Παραδείγματα στοχοθεσίας κατά Bloom και μαθησιακά αντικείμενα

1. Μελετήστε τις ενότητες 3 και 6 του βιβλίου "Μελέτη Περιβάλλοντος" της Δ' Δημοτικού.

2. Επιλέξτε τέσσερις θεματικές από τις παραπάνω ενότητες. 

3. Με βάση τα ρήματα και τις ενδεικτικές δραστηριότητες του αρχείου " Αναθεωρημένη ταξινομία Bloom" να θέσετε στόχους δια τις τέσσερις θεματικές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και δικά σας ρήματα, αντίστοιχα με το επίπεδο της ταξινομίας που επιλέγετε.

4. Περιγράψτε σύντομα μια ψηφιακή δραστηριότητα / εφαρμογή που θεωρείτε ότι συνεισφέρει στις θεματικές που επιλέξατε.