Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση - Νέες Τεχνολογίες
  Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ

 • 1. Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των περιεχομένων και των στόχων του μαθήματος. Επίσης, επεξηγούνται οι βασικές έννοιες του μαθήματος,  περιγράφεται ο τρόπος καταχώρησης της πληροφορίας στον υπολογιστή καθώς και οι έννοια της κωδικοποίησης και ψηφιοποίησης δεδομένων.

  Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικός υπολογιστής, NT, εκπαίδευση.

   

         

 • 2. Περιφερειακά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των μονάδων εισόδου και εξόδου του υπολογιστή.

  Λέξεις κλειδιά: Οθόνη, οπτικοί δίσκοι, ποντίκι, πληκτρολόγιο, εκτυπωτές, scanner.

 • 3. Κεντρική μονάδα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναλυτική παρουσίαση του υπολογιστή και ειδικότερα της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας του υπολογιστή. Παρουσιάζονται τα είδη μνήμης και οι θύρες του υπολογιστή.

  Λέξεις κλειδιά:    αριθμητική και λογική μονάδα, CPU, busses, processor, υπερταχεία μνήμη, RAM, ROM.

 • 4. Επικοινωνίες, Δίκτυα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι επικοινωνίες και  τα δίκτυα. Ειδικότερα,   η αρχιτεκτονική των δικτύων, τα είδη επικοινωνιών και ο τρόπος σύνδεσης υπολογιστών. Επίσης, εξετάζεται η χρήση του Διαδικτύου (σημασιολογικό διαδίκτυο) και οι βασικές υπηρεσίες του.

  Λέξεις κλειδιά: LAN, WAN, MAN, διαδίκτυο, τηλέφωνο,  φαξ. 

 • 5. Λογισμικό

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Εδώ περιγράφονται,  το λογισμικό,  γίνεται αναφορά στα λειτουργικά συστήματα και τα είδη του. Επίσης γίνεται σύντομη αναφορά στις γλώσσες προγραμματισμού, αναφορά στους διαφορετικούς τύπους αρχείων, περιγράφονται τα είδη των προγραμμάτων καθώς και η έννοια του προγραμματισμού.

  Λέξεις κλειδιά: Λογισμικό, γλώσσες προγραμματισμού, αρχεία.

 • 6. Προγραμματισμός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στον αλγόριθμο, στον  προγραμματισμό και γενικότερα στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας, στις γλώσσες προγραμματισμού και  στον παράλληλο προγραμματισμό.

  Λέξεις κλειδιά: Αλγόριθμος, γλώσσες προγραμματισμού ψηφιοποίηση, Παράλληλος προγραμματισμός.

 • 7. Υπολογιστές στην εκπαίδευση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις δυνατότητες χρήσης του υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα αναφέρονται διαθεματικές εφαρμογές του υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο και γενικότερα στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας.

  Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, τηλεκπαίδευση.

 • 8. Έμπειρα συστήματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εδώ παρουσιάζεται σε γενικές γραμμές η  τεχνητή  νοημοσύνη  και τα έμπειρα συστήματα καθώς και οι εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.

  Λέξεις κλειδιά: Τεχνητή νοημοσύνη,  έμπειρα συστήματα.

 • 9. Δια βίου εκπαίδευση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι βασικές αρχές της δια βίου μάθησης, η χρήση των ΤΠΕ στην δια βίου εκπαίδευση,  η εφαρμογή της σε διάφορες χώρες.

  Λέξεις κλειδιά: Δια βίου εκπαίδευση, μάθηση.

 • 10. Εκπαίδευση από απόσταση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη ενότητα αυτή δίνονται ο ορισμός της εκπαίδευσης από απόσταση, και οι διάφοροι τρόποι εκπαίδευσης από απόσταση με χρήση ΤΠΕ.

  Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση από απόσταση, ηλεκτρονική μάθηση.

 • 11. Προγράμματα συγγραφής κειμένων και παρουσιάσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παρουσιάζονται τα προγράμματα του Office Word και Power point. Επίσης αναφέρονται τρόποι συγγραφής εργασιών online.

  Λέξεις κλειδιά: Word, Power point, Online editors.

 • 12. Εργασίες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δίνονται  οδηγίες και παραδείγματα για την κατάθεση της τελικής ατομικής και ομαδικής εργασίας.

  Λέξεις κλειδιά: Εργασία.

 • 13. Ασκήσεις επανάληψη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην ενότητα αυτή γίνεται επανάληψη των κυριότερων σημείων του μαθήματος μέσα από πρακτικές εφαρμογές-ασκήσεις και γίνεται συζήτηση-αξιολόγηση της εργασίας.

  Λέξεις κλειδιά: Ασκήσεις, αξιολόγηση, εφαρμογές.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

   Beekman George & Quinn Michael J. (2010) Εισαγωγή στην πληροφορική, 

   Norton Peter, (2000),  Εισαγωγή στους Υπολογιστές.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Άρθρα και άλλο δημοσιευμένο υλικό θα δίνεται κατά την διάρκεια του μαθήματος