Άσκηση 2

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το χρωμόσωμα 1 και αποτυπώνονται οι δείκτες (markers) που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη του, η θέση τους (Location)(χρωμοσωμική περιοχή) και οι γονότυποι πατέρα (father), μητέρας (mother) και παιδιού(proband). Σε ποιές περιοχές υπάρχει μονογονε'ίκή δισωμία και από ποιόν γονέα (μητρική ή πατρική)