ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ιατρικά Μαθηματικά και Βιοστατιστική

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειώσει  τους φοιτητές ιατρικής και αυριανούς γιατρούς με τη στατιστική ορολογία και στατιστική μεθοδολογία της σύγχρονης ιατρικής βιβλιογραφίας (βιβλία, περιοδικά, ίντερνετ κτλ), με σκοπό την κριτική ανάγνωσή της. Επειδή η μεθοδολογία υπάρχει σε κάθε σύγχρονο έντυπο ή ηλεκτρονικό σύγγραμα ή περιοδικό, κρίθηκε σκόπιμο οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή μαζί της από την αρχή. Στο έντυπο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το μάθημα, τους στόχους και πώς να το μελετίσετε.