Βασισμένοι στα ιδεογράμματα που παρατίθενται σχεδιάστε την ανακατάταξη (που αναφέρεται στην παραπάνω ερώτηση)που έγινε

Me b;ash ta