Περιγραφή θέματος

 • Θέμα 1

  Δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές του Φυσικού Τμήματος να εκπονήσουν διπλωματική εργασία σε κάποιο από τα παρακάτω ερευνητικά αντικείμενα.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τον Επίκουρο Καθηγητή κ Κωνσταντίνο Ιωαννίδη. (τηλ. 98545, 98547, 98548, email kionnid@cc.uoi.gr)
  • Θέμα 2

   Μελέτη του εμπλουτισμού του νερού με το ραδιοϊσότοπο τριτίου χρησιμοποιώντας ηλεκτρόλυση. Ο εμπλουτισμός γίνεται με σκοπό την μέτρηση τριτίου σε νερά με διάταξη υγρού σπινθηριστή. Η μέτρηση αυτή του τριτίου έχει εφαρμογές στην υδρογεωλογία και στην ωκεανογραφία. (http://en.wikipedia.org/wiki/Tritium).
   • Θέμα 3

    Δοσιμετρία. Μετρήσεις ραδιενεργού δόσης από έκθεση σε ακτινοβολία γ και νετρόνια με χρήση ανιχνευτών CR39, θερμοφωταύγειας και οπτικά διεγειρόμενης φωταύγειας (ΟSL). Οι τελευταίες μετρήσεις θα γίνουν με τη διάταξη RISO reader (Βλ. http://www.risoe.dk/business_relations/Products_Services/Dosimetri/NUK_instruments/TL_OSL_readers.aspx?sc_lang=en)
    • Θέμα 4

     Αρχαιομετρία. Ραδιοχρονολόγηση αρχαίων αντικειμένων και γεωλογικών δειγμάτων με C-14, θερμοφωταύγειας και οπτικά διεγειρόμενης φωταύγειας (ΟSL). Οι τελευταίες μετρήσεις θα γίνουν με τη διάταξη RISO reader (Βλ. http://www.risoe.dk/business_relations/Products_Services/Dosimetri/NUK_instruments/TL_OSL_readers.aspx?sc_lang=en)
     • Θέμα 5

      Μετρήσεις και πειράματα για την μελέτη ιδιοτήτων του ραδιενεργού αερίου ραδονίου στο εργαστήριο ή στο περιβάλλον. Το ραδόνιο, το οποίο εκλύεται από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά, έχει επιπτώσεις στην υγεία. χρησιμοποιείται όμως σε εφαρμογές (πχ γεωλογία) (http://omega.physics.uoi.gr/radon/Greek/index.htm)
      • Θέμα 6

       Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF). Θέματα εργασιών υπάρχουν για στοιχειακές μετρήσεις μετάλλων με εφαρμογές στη μελέτη του περιβάλλοντος, στη χημεία, στις επιστήμες των υλικών, στην αρχαιομετρία, κα.
       (http://omega.physics.uoi.gr/xrf/greek/index.htm)
       • Θέμα 7

        Προσομοίωση αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη με τον κώδικα Μonte Carlo FLUKA (Υπολογιστική εργασία).
        (Βλ. http://www.fluka.org/fluka.php)
        • Θέμα 8


         • Θέμα 9

          • Θέμα 10