Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα

  Διδάσκων : Α. Μπατσίδης

  Περιγραφή:Διαχείριση δεδομένων. Έλεγχοι κανονικότητας. Έλεγχοι καλής προσαρμογής. Σύντομη επανάληψη σε βασικές αναλύσεις (έλεγχο υποθέσεων που αφορούν τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, τις μέσες τιμές δύο πληθυσμών με εξαρτημένα και ανεξάρτητα δείγματα, ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα). Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και διαγνωστικοί έλεγχοι. Ανάλυση διακύμανσης με ίσο και άνισο αριθμό παρατηρήσεων. Εισαγωγή στη Λογιστική Παλινδρόμηση. Επαναληπτικές μετρήσεις. Ανάλυση αξιοπιστίας και Παραγοντική Ανάλυση

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος:Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα είναι σε θέση να διεξάγει, πέραν των βασικών, αναλύσεις ποσοτικών-ποιοτικών δεδομένων και να παρουσιάζει τα αποτελέσματα τους (έκθεση αναφοράς). 

  Λέξεις κλειδιά:  Έλεγχοι κανονικότητας. Έλεγχοι καλής προσαρμογής. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και διαγνωστικοί έλεγχοι. Ανάλυση διακύμανσης με ίσο και άνισο αριθμό παρατηρήσεων. Λογιστική Παλινδρόμηση. Επαναληπτικές μετρήσεις. Ανάλυση αξιοπιστίας. Παραγοντική Ανάλυση

 • 1. Εισαγωγή στο SPSS- Συνάφεια και Συσχέτιση-Έλεγχος μέσης τιμής και μέσων τιμών. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Θεωρώντας ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν κατά το παρελθόν παρακολουθήσει αντίστοιχο μάθημα σε προπτυχιακό επίπεδο στη ενότητα αυτή επαναλαμβάνονται βασικές γνώσεις που αφορούν την εισαγωγή των δεδομένων, την διεξαγωγή περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης και βασικών ελέγχων. Μεταξύ άλλων: έλεγχος ότι η μέση τιμή ενός πληθυσμού είναι ίση με το δοθείσα τιμή, έλεγχος ισότητα μέσων τιμών δύο πληθυσμών με εξαρτημένα και ανεξάρτητα δείγματα, ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Σε κάθε περίπτωση εξετάζονται οι προυποθέσεις εφαρμογής, σχολιάζεται ο τρόπος διόρθωσης σε περίπτωση παραβίασής τους και δίνονται οι αντίστοιχοι μη παραμετρικοί έλεγχοι.

  Λέξεις κλειδιά:Πίνακες συνάφειας; Τεστ ανεξαρτησίας; Τ τεστ με ίσες και άνισες διακυμάνσεις; Mann-Whitney Wilcoxon τεστ; Ανάλυση διακύμανσης  κατά ένα παράγοντα. Πολλαπλές συγκρίσεις; Kruskal Wallis τεστ

 • 2. Προσαρμογή μοντέλου απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:Προσαρμογή του μοντέλου της απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης. Ερμηνεία συντελεστών. Υποθέσεις για τα σφάλματα

  Λέξεις κλειδιά: 

  Απλή-πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Προσαρμογή μοντέλου και αποθήκευση χρήσιμων στατιστικών

 • 3. Δείκτριες μεταβλητές στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη θεματική ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο υπεισέρχονται οι ποιοτικές μεταβλητές σε ένα μοντέλο και πως οι δείκτριες μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή χρήσιμων ελέγχων και την κατασκευή περίπλοκων μοντέλων παλινδρόμησης

  Λέξεις κλειδιά: Indicator variables

 • 4. Βασικοί διαγνωστικοί έλεγχοι στην απλή (πολλαπλή) γραμμική παλινδρόμηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Έλεγχος κανονικότητας των σφαλμάτων. Έλεγχος σταθερής διακύμανσης. Έλεγχος της ορθότητας του μοντέλου. Σε κάθε περίπτωση δίνονται τρόποι διόρθωσης σε περίπτωση παραβίασης των υποθέσεων

  Λέξεις κλειδιά:

  Διαγνωστικοί έλεγχοι; Τεστ Shapiro Wilk; Test του White

 • 5. Συσχετισμένα σφάλματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:Έλεγχος του αυτοσυσχέτιστου των σφαλμάτων και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος

  Λέξεις κλειδιά:

  Αυτοσυσχέτιση. Durbin Watson Test

 • 6. Ακραίες και επηρεάζουσες παρατηρήσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:Τρόποι εξέτασης αν μια ή περισσότερες παρατηρήσεις είναι είτε ακραίες είτε επηρεάζουσες.

  Λέξεις Κλειδιά: Outliers and influential observations
 • 7.Πρόβλημα συγγραμικότητας και αντιμετώπισή του

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η συγγραμικότητα των δεδομένων οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχεται και να διορθώνεται αν υπάρχει. Οι τρόποι ελέγχου και διόρθωσης αποτελούν αντικείμενο μελέτης αυτής της ενότητας.

  Λέξεις κλειδιά:Collinearity problem; Ridge Regression

 • 8. Ανάλυση διακύμανσης κατά δύο παράγοντες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:Αντικείμενο μελέτης σε αυτήν την ενότητα είναι η Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο παράγοντες

  Λέξεις κλειδιά:Two way anova

 • 9.Λογιστική Παλινδρόμηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Θα απαντηθούν τα ακόλουθα:

  α) πότε και γιατί χρησιμοποιείται η λογιστική παλινδρόμηση  (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ)

  β) τι είναι  BINARY, MULTINOMIAL AND ORDINAL LOGISTIC REGRESSION, και

  γ) πως διεξάγεται η λογιστική παλινδρόμηση στο SPSS( εκπαιδευτικά παραδείγματα) 

  Λέξεις κλειδιά:BINARY, MULTINOMIAL AND ORDINAL LOGISTIC REGRESSION

 • 10. Επαναληπτικές μετρήσεις (One Way Anova Repeated Measures)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Πότε και γιατί χρησιμοποιείται η One Way repeated measures analysis.

  Πως διεξάγεται στο SPSS  (εκπαιδευτικά παραδείγματα) 

  Λέξεις κλειδιά:One Way Anova Repeated Measures

 • 11. Reliability Analysis

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Συνήθως όταν θέλουμε να «μετρήσουμε» χαρακτηριστικά π.χ. η ποιότητα σχολικής ζωής, η ικανοποίηση από τις υπηρεσίες ενός νοσοκομείου, ξενοδοχείου και άλλες ανθρώπινες συμπεριφορές κατασκευάζουμε ένα τεστ, μία κλίμακα που αποτελείται από ένα πλήθος ερωτήσεων.  Το ενδιαφέρον σε αυτήν την ενότητα εστιάζεται στην εξέταση αν μια κλίμακα είναι αξιόπιστη.

  Λέξεις Κλειδιά: Κλίμακες τύπου Likert, Βασικές ιδιότητες κάθε κλίμακας, Reliability, Cronbach Alpha

 • 12. Παραγοντική Ανάλυση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η εύρεση της ύπαρξης κοινών παραγόντων ανάμεσα σε μία ομάδα μεταβλητών είναι το αντικείμενο της Παραγοντικής Ανάλυσης.

  Λέξεις κλειδιά: Factor analysis.

 • 13. Two way anova Repeated Measures

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Πότε και γιατί χρησιμοποιείται η Two Way Anova repeated measures analysis.

  Πως διεξάγεται στο SPSS  (εκπαιδευτικά παραδείγματα)

  Λέξεις κλειδιά: Two Way Anova repeated measures analysis.

 • Βιβλιογραφία

  Barnett, V. and Lewis, T. (1978). Outliers in statistical data. Wiley, New York.

  Belsley, David A, Kuh, Edwin and Welsch, Roy E. (1980). Regression diagnostics: identifying influential data and sources of collinearity. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics. John Wiley & Sons.

  Samprit Chatterjee, Ali S. Hadi (2012). Regression analysis by examples. John Wiley & Sons, Inc.  Coakes, S. and Steed, L ( 1999). S.P.S.S. Analysis without Anguish. Wiley.

  Field, A. P. (2005). Discovering statistics using S.P.S.S. (Second Edition). London: Sage.

   Landau, S. and Everitt (2004). A Handbook of Statistical Analyses using S.P.S.S.. Chapman and Hall.  Neter, J., Kutner, M., Nachtsheim, C. and Wassserman, W. (1996). Applied linear statistical models. 4th Edition, Irwin, Inc.

   Rawlings, J. O. (1988). Applied regression analysis: a research tool. Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software, Pacific Grove, CA.

   Rencher, A. C. (2000). Linear Models in Statistics. Wiley.

  Searle, S. R. (1971). Linear models. John Wiley & Sons, Inc.

   Seber, G. A. F. (1977). Linear regression analysis. John Wiley & Sons.