Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Εκπαιδευτικά Προγράμματα με Χρήση Η/Υ ΙΙ

  Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Τζένη Παγγέ

 • 1. Τεχνολογία και εκπαίδευση

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της πρώτης θεματικής ενότητας αποτελεί καταρχήν η εισαγωγή στην τεχνολογία στο νηπιαγωγείο. Επιπλέον, επιχειρείται μιας μορφής εξοικείωση με τον όρο «ψηφιακή βιβλιοθήκη», μελετώνται τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και τέλος εξετάζεται ο τρόπος χρησιμοποίησής της για την αναζήτηση του πληροφοριακού υλικού.

  Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογία, εκπαίδευση, ψηφιακή βιβλιοθήκη, πληροφοριακό υλικό.

 • 2. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Οι χοροί

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο  αυτής  της δεύτερης θεματικής ενότητας είναι η χρήση των ΤΠΕ για την παρουσίαση δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο όπως  οι χοροί τόσο στην Ελλάδα όσο και και σε άλλες χώρες. 

  Για παράδειγμα παρουσιάζονται κινέζικοι χοροί: Chinese Dances (Mongolian Dance, Tibetan Dance, Korean Dance, Xinjiang Dance, Miao Dance, Dai Dance).

  Λέξεις κλειδιά: Χοροί, Chinese Dances, Mongolian Dance, Tibetan Dance, Korean Dance, Xinjiang Dance, Miao Dance, Dai Dance.

 • 3. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Οι τροφές

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της τρίτης θεματικής ενότητας αποτελεί η χρήση των ΤΠΕ για την διδασκαλία της ενότητας " οι τροφές" που καταναλώνουν οι άνθρωποι (πχ ψωμί, λαχανικά ).

  Λέξεις κλειδιά: Τροφές, ΤΠΕ

 • 4. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Ζωγραφίζω το χώρο μου

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της τέταρτης θεματικής ενότητας αποτελεί η χρήση των ΤΠΕ για διδασκαλία της ενότητας με ποιο τρόπο μπορώ να  ζωγραφίζω το χώρο  που ζω 

   

  Λέξεις κλειδιά: Χώρος, ΤΠΕ

 • 5. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: τα συναισθήματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της πέμπτης θεματικής ενότητας αποτελεί η χρήδη των ΤΠΕ για την παρουσίαση των συναισθημάτων στα νήπια 

  Λέξεις κλειδιά: Συναισθήματα, ΤΠΕ

 • 6. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Ιστορίες - παραμύθια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της έκτης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των παραμυθιών με ΤΠΕ που διαβάζονται στο νηπιαγωγείο.

  Λέξεις κλειδιά: Παραμύθια, νηπιαγωγείο, ΤΠΕ.

 • 7. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Ζωγραφική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της έβδομης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση με χρήση ΤΠΕ των ζωγράφων και το πώς ζωγραφίζουμε με χρήση ΤΠΕ.  Η ζωγραφική είναι ένας τρόπος έκφρασης, μια «γλώσσα» επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Μια γλώσσα διεθνής και διαπολιτισμική μια γλώσσα που αναβαθμίζεται με την χρήση των ΤΠΕ.

  Λέξεις κλειδιά: Ζωγραφική, ζωγράφοι, ΤΠΕ, τρόπος έκφρασης.

 • 8. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Διαδικτυακά παιγνίδια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της έβδομης θεματικής ενότητας αποτελούν τα  εκπαιδευτικά διαδικτυακά παιγνίδια για παιδιά.

  Λέξεις κλειδιά:  Διαδικτυακά Παιγνίδια  ΤΠΕ.

 • 9. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Η έννοια των πιθανοτήτων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της ένατης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση της έννοιας της πιθανότητας στα νήπια .με χρήση διαδικυακών

  Λέξεις κλειδιά: διαδικτυακά παιγνίδια, πιθανότητες, ΤΠΕ

 • 10. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Το διαδίκτυο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης αυτής της θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση  με ΤΠΕ του διαδικτύου καθώς και συζήτηση γύρω από  την ασφάλεια του διαδικτύου.

  Λέξεις κλειδιά:  Διαδίκτυο, ασφάλεια, ΤΠΕ.

 • 11. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: ΙοΤ, Περιβάλλον

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της ενδέκατης θεματικής ενότητας αποτελεί η χρήση των ΤΠΕ για την παρουσίαση του θέματος  ΙοΤ, cloud comuting, πράσσινης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

  Λέξεις κλειδιά:    περιβάλλον, IoT, cloud, ΤΠΕ.

 • 12. Η χρήση των ΤΠΕ για δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο: Τα νέα επαγγέλματα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντικείμενο μελέτης της ενδέκατης θεματικής ενότητας αποτελεί η παρουσίαση των διαφόρων σύγχρονων επαγγελμάτων και ιδιαίτερα με την εξέλιξη των ΤΠΕ  και συζήτηση γύρω από αυτά.

  Λέξεις κλειδιά: Επαγγέλματα, ΤΠΕ.

 • 13 & 14 Ασκήσεις - Εργασίες φοιτητών

 • 13. Ασκήσεις- Εργασίες φοιτητών

  • 14. Αξιολόγηση εργασιών φοιτητών

   Προτεινόμενα συγγράμματα

   • Βιβλίο [11600] Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, White Margaret A.,Bruton Garry D.
   • Βιβλίο [21480] ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, CHRISTIAN DEPOVER, THIERRY KARSENTI, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΜΗΣ

   Προτεινόμενα άρθρα για μελέτη

    Pange J., Kontozisis D. (2001): Introducing computers to kindergarten children based on Vygotsky’s theory about socio-cultural learning: the Greek perspective, Information Technology in Childhood Education Annual 2001: 93-202.3.   Παγγέ Τ. (2002): Θέματα στο διαδίκτυο, προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση

   Σεντελέ Α., Παγγέ Τ. (2002): Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής ως εκπαιδευτικό εργαλείο στις στρατηγικές μάθησης και μελέτης, Σύγχρονη Εκπαίδευση 123: 117-121.

   Pange J. (2005): Educating Greek preschool teachers in copyright and intellectual property. E- proceedings JASS.

    Παγγέ Τ. (2006): Υπηρεσίες του Internet και η διδακτική αξιοποίησή τους από εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, Eπετηρίδα Π.Τ.Ν σελ. 71-80.

   Νικηφορίδου Ζ. και Παγγέ Τ. (2008): Μπορούν τα παιδιά Προσχολικής Ηλικίας να συμμετάσχουν ενεργά σε παιχνίδια πιθανοτήτων; Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Ε., Αθήνα.

    Toki Ε.,  Pange Α. and Pange J. (2009):The necessity of ICT literacy in Undergraduate Educational Departments students, Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education, pp 1437-1441.

   Βέργου, M., Κουτσούμπα, Μ., & Μουζάκης, Χ. (2016). Η συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία μέσα από το παράδειγμα μιας έρευνας δράσης στη μουσειακή αγωγή. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12(2), 24-39. doi:https://doi.org/10.12681/jode.10860

   Νικόλαος Ζαράνης, Σταμάτιος Παπαδάκης Μιχαήλ Καλογιαννάκης (2019) Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών για την Προώθηση της Υπολογιστικής Σκέψης στην Προσχολική Εκπαίδευση, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/elrie.1585

   Ιστοσελίδες:

   https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/8711  ( Μενέλαος Χαρ. Τζιφόπουλος, Κωνσταντίνος Γ. Μπίκος,  Εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι νηπιαγωγοί με τις ΤΠΕ; Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα)

    https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/18838  ( Πλαστρούγγη, Λυδία-Σταματία, Τεχνολογικά υποβοηθούμενη εκπαίδευση και η αγγλική γλώσσα στο νηπιαγωγείο)

   https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/19116   (Πολίτη Παρασκευή Μεταπτ. διατριβή, Πλαίσιο για τον σχεδιασμό διεπιστημονικών δραστηριοτήτων για τις πιθανότητες)