Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  1.  Mousavi_et_al-2009-Journal_of_Internal_Medicine
  2.  Vascular pharmacology 2014
  3.  Arterioscler Thromb Vasc Biol-2015-Khetarpal-e3-9
  4.  Circulation Research-2014-Seidah-1022-36
  5.  Curr Atheroscler Rep (2014)
  6. HDL Cholesterol Efflux Capacity and Incident Cardiovascular Events