Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ανθολογία Ρωμαϊκής Ιστοριογραφίας

  Διδάσκων: Αναπλ. Καθ. Ευάγγελος Καρακάσης

 • 1. Eισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πρώτη θεματική ενότητα του μαθήματος γίνεται εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία και Ιστοριογραφία.

  Λέξεις κλειδιά: Βασιλεία, Δημοκρατία, Αυτοκρατορία.

 • 2. Ανθολογία Ιστορικών και Βιογραφικών Κειμένων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη δεύτερη θεματική ενότητα του μαθήματος γίνεται μελέτη χωρίων της ρωμαϊκής ιστοριογραφίας / βιογραφίας της ύστερης δημοκρατίας και αυτοκρατορίας.

  Λέξεις κλειδιά: Καίσαρας, Νέπωτας, Σαλλούστιος, Λίβιος, Πομπήιος Τρόγος, Γέλλιος. Βελλήιος Πατέρκουλος, Βαλέριος Μάξιμος, Κούριος Ρούφος, Φλώρος, Σουητώνιος, Τάκιτος, Αμμιανός ο Μαρκελλίνος, Historia Augusta, Αυρήλιος Βίκτωρ.

 • 3. Πορτραίτο του Νέρωνα – Suetonius

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τρίτη θεματική ενότητα γίνεται μελέτη της παρουσίασης του Νέρωνα από τον Σουητώνιο.

  Λέξεις κλειδιά: Νέρων, Σουητώνιος, Βιογραφική παρουσίαση.

 • 4. Πορτραίτο του Νέρωνα – Tacitus Annales 12

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τέταρτη θεματική ενότητα του μαθήματος γίνεται μελέτη της παρουσίασης του Νέρωνα από τον Τάκιτο Annales 12.

  Λέξεις κλειδιά: Νέρων, Τάκιτος, Χρονογραφική παρουσίαση.

 • 5. Πορτραίτο του Νέρωνα – Tacitus Annales 13

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τελευταία θεματική ενότητα γίνεται μελέτη της παρουσίασης του Νέρωνα από τον Τάκιτο Annales 13.

  Λέξεις κλειδιά: Νέρων, Τάκιτος, Χρονογραφική παρουσίαση.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  Fr. Graf, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία, τομ. Β΄: Ρώμη, εκδ. Δ. Παπαδήμα, Αθήνα 2003.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη