυμοσοφικὴ γνωστικὴ λογοτεχνία τῆς Ἀνατολῆς, Λόγοι – νουβέλες - ἀνέκδοτα.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα - Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • Arieti, J.A., Discourses in the first book of Herodotus, Lanham, Md. 1995.
  • Asheri, D. – Lloyd A. – Corcela A., A Commentary on Herodotus, books I-IV, Oxford 2007.
  • Bakker, E.J. – de Jong, I.J.F. – van Wees, H. (ἐπιμ. ἔκδ.), Ἐγχειρίδιο ἡροδότειων σπουδῶν (μτφρ. Κ. Δημοπούλου), Ἀθήνα 2005.
  • Chatelet, Fr., γέννηση τῆς ἱστορίας: διαμόρφωση τῆς ἱστορικῆς σκέψης στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα: Ἡρόδοτος καὶ οἱ μηδικοὶ πόλεμοι, Θουκυδίδης καὶ πελοποννησιακὸς πόλεμος, Πλάτων καὶ ἦττα τῆς δημοκρατίας (μτφρ. Λ. Κασίμη), Ἀθήνα 1992.
  • Dewald, C. – Marincola, J., The Cambridge companion to Herodotus, 2006.
  • Evans, J., “Oral tradition in Herodotus”, Canadian Oral History Association Journal 4 (1980) 8-16.
  • Evans, J.A.S., “Father of History or Father of Lies: The Reputation of Herodotus”, CJ 64 (1968) 11-17.
  • Hohti, P., The Interrelation of Speech and Action in the Histories of Herodotus, Helsinki 1976.
  • Hornblower, S., «Θουκυδίδης καὶ Ἡρόδοτος» στό: Θουκυδίδης: ἱστορικὸς καὶ τὸ ἔργο του (μτφρ. Ἀ. Μανιάτη), Ἀθήνα 2003, σσ. 53-78.
  • Fehling,D. – Howie, J.G., Herodotus and his “sources”: citation, invention, and narrative art, Leeds 1990.
  • Hart, J., Herodotus and Greek History, London/New York 1982.
  • Kakridis, J.T., “Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΔΑΥΛΗ”, Ἑλληνικὰ 12 (1951) 1-14.
  • Lang, M.L., Herodotean narrative and discourse, Cambridge, Mass. 1984.
  • Lateiner, D., The Historical Method of Herodotus, Toronto/London 1989.
  • Luraghi, N., The Historian’s craft in the age of Herodotus, Oxford/New York 2001.
  • Μαρωνίτης, Δ.Ν., Ἑπτὰ νουβέλες καὶ τρία ἀνέκδοτα, Ἀθήνα 1981.
  • Munson, R., “The Celebratory Purpose of Herodotus: The Story of Arion in Histories 1, 23-24”, Ramus 15 (1986) 93-104.
  • Περυσινάκης, Ἰ.Ν., ἔννοια τοῦ πλούτου στὴν Ἱστορίη τοῦ Ἡροδότου, Ἰωάννινα 1998.
  • Rosalind, T., “Ethnography, Proof and Argument”, CPhS 43 (1998) 128-148.
  • Shimron, B., Politics and Belief in Herodotus, Stuttgart 1989.
  • Waters, K.-H., Herodotos, the Historian: his problems, methods, and originality, London 1985.