Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Θεωρία Διεθνών Επενδύσεων

  Διδάσκουσα: Λέκτορας ΠΔ 407/80 Αθανασία Μαυρομμάτη


  1


 • 1. Διεθνή Επιχειρηματική Δραστηριότητα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει συνοπτικά την έννοια της διεθνούς επιχειρηματικότητας. Όταν θα ολοκληρώσετε την μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να δίνεται ένα ολοκληρωμένο ορισμό της και να εξηγείται τους λόγους της σπουδαιότητας της.
  Λέξεις κλειδιά: Διεθνής Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Κίνηση Κεφαλαίων, Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία.

 • 2. Γενικές Διακρίσεις των Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει συνοπτικά την έννοια των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να αναλύσει τις βασικές διακρίσεις τους. Η ενότητα αυτή θα αναπτύξει με σαφήνεια τους τέσσερις βασικούς τύπους της διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας και όταν θα ολοκληρώσετε την μελέτη της θα είστε σε θέση να διακρίνετε τις διαφορές τους και την σημαντικότητα τους.

  Λέξεις κλειδιά: Διεθνές Εμπόριο Προϊόντων,  Διεθνές εμπόριο Υπηρεσιών, Ξένες Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.

 • 3. Μορφές Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τις διαφορετικές μορφές διείσδυσης των επιχειρήσεων στις διεθνής αγορές. Όταν θα ολοκληρώσετε την μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να διακρίνετε τους εναλλακτικούς τρόπους διείσδυσης και να αναγνωρίζετε τουλάχιστον ένα βασικό χαρακτηριστικό για κάθε μορφή διεθνοποίησης των εταιρειών.

  Λέξεις κλειδιά: Εξαγωγικό Εμπόριο, Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης, Διεθνής Συμφωνίες Δικαιόχρησης, Διοικητικά Συμβόλαια, Συμφωνίες Παραγωγής, Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Διεθνής Κοινοπραξίες, Στρατηγικές Συμμαχίες, Ξένες Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου.

 • 4. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να περιγράψει συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά της πολυεθνικής επιχείρησης και να επισημάνει τη σπουδαιότητα του ρόλου της στη διαμόρφωση του σύγχρονου διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος. Όταν θα ολοκληρώσετε την μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να δίνετε τον ορισμό της πολυεθνικής επιχείρησης, να εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση γίνεται πολυεθνική και να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες της.
  Λέξεις κλειδιά: Πολυεθνική Επιχείρηση, Μητρική Εταιρεία, Θυγατρική,  Χώρα υποδοχής, Χώρα προέλευσης, Έρευνα και Καινοτομία.

 • 5. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αναπτύξει την ιστορική αναδρομή των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα καθώς και τις σημερινές προοπτικές τους. Όταν θα ολοκληρώσετε την μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να περιγράφετε την ιστορική πορεία των ΑΞΕ αλλά και των διεθνών επιχειρήσεων που προέρχονται αλλά και που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια.
  Λέξεις κλειδιά: Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα, Φορολογικά Κίνητρα, Επιχειρησιακές Ευκαιρίες, Ανταγωνισμός, Πολιτικός Κίνδυνος.

 • 6. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και οι Χώρες Υποδοχής και προέλευσης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να αναλύσει τον αντίκτυπο των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις χώρε υποδοχής αλλά και στις χώρες προέλευσης. Όταν θα ολοκληρώσετε την μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να περιγράφετε τα βασικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα της δραστηριοποίησης των διεθνών επιχειρήσεων στις χώρες υποδοχής αλλά και στις χώρες προέλευσης.
  Λέξεις κλειδιά: Εισροή Κεφαλαίου, Τεχνολογία, Βιομηχανική Δομή, Εργασία.

 • 7. Θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τις βασικές θεωρίες του διεθνούς εμπορίου. Όταν θα ολοκληρώσετε την μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να περιγράψετε την εξέλιξη των βασικών θεωριών και να κατανοείτε τη διαφορά του απόλυτου και συγκριτικού πλεονεκτήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Μερκαντιλισμός, Απόλυτο Πλεονέκτημα, Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Νεοκλασική Θεωρία Εμπορίου.

 • 8. Οικονομικές Θεωρίες Διεθνών Επιχειρήσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τις βασικότερες θεωρίες των διεθνών επενδύσεων. Όταν θα ολοκληρώσετε την μελέτη αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να αναφέρετε τις θεωρίες που θεμελίωσαν την ανάλυση των ΑΞΕ και των διεθνών επιχειρήσεων και να διακρίνετε τις ουσιαστικές διαφορές τους.

  Λέξεις κλειδιά: Μακροοικονομικό Επίπεδο, Μεσοοικονομικό Επίπεδο, Μικροοικονομικό Επίπεδο, Ο Κύκλος Προϊόντος του Vernon, Θεωρία  Hymer, Οι διαχειριστικές Προσεγγίσεις των Baumol και Williamson, θεωρία της Εσωτερικοποίησης, Εκλεκτικό Υπόδειγμα Dunning.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, (2005). Σημειώσεις του μαθήματος Θεωρία των Διεθνών Επενδύσεων.
  2. Κυρκιλής Δημήτρης, (2002). Άμεσες Ξένες Επενδύσεις. Εκδόσεις Κριτική.
  3. Παπαγεωργίου Πέτρος, (1990). Εισαγωγή στο Διεθνές Management. Εκδόσεις Σταμούλης, Πειραιάς.


  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  1. Γεωργιάδης Σ.Α., (2000), Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας: Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising, 4η έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.

  2. Θανόπουλος Ν.Γ., (2006), Διεθνής Επιχείρηση: Περιβάλλον, δομή και προκλήσεις, εκδόσεις Interbooks.

  3. Κυρκιλής, Δ., (2002), Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Α΄ έκδοση, εκδόσεις Κριτική.

  4. Μελάς Κ. και Πολλάλης Ι., (2005), Παγκοσμιοποίηση και Πολυεθνικές επιχειρήσεις, εκδόσεις Παπαζήση.

  5. Μπιτζένης, Α.Π., (2009), Παγκοσμιοποίηση Πολυεθνικές Επενδύσεις & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στο Νέο Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα, Εκδόσεις Σταμούλης.

  6. Παπαδάκης, Β., (2007), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Εκδόσεις Μπένου.

  7. Πιτέλης Χ. και Sugden R., (2002), Η φύση της πολυεθνικής επιχείρησης, εκδόσεις Τυπωθήτω'

  8. Aaker S. and McBride B., (2004), Multinational enterprise strategy, foreign direct investment and economic development, Journal of World Business.

  9. Daniels J. and Radebaugh H. L., (1995), International Business, Environment and Operations, New York-Addison Wesley.

  10. Hill C. and Jones G., (2007), Strategic Management: An Integrated Approach, Houghton Mifflin Company, 7th edition.

  11. Taoka G.M. and Beeman D.R., (1990), International Business: Environments, institutions and operations, edition Harper. Collins College Division.

  12. UNCTAD (2002a) World Investment Report «Transnational corporations and export competitiveness - Overview. Geneva».


  • Θέμα 10