Προέλευση/πηγή TeX:
\sum\limits_{i = 1,6} {21} *i \ne {\raise0.7ex\hbox{$3$} \!\mathord{\left/ {\vphantom {3 4}}\right.\kern-\nulldelimiterspace}\!\lower0.7ex\hbox{$4$}}