Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Κλασσική Μηχανική

  Διδάσκων : Βασίλειος Καλπακίδης

  Περιγραφή : Το μάθημα πραγματεύεται τις έννοιες της Κλασσικής Μηχανικής 

  Μαθησιακοί Στόχοι Μαθήματος : Οι τομείς με τους οποίους θα απασχοληθούμε είναι :

  Μηχανική του υλικού σημείου: Βασικές έννοιες, Αξιώματα του Νεύτωνα, Αρχή διατήρησης,
  Δεσμοί, Αναγκαστική κίνηση, Αρχή δυνατών έργων, Αρχή D’ Alembert. Μηχανική των
  συστημάτων: Εξισώσεις κίνησης, Αρχές διατήρησης, Αρχές δυνατών έργων, Γενικευμένες
  συντεταγμένες, Εξισώσεις Lagrange. Συνάρτηση απωλειών, Ολόνομα και ανολόνομα
  συστήματα, Κυκλικές συντεταγμένες. Μέθοδος Hamilton: Γενικευμένες ορμές, Συνάρηση
  Hamilton. Χώρος φάσεων, εξισώσεις. Παραλλακτικές αρχές Μηχανικές. Εφαρμογές

  Λέξεις Κλειδιά : Ενέργεια, διάνυσμα,

 • 1 - Προκαταρκτικές Μαθηματικές Έννοιες

  Περιγραφή θεματικής ενότητας  : Οι Βασικές μαθηματικές έννοιες

  Λέξεις κλειδιά : Διάνυσμα, εσωτερικό γινόμενο, διανυσματικές συναρτήσεις, παραγώγιση, ολοκλήρωση

 • 2- Κινηματική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας  : Η κίνμηση ενός υλικού σημείου

  Λέξεις κλειδιά : επιτάχυνση, διάνυσμα θέσης, τροχιά, κίνηση, ταχύτητα

 • 3 - Νόμοι κίνησης του Newton

  Περιγραφή θεματικής ενότητας  : Οι θεμελιώδεις νόμοι της Μηχανικής

  Λέξεις κλειδιά : νόμος, μηχανική, ορμή, θεμελιώδης εξίσωσης δυναμικής, εξωτερική δύναμη

 • 4 - Η αρχή διατήρησης της ενέργειας

  Περιγραφή θεματικής ενότητας  : Η αρχή διατήρησης της ενέργειας

  Λέξεις κλειδιά : έργο, ισχύς, συντηρητικές δυνάμεις, ενέργεια, μηχανική ενέργεια

 • Βιβλιογραφία

  • Τεχνική μηχανική ΙΙ-Δυναμική, Παϊπέτης Στέφανος Α. 
  • ΜΗΧΑΝΙΚΗ, C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman, A. C. Helmholz, B. J. Moyer