Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Γλωσσική Αλλαγή & Γλωσσική Επαφή: Αναλογία – Γραμματικοποίηση – Δανεισμός

  Διδάσκων: Δρ. Παναγιώτης Φίλος


  1

 • 1. Δανεισμός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εξέταση των βασικότερων χαρακτηριστικών του γλωσσικού δανεισμού  μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της γλωσσικής επαφής (πβ. και διγλωσσία, εναλλαγή γλωσσικού κώδικα κλπ). Σύντομη αναφορά και σε συναφείς όρους (Γλωσσική Περιοχή/Ένωση, κρεολές-πίτζιν γλώσσες, lingua franca κλπ).

  Λέξεις κλειδιά: Γλωσσική επαφή, διγλωσσία, κοινωνική διγλωσσία, εναλλαγή γλωσσικού κώδικα, δανεισμός, Γλωσσική Περιοχή / Ένωση.

 • 2. Αναλογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάλυση του μηχανισμού της αναλογίας και ανάδειξη του ρόλου της στη γλωσσική αλλαγή, ιδίως στο επίπεδο της μορφολογίας.  Εξέταση των βασικότερων μορφών αναλογίας (π.χ. τετραμερής αναλογία, υποχωρητικός αναλογικός σχηματισμός, μορφολογική εξομάλυνση κλπ). Αναφορά στους ‘νόμους’  του Kuryłowicz και τις ‘τάσεις’ του Maṅczak. Aναφορά σε σχετικά παραδείγματα (διαγλωσσικά).

  Λέξεις κλειδιά: Γλωσσική αλλαγή, αναλογία, υποχωρητικός αναλογικός σχηματισμός, μορφολογική εξομάλυνση.

 • 3. Γραμματικοποίηση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αναφορά στο φαινόμενο της γραμματικοποίησης ως παράγοντα γλωσσικής αλλαγής, με εστίαση σε κάποιες θεωρητικές παραμέτρους μέσω χαρακτηριστικών παραδειγμάτων. Εξέταση συναφών/αντίστροφων φαινομένων (π.χ. λεξικοποίηση, απογραμματικοποίηση, επανανάλυση). Συζήτηση κάποιων εναλλακτικών ερμηνειών για κάποια φαινόμενα γραμματικοποίησης.

  Λέξεις κλειδιά: Γλωσσική αλλαγή, γραμματικοποίηση, λεξικοποίηση, απογραμματικοποίηση, επανανάλυση.