Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι

  Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ελένη Χουλιαρά - Ράϊου

  Φωτογραφία: O Tριπτόλεμος πάνω στο φτερωτό άρμα του ξεκινά το μεγάλο ταξίδι για τη διάδοση της καλλιέργειας των σιτηρών.

  Eρυθρόμορφος σκύφος (ca 480 π. X.), Βritish Museum, London (Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική Μυθολογία, Β΄, Αθήνα 1986, σελ. 138, εικ. 56).

 • 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 1

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πρώτη θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται μελέτη του υποκειμένου, των φθόγγων, των γραμμάτων, των λέξεων και των συλλαβών.

  Λέξεις κλειδιά: Υποκείμενο. φθόγγοι, γράμματα, λέξεις, συλλαβές.

 • 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη δεύτερη θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται μελέτη του κατηγορουμένου, του τονισμού και των πνευμάτων.

  Λέξεις κλειδιά: Κατηγορούμενο, τόνοι, πνεύματα, στίξη.

 • 3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τρίτη θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται μελέτη των φθογγικών παθών.

  Λέξεις κλειδιά: Φθογγικά πάθη.

 • 4. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 4

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τέταρτη θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται μελέτη των εγκλίσεων και παρουσίαση των μερών του λόγου.

  Λέξεις κλειδιά: Εγκλίσεις, μέρη του λόγου.

 • 5. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πέμπτη θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται μελέτη των ομοιόπτωτων προσδιορισμών και διδασκαλία της Α΄ κλίσης των ουσιαστικών.

  Λέξεις κλειδιά: Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί, Α΄ κλίση ουσιαστικών.

 • 6. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 6

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έκτη θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται μελέτη των πλάγιων πτώσεων και διδασκαλία της Β΄ κλίσης των ουσιαστικών.

  Λέξεις κλειδιά: Οι πλάγιες πτώσεις ως προσδιορισμοί, Β΄ κλίση ουσιαστικών.

 • 7. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 7

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έβδομη θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται μελέτη του άρθρου και διδασκαλία της Γ΄ κλίσης των ουσιαστικών: διάκριση σε φωνηεντόληκτα και συμφωνόληκτα.

  Λέξεις κλειδιά: Το άρθρο, Γ΄ κλίση ουσιαστικών: φωνηεντόληκτα, συμφωνόληκτα.

 • 8. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 8

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην όγδοη θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται μελέτη της χρήσης των αντωνυμιών και διδασκαλία της Γ΄ κλίσης των ουσιαστικών: τα ημιφωνόληκτα.

  Λέξεις κλειδιά: Η χρήση των αντωνυμιών, Γ΄ κλίση ουσιαστικών: ημιφωνόληκτα.

 • 9. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 9

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ένατη θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται μελέτη των επιρρηματικών προσδιορισμών και διδασκαλία της κλίσης των ανώμαλων ουσιαστικών.

  Λέξεις κλειδιά: Επιρρηματικοί προσδιορισμοί, ανώμαλα ουσιαστικά.

 • 10. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 10

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη δέκατα θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται παρουσίαση των σχημάτων λόγου και των επιθέτων της β΄ κλίσης.

  Λέξεις κλειδιά: Σχήματα λόγου, επίθετα β΄ κλίσης.

 • 11. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 11

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενδέκατη θεματική ενότητα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Θεματογραφία Ι" γίνεται μελέτη της παρατακτικής σύνδεσης και της κλίσης των επιθέτων της γ΄ κλίσης.

  Λέξεις κλειδιά: Παρατακτική σύνδεση, επίθετα γ΄ κλίσης.

 • Βιβλιογραφία

  • Αναγνωστόπουλος Β., Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Αθήνα 1981.
  • Αναστασίου Α.-Θ., Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β΄ και Γ΄ Λυκείου, Αθήνα 2008.
  • Ασωνίτης Ν., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα χ. χ.
  • Ασώπιος Κ., Συντακτικν τς ρχαίας λληνικς Γλώσσης, 1858.
  • Βασιλάτος Κ., Ασκήσεις Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 2004.
  • Βολονάκης Ε. Κ., Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 2006.
  • Βολονάκης Ε. Κ., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 2011.
  • Cooper G. L., Attic Greek Prose Syntax, Michigan 1998.
  • Cooper G. L. – Krüger K. W., Attic Greek Prose Syntax, I, Ann Arbor 42001 (11998).
  • Γεωργόπουλος Γ. Ι., Αρχαία Ελληνική Σύνταξη, Αθήνα 1998.
  • Γιαγκόπουλος Α. Γ., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, ο Αττικός πεζός λόγος, δομή και σύνταξη, Θεσσαλονίκη 2001.
  • Γκούμα Π., Αρχαία Θέματα, Ιωάννινα 21971.
  • Γκύρτη-Φερεντίνου Μ., Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 2002.
  • Γρηγορόπουλος Δ. Ε., Η Σύνταξη του Αρχαίου Ελληνικού Λόγου, Αθήνα 2004.
  • Δελής Τ. Ι., Η Σύνταξη του Αρχαίου Ελληνικού Λόγου, Αθήνα 1986.
  • Denniston J. D., Greek Prose style, Oxford 1997 (1952).
  • Denniston J. D., The Greek Particles, Oxford 21966 (1934).
  • Etymologicum Magnum Lexicon, ed. T. Gaisford, Oxford 1848 (ανατ. A. Hakkert Amsterdam 1962).
  • Gildersleeve B. L., Syntax of Classical Greek: from Homer to Demosthenes, Groningen 1980.
  • Goodwin W. W., Greek Grammar (revised by C. B. Gulick), N. York 1988.
  • Goodwin W. W., Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb, New York 1875 (rewritten and enlarged 1965).
  • Hofmann J. B., Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, München 1950· ελλ. μτφ.: J. B. Hofmann, τυμολογικν Λεξικν τς ρχαίας λληνικς, υπό Α. Παπανικολάου, Αθήνα 1974.
  • Humbert J., Syntaxe Grecque, Paris 1960·ελλ. μτφ.: J. Humbert, Συντακτικν τς ρχαίας λληνικς Γλώσσης, υπό Γ. Ι. Κουρμούλη, Αθήνα 22002 (α΄ έκδ. χ. χ. [‘Πρόλογος’ 1957]).
  • Καζάζης Ι. Ν., Ο Αρχαιοελληνικός πεζός λόγος. Προλεγόμενα στην τέχνη της γραφής του, Θεσσαλονίκη 1992.
  • Κακριδής Ι. Θ., Το Μεταφραστικό Πρόβλημα, Αθήνα 52000 (1948).
  • Καρανάσιος Γ., Πλάγιος λόγος: Μορφές πλαγιότητας στα ελληνικά, Αθήνα 2007.
  • Κατεβαίνης Κ. Σ., Συντακτικν τς λληνικς Γλώσσης, Αθήνα 1988.
  • Κηρυκόπουλος Μ. Ι., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής. Θεωρία και Ασκήσεις, Αθήνα 1983.
  • Kühner R., Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Band 1: Elementar - und Formenlehre, Hannover 1898-1904.
  • Kühner R. – Blass F., Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Band 2: Satzlehre, Hannover 1870·ελλ. μτφ.: Ρ. Κύννερου, Μεγάλη Γραμματικ τς ρχαίας λληνικς Γλώσσης, υπό Ε. Γ. Σταθάκη, Αθήνα 1880.
  • Λαϊνάς Θ. Σ., Συζευκτικό Συντακτικό της Αρχαίας και της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 2000.
  • Lidell H. G. – Scott R. – Jones H. S., A Greek English Lexicon, with a Supplement, London 91940 (ανατ. 1996).
  • Liddel H. – Scott R. – Jones H., Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, ελλ. μτφ. υπό Ξ. Μόσχου – Μ. Κωνσταντινίδη, Αθήνα 1972.
  • Λινάρδης Ι., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Θεσσαλονίκη 2009.
  • Λορεντζάτος Π., Ιστορικό ____________Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 1989.
  • Luraghi S., On the Meaning of Prepositions and Cases: The Expression of Semantic Roles in Ancient Greek (Studies in Language Companion Series 67), Amsterdam Philadelphia 2003.
  • Μανδηλαράς Β. Γ., Η δομή της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Συντακτικό), Αθήνα 51998 (α΄ έκδ. χ. χ.).
  • Μαρκαντωνάτος Γ., Αρχαιοελληνική Γραμματική, Αθήνα 2005.
  • Menge H., Repertorium der Griechischen Syntax, München 1961.
  • Moore R. W., Comparative Greek and Latin Syntax, London 1962 (5η ανατ. – 11934).
  • Μουμτζάκης Α. Β., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 22002.
  • Μπαχαράκης Μ. Ι., Συνειρμικό και λειτουργικό συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Θεσσαλονίκη 51999.
  • Μπίλλα Π., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, χ. χ.
  • Μυτιληναίος Ο., Θέματα της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 2005.
  • Μυτιληναίος Ο., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής, Αθήνα 2000.
  • Μωραΐτης Γ. Κ., Παράλληλον Συντακτικν τς Νέας κα τς ρχαίας λληνικς Γλώσσης, Αθήναι 1974.
  • Ντούρος Κ. Γ., Το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε πίνακες, Θεσσαλονίκη 22004.
  • Οικονόμου Μ. Χ., Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Θεσσαλονίκη 1971.
  • Palmer L.R., The Greek Language, London – Boston 1980.
  • Παπαδάκης Ε. Μ., Ερμηνευτική Μέθοδος Αρχαίου Ελληνικού Κειμένου, Αθήνα χ. χ. (‘Πρόλογος’ 1967).
  • Παπανδρεόπουλος Γ. Κ., 170 ρχαία λληνικ Κείμενα, Αθήνα 1966.
  • Παπανικολάου Γ. Ν., Λεξικν τν ημάτων τς ττικς Πεζογραφίας, Αθήνα 81999 (1962).
  • Πασχαλίδης Δ., Ασκήσεις Συντακτικού της Αρχαίας Ελληνικής, Θεσσαλονίκη 1998.
  • Πασχαλίδης Δ., Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, Θεσσαλονίκη 1998.
  • Rijksbaron A., The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek. An Introduction, Amsterdam 32002 (1984).
  • Σαλμανλής Θ. – Μπιτσιάνης Α., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2009.
  • Σαρρής Μ., Συστηματική Θεματογραφία της Αρχαίας Ελληνικής Πεζογραφίας, Αθήνα 2003.
  • Σαχπεκίδης Α., Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία, Αθήνα 2010.
  • Schwyzer E., Griechische Grammatik, voll. I-IV, München 1959-1971.
  • Schwyzer E., Syntax und Syntaktische Stilistic, München 1988· ελλ. μτφ.: E. Schwyzer, Η
  • Σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, υπό Γ. Ε. Παπατσίμπα – Π. Χαιρόπουλο, Αθήνα 2005.
  • Sihler A. L., New Comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford 1995.
  • Smyth H. W. – Messing G. M., Greek Grammar, Harvard 1956 (11920, ανατ. 1984).
  • Σταματάκος Ι. Δ., στορικ Γραμματικ τς ρχαίας λληνικς, Αθήνα 62006 (1949).
  • Σταματάκος Ι. Δ., Λεξικν τς ρχαίας λληνικς Γλώσσης, Αθήνα 2002 (1972).
  • Stephanus H., Thesaurus Greacae Linguae, voll.1-9, Paris – Genova 31831-1865 (ανατ. Graz 1954).
  • Suidae Lexicon, ed. A. Adler, voll. 1-4, Leipzig 1928-1935 (Stutgardt 1967-71).
  • Τζάρτζανος Α. Α., Συντακτικν τς ρχαίας λληνικς Γλώσσης, Αθήνα 42003 (=1961).
  • Τζάρτζανος Α. Α., Γραμματικ τς ρχαίας λληνικς Γλώσσης, Αθήνα 52005 (= 1965).
  • Τζουγανάτος Ν. Δ., Θέματα κ τν ρχαίων λλήνων Συγγραφέων τς ττικς Διαλέκτου, Αθήνα 1956.
  • Τζουγανάτος Ν. Δ., Σύνταξις τς ρχαίας λληνικς Γλώσσης. ποτεταγμένος Λόγος, Αθήνα 2003 (α΄ έκδ. χ. χ. [‘Πρόλογος’ 1963]).
  • Φερεντίνος Η., Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 2007.
  • Χιονίδης Ν. Π., Συμβολ ες τν ταξινόμησιν τν ποθετικν λόγων τς ρχαίας λληνικς, Ιωάννινα 1969.

   

  Διαδικτυακές πηγές

  • http://www.study4exams.gr/anc_greek/ όπως ανακτήθηκε στις 23 Αυγούστου 2012
  • http://www.greek-language.gr/greekLang/ancientgreek/tools/composition/page 016.html όπως δημοσιεύτηκε στις 23 Αυγούστου 2012
  • http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
  • http://www.greek-language.gr
  • http://perseus.uchicago.edu
  • http://www.perseus.tufts.edu/hopper/