Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ

  Διδάσκων : Κωσταντίνος Τάτσης

  Περιγραφή: Το μάθημα περιλαμβάνει στοιχεία της διδακτικής των Μαθηματικών επικεντρωμένα στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο.

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει την ικανότητα σχεδιασμού διδακτικών καταστάσεων με δεδομένους μαθησιακούς στόχους.

  Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά, διδασκαλία, δραστηριότητες

 • 1 - Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σκοποί Μαθηματικών. Χαρακτηριςτικά δασκάλου. Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου

  Λέξεις κλειδιά: Ενοιολογικοί χάρτες, ενοιολογικές αναπαραστάσεις

 • 2 - Εισαγωγή (συνέχεια)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τρίγωνο Pascal. Δεκαδικό σύστημα.

  Λέξεις κλειδιά: τριγωνικός αριθμός

 • 3 - Η διαίρεση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Διαίρεση – πρώτος διαχωρισμός. Παραδείγματα μερισμού.

  Λέξεις κλειδιά: μερισμός, μέτρηση

 • 4 - Η διαίρεση (συνέχεια) Είδη ερωτήσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η Διαίρεση 134:5. διαίρεση κλασμάτων. Περί ερωτήσεων. Ταξινομηση του Bloom.

  Λέξεις κλειδιά: επαλήθευση, είδη ερωτήσεων, σχέδιο μαθήματος

 • 5 - Κατασκευή προβλημάτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Είδη ερωτήσεων. Κατηγορίες δραστηριοτήτων. Ε΄ Δημοτικού. Δραστηριότητες ανοικτού και κλειστού τύπου.

  Λέξεις κλειδιά: τύπος ερώτησης, γνωσιακό περιεχόμενο

 • 6 - Κατασκευή και αξιολόγηση προβλημάτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Τα προβλήματα. Η πυραμίδα του πλούτου. Ερωτήσεις απομνημόνευσης κατανόησης και εφαρμογής.

  Λέξεις κλειδιά: kakuro

 • 7 - Σχεδίαση ερωτήσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σχεδιάζουμε ερωτήσεις ανάλυσης, αξιολόγησης και κατασκευής. Επιπλέον ερωτήσεις απομνημόνευσης, εφαρμογής και κατανόησης.

  Λέξεις κλειδιά: ερώτηση, τύπος ερώτησης

 • 8 - Διαφοροποιημένη διδασκαλία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γιατί διαφοροποιημένη; Βασικές αρχές. Μαθησιακό προφίλ. Τύποι νοημοσύνης Sternberg. Κατανόηση του αριθμού 5. Πολλαπλασιασμός.

  Λέξεις κλειδιά: πολλαπλές επιλογές, διαφορετικότητα, τύποι νοημοσύνης Gardner

 • 9 - Αξιολόγηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αρχές του NCTM. Αρχές αξιολόγησης. Πρόσθεση κλασμάτων και προπέδεια. Μαθησιακές δεξιότητες. Μαθηματική σκέψη. Επίλυση προβλήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Ισότητα ευκαιριών, διαφάνεια, συζήτηση και διαπραγμάτευση

 • 10 - Αξιολόγηση Είδη ερωτήσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μαθηματικές δεξιότητες. Κατακόρυφη και οριζόντια μαθηματικοποίηση. Βαθμοί δυσκολίας επιπέδων. Τύποι ερωτήσεων - δραστηριοτήτων.

  Λέξεις κλειδιά: μοντελοποίηση, επικοινωνία, επίπεδα δεξιοτήτων

 • βιβλιογραφία

  • Διδάσκοντας Μαθηματικά για  Δημοτικό και  Γυμνάσιο. Μια αναπτυξιακή διαδικασία -J. Wan De Walle, Επίκεντρο, 2007
  • Γνωσιολογική και διδακτική προσέγγιση των στοιχειωδών μαθηματικών εννοιών -Ε. Κολέζα, Leader Books, 2000