Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

  Διδάσκοντες: Αναπλ. Καθ. Α. Γαρούφης, Επίκ. Καθ. Γ. Μαλανδρίνος

 • 1. Εισαγωγή-θερμοδυναμική-χημική κινητική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο Σκοπός της Ανόργανης Χημείας, Εισαγωγή στο αντικείμενο, Σύνδεση με άλλους τομείς (Βιολογία, Φυσική, Επιστήμη Υλικών). Θερμοδυναμική, Ενθαλπία, Εντροπία, Ελεύθερη ενέργεια. Χημική Κινητική.

  Λέξεις κλειδιά: Ανόργανη Χημεία, σταθερά ισορροπίας, σταθερά ταχύτητας.

 • 2. Ατομική και Μοριακή Δομή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ατομική Δομή, Το άτομο του υδρογόνου, Πρότυπο του Bohr, Ατομικά τροχιακά, ενέργειες και σχήματα. Πολυηλεκτρονιακά άτομα, s, p, d τροχιακά. Ο περιοδικός πίνακας. Περιοδικότητα των ιδιοτήτων στον Περιοδικό πίνακα, Χημικός Δεσμός, Επικάλυψη τροχιακών, σ, π και δ δεσμοί, Μοριακά τροχιακά, Ομοατομικά και ετεροατομικά διατομικά συστήματα Ασθενείς αλληλεπιδράσεις. Σχήματα μορίων, Δομές Lewis, πρότυπο ΑΖΗΣΣ, Σθενοδεσμική θεωρία (Υβριδισμός), Δεσμός τριών κέντρων, Ιοντικές ενώσεις, Ενέργεια πλέγματος, Κύκλος Born – Habber, Ιοντική ακτίνα, απλές κρυσταλλικές δομές.

  Λέξεις κλειδιά: Aτομικά τροχιακά, μοριακά τροχιακά, χημικοί δεσμοί.

 • 3. Εισαγωγή στην Χημεία ενώσεων ένταξης

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εισαγωγή στη χημεία Ένταξης. Δομές συμπλόκων. Υποκαταστάτες. Ονοματολογία, Ισομέρεια Χημεία των ενώσεων ένταξης. Θεωρίες δεσμού στα σύμπλοκα. Σθενοδεσμική Θεωρία. Θεωρία Κρυσταλλικού πεδίου. Οκταεδρικά και τετραεδρικά. Παραμορφωμένες γεωμετρίες, επίπεδα τετραγωνικά σύμπλοκα, μοριακά τροχιακά.

  Λέξεις κλειδιά: Σύμπλοκα, υποκαταστάτες, οκταεδρικά, τετραεδρικά.

 • 4. Διαλύματα-Διαλυτότητα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Διαλύματα, διαλυτότητα και παράγοντες που την επηρεάζουν, μοριακά-ιοντικά διαλύματα, σταθερά γινομένου διαλυτότητας (Ksp), επίδραση κοινού ιόντος, υπολογισμοί καθίζησης, κλασματική καθίζηση, επίδραση pH.

  Λέξεις κλειδιά: Διαλύματα, σταθερά γινομένου διαλυτότητας Ksp, κλασματική καθίζηση.

 • 5. Διαλύτες, οξέα-βάσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Διαλύτες, κριτήρια επιλογής (τιμή ε, ιδιότητες δότη αποδέκτη ηλεκτρονίων, πρωτικοί, μη πρωτικοί (πολικοί, μη πολικοί, πολύ πολικοί), ορισμοί οξέων-βάσεων σε υδατικά και μη διαλύματα (Bronsted-Lowry, Lewis, Lood-Flux), παράγοντες που επηρεάζουν την οξύτητα-βασικότητα (ηλεκτρονιακοί, στερικοί, κλπ), Όξο-οξέα, Σουπεροξέα.

  Λέξεις κλειδιά: Διαλύτες, οξέα, βάσεις, σουπεροξέα.

 • 6. Ηλεκτροχημεία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Οι έννοιες της οξείδωσης-αναγωγής-αριθμού οξείδωσης. Οξειδωτικά-αναγωγικά σώματα. Ισοστάθμιση μάζας-φορτίου οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα. Γαλβανικά στοιχεία. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής και ΗΕΔ γαλβανικών στοιχείων. Χρήση προτύπων δυναμικών-εφαρμογές (ισχυρότερο οξειδωτικό/αναγωγικό σώμα, πρόβλεψη κατεύθυνσης οξειδοαναγωγικής αντίδρασης, σχεδιασμός γαλβανικών στοιχείων, υπολογισμός σταθεράς ισορροπίας αντίδρασης, κ.α), εξίσωση Nerst  και εφαρμογές, αρχές λειτουργίας πεχαμέτρου, ηλεκτρόδιο υάλου, διαγράμματα Latimer, ηλεκτρολυτικά στοιχεία, ηλεκτρόλυση τήγματος και υδατικού διαλύματος NaCl, εφαρμογές ηλεκτρόλυσης, νόμοι Faraday και εφαρμογές.

  Λέξεις κλειδιά: Οξείδωση, αναγωγή, γαλβανικά στοιχεία, ηλεκτρόλυση.

 • 7. Χημεία επιλεγμένων ανιόντων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στοιχεία χημείας των ανιόντων (α) απλά ανιόντα (όξο, ύδροξυ, αλογόνων, ψευδαλογόνων, θειώδη  (β) διακριτά όξο ανιόντα C, N, S, αλογόνων, στοιχείων μετάπτωσης (γ) πολυμερή (πολυόξο) ανιόντα (διχρωμικά, πυριτικά, μετα, πολυ-φωσφορικά, πολυ- έτερο-όξο ανιόντα.

  Λέξεις κλειδιά: Ανιόντα, οξοανιόντα, πολυόξο ανιόντα.

 • 8. Εισαγωγή στους μηχανισμούς ανόργανων αντιδράσεων. Θερμοδυναμική-κινητική σταθερότητα-αστάθεια

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αντιδράσεις συμπλόκων ενώσεων-δραστικότητα-μηχανισμοί. Αντιδράσεις αντικατάστασης υποκαταστατών σε οκταεδρικής και επίπεδης τετραγωνικής γεωμετρίας σύμπλοκα. Θερμοδυναμική σταθερότητα-αστάθεια, κινητική ευκινησία-αδράνεια.

  Λέξεις κλειδιά: Σύμπλοκα, μηχανισμοί, κινητική.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Γενική Χημεία, EbbingGammon, (Μετάφραση Ν. Κλούρας), Εκδ. Τραυλός, 2002, ISBN 960-7990-66-8
  2. Εισαγωγή στην Ανόργανη Χημεία, Ν. Χατζηλιάδης, 2010, ISBN 978-96093-2207-2
  3. Ανόργανη Χημεία, Πέτρος Καραγιαννίδης, Εκδ. ΖΗΤΗ, 2008, ISBN 978-960-456-117-9

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  Basic Inorganic Chemistry, Cotton, Wilkinson, Gaus, Wiley 3rd ed., 1995, ISBN 0-471-50532-3

  Τα παρακάτω υπάρχουν στην βιβλιοθήκη

  Ανόργανη χημεία : αρχές δομής και δραστικότητα

  υπό Huheey , James E., Χατζηλιάδης Νικόλαος Δ., Καμπανός Θεμιστοκλής, Περλεπές Σπύρος.

  Inorganic Chemistry

  υπό Housecroft , Catherine E. 1955-, Sharpe , A. G.

  Harlow : Prentice Hall 2001

  Introduction to modern inorganic chemistry

  υπό Mackay , K. M. Kenneth Malcolm, Mackay , R. Ann Rosemary Ann 1938-, Henderson , W.

  Cheltenham, U.K. : Nelson Thornes c2002