Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Πληροφορική και Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες

  Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ
 • 1. Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην πρώτη αυτή ενότητα γίνεται η παρουσίαση του μαθήματος και η οργάνωση των εργασιών των φοιτητών.

  Στο μάθημα αυτό έχουμε 13 ενότητες που αναφέρονται σε επιλεγμένα θέματα από την πληροφορική και εκπαίδευση. Οι φοιτητές κατά την διάρκεια των εργαστηρίων, συντάσσουν ομαδικές/ατομικές  εργασίες, καθοδηγούμενες στη θεματολογία από τη διδάσκουσα και τις παρουσιάζουν στο τέλος του εξαμήνου ως την τελική εργασία τους παίρνοντας  τη θέση του εκπαιδευτή-διδάσκοντα.Τα θέματα των εργασιών αντλούνται είτε  από την ύλη του εισαγωγικού μαθήματος είτε από την τρέχουσα βιβλιογραφία. Η θεματική των εργασιών μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος και αυτό είναι απόρροια της εξέλιξης της πληροφορικής και  των προτιμήσεων των φοιτητών. Οι εργασίες είναι πρωτότυπες ως προς τη συλλογή και παρουσίαση του υλικού,  αλλά περιέχουν και στοιχεία από ελεύθερο διαδικτυακό δημοσιευμένο εκπαιδευτικό υλικό.  Η επιλογή της βιβλιογραφίας/αναφορών είναι θέμα επιλογής της ομάδος των φοιτητών. Ειδικότερα, οι φοιτητές στις πρώτες κυρίως ενότητες, ετοιμάζονται με ανάλογες γνώσεις και υλικό  για την πρακτική τους  άσκηση στα νηπιαγωγεία.  

  Λέξεις κλειδιά:  ΤΠΕ, ICT tools,  διαδίκτυο, εκπαίδευση

 • 2. Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενότητα αυτή και σε επόμενες παρουσιάζονται από το διαδίκτυο τα 100 πιο γνωστά εργαλεία νέων τεχνολογιών (ΝΤ) που θα χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές  για την προσωπική τους εκπαίδευση και  στην εκπαίδευση των νηπίων κατά την πρακτική άσκηση.

  Λέξεις κλειδιά: ICT tools, διαδικτυακά εργαλεία.

 • 3. Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην ενότητα αυτή  συνεχίζεται η  παρουσίαση εργαλείων  νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων στην εκπαιδευτική τους διαδικασία.

  Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, νέες τεχνολογίες, διαδικτυακά εργαλεία.

 • 4. Κοινωνικά δίκτυα και μάθηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η συμβολή των κοινωνικών δικτύων στην επικοινωνία και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

  Λέξεις κλειδιά: Κοινωνική δικτύωση, εργαλεία online επικοινωνίας, e-learning, facebook.

 • 5. Ψηφιακά παιγνίδια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Γίνεται αναφορά στην ψηφιακή τεχνολογία, στην δημιουργία ψηφιακών παιγνιδιών με στόχο την μάθηση και στην εξέλιξη του διαδικτύου (WEB2) και τις αλλαγές που επέφερε στην μαθησιακή διαδικασία.

  Λέξεις κλειδιά:  Web2, ICT, ψηφιακό υλικό.

 • 6. Πνευματικά δικαιώματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά για τα πνευματικά δικαιώματα, και την ηθική που διέπει τους χρήστες του διαδικτύου. 

  Λέξεις κλειδιά:  Χρήστες, ασφάλεια διαδικτύου, πνευματικά δικαιώματα.

 • 7. Θεωρίες μάθησης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενότητα αυτή εξετάζονται επιγραμματικά οι θεωρίες μάθησης και αναφέρεται η θεωρία του Bloom. Επίσης παρουσιάζεται η   μετάβαση από το d-learning στο  e-learning και στη συνέχεια στο  m-learning. 

  Λέξεις κλειδιά: Bloom, m-learning, θεωρίες μάθησης, εξαρτημένη μάθηση, κοινωνική θεωρία.

 • 8. Μάθηση από απόσταση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση από απόσταση, την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και στη δια-βίου μάθηση με την χρήση των ΤΠΕ με την μορφή τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

  Λέξεις κλειδιά: Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση, δια-βιου μάθηση, ΤΠΕ, Open distance learning, ODL, μαθησιακή ομάδα, αμφίδρομη επικοινωνία. 

 • 9. Εννοιολογικοί Χάρτες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Επίσης παρουσιάζονται οι τύποι εννοιολογικών χαρτών, και προτείνονται εργασίες φοιτητών με θέμα τους εννοιολογικούς χάρτες και πως εφαρμόζονται στην εκπαίδευση. 

  Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, διάγραμμα ροής, εννοιολογικοί χάρτες.

 • 10. Συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα πιο διαδεδομένα συνεργατικά εργαλεία για παρουσίαση εργασιών, συζητήσεων, εκπαιδευτικού υλικού.

  Λέξεις κλειδιά: Συνεργατικά εργαλεία E-portfolio, blogs, wikis.

 • 11. MOOCs - Webinars

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οι φοιτητές παρακολουθούν και παρουσιάζουν στην τάξη είτε online μαθήματα και συνέδρια  που έχουν οι ίδιοι επιλέξει να παρακολουθήσουν  από απόσταση (MOOCs/webinars), είτε κάνουν προτάσεις για τη δημιουργία για συγκεκριμένα online μαθήματα που θεωρούν ενδιαφέροντα.

  Λέξεις κλειδιά:  MOOCs, webinars, μαζικά ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα, εκπαίδευση, διαδικτυακή διάλεξη, σεμινάριο.

 • 12. Υπολογιστικό νέφος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γίνεται παρουσίαση του υπολογιστικού νέφους του τρόπου κοινής συγγραφής κειμένων, αποθήκευσης πληροφοριών για κοινή χρήση, της  χρήσης του νέφους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα οφέλη της νεφο-πληροφορικής.

  Λέξεις κλειδιά:  Υπολογιστικό νέφος, νεφοπληροφορική.

 • Βιβλιογραφία

  Toki, E. I., & Pange, J. (2010). E-Learning Activities For Articulation In Speech Language Therapy And Learning For Preschool Children. Procedia - Social And Behavioral Sciences,2(2), 4274-4278.

  Nikiforidou, Z., & Pange, J. (2010). `Shoes And Squares`: A Computer-Based Probabilistic Game For Preschoolers. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2(2), 3150- 3154.

   Nikiforidou, Z., & Pange, J. (2010). Teachers` Evaluation Of Preschool Educational Software: The Case Of Probabilistic Thinking. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 9, 537-541.

   Nikiforidou, Z., Lekka, A., & Pange, J. (2010). Statistical Literacy At University Level: The Current Trends. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9: 795-799.

   Panagiotakou, C., & Pange, J. (2010). The Use οf Ict In Preschool Music Education. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 2(2), 3055- 3059.

  Pange, J., Lekka, A., & Toki, E. I. (2010). Different Learning Theories applied to diverse learning subjects. A pilot study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, 9, 800–804

  Toki, E. I., & Pange, J. (2010). E-learning activities for articulation in speech language therapy and learning for preschool children. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4274-4278. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.678.

  12.Nikiforidou, Z., Pange, J., & Chadjipadelis, T. (2012). Risk literacy in early childhood education under a lifelong perspective. Procedia - Social and Behavioral Sciences2012 (46), 4830-4833.

  Toki, E. I.,Pange, J., & Mikropoulos, T. A. (2012). An Online Expert System for Diagnostic Assessment Procedures on Young Children's Oral Speech and Language. Procedia Computer Science, 14(0), 428-437. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2012.10.049.

  15.Toki, E., Pange, J. & Mikropoulos T. (2012). An online expert system for diagnostic assessment procedures on young children’s oral speech and language, Proceedings of DSAI’ 2012,  in  Elsevier  Procedia Computer science,  vol14, 428-437. 

  16.Σύψας, Α., Λέκκα, Α. & Παγγέ, Τ. (2013). Εκπαιδευτικά παιχνίδια με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης παιδιών, Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τόμος 6, 268-279.

  Dogoriti, E., & Pagge, J. (2013). Considerations for online English Language Learning. The use of facebook in Formal and Informal Settings in Higher Education. The Social Classroom: Integrating Social Network Use in Education, Retrieved from http://www.igi-global.com/chapter/considerations-for-online-english-language-learning/92248.

   Dogoriti, Ε., Pange, J., & Anderson, G. (2013). Web-based English Language Learning. The Use of Social Networking and Learning Management Systems in Formal and Informal Settings. Campus Wide Information Issues, 31(4), 7-7.

  Nikiforidou, Ζ., Pange, J., & Chadjipadelis, T. (2013). Intuitive and Informal Knowledge in Preschoolers' Development of Probabilistic Thinking. IJEC, 45, 347-357. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007/s13158-013-0081-6

  Sypsas, A., & Pange, J. (2014). Webinars and Social Network in Distance Learning: Students’ Views. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 4(7), 953-964.

   Xia, Liu,. Toki, E. I., & Pange, J. (2014). The Use of ICT in Preschool Education in Greece and China: A Comparative Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112, pp 1167–1176.

  Liu, X.,  Pange J. (2014)- Early childhood teachers' perceived barriers to ICT integration in teaching: a survey study in Mainland China, Journal of Computers in Education, - Springer.

   Toki, E., Pange J., (2014). ICT use in Early childhood education: storytelling. Vol 66 (1) pp182-193, Tiltai Journal, http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/786/pdf.

  Liu, X., Xu,   Yunrong,  Pange J., (2014). Teachers’ use of PowerPoint in kindergarten: An empirical investigation in China, Education and Information Technologies, Online publication Sringer, Online ISSN, 1573-7608

   Pange J. (2014). Self-regulated learning strategies in groups of learners, Tiltai Journal, Vol 66 (1). http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/785/pdf

   

  Επίσης,   βιβλιογραφία υπάρχει σε κάθε ενότητα αλλά  θα δίνεται επιπλέον σύγχρονη βιβλιογραφία και κατά τη διάρκεια του μαθήματος

  • ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΙΣ