Αποστολή φύλλου παρατήρησης διδασκαλίας

Ονομάστε το αρχείο σας ως εξής: paratirisi_1234_1235, και στη θέση του 1234 και 1235 βάλτε τους Α.Μ. σας. Ένας από τα δύο μέλη του ζεύγους αναλαμβάνει να στείλει το αρχείο.