Ερωτήσεις στην προσομοίωση 2

Με βάση τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και για ίσες μάζες απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα:
1) Όταν οι δύο μάζες είναι ακίνητες και τα σχοινιά που τις συγκρατούν κάθετα, το σύστημα ισορροπεί ναί ή όχι και γιατί;
2) Σηκώστε ελαφρώς τη μία μάζα προς τα δεξιά , προς τα πού κινείται η άλλη μάζα;
3) Επαναλάβετε το 2 με την ίδια μάζα αλλά ανασηκώνοντας προς τα αριστερά. Αλλάζει η απάντηση;
4) Επαναλάβετε τα (2) και (3) με την άλλη μάζα. Αλλάζει η απάντηση
5) Δώστε μια εξήγηση στο (2) , ποια δύναμη κινεί (αν κινεί) τη μάζα που ήταν αρχικά ακίνητη;