Υλικό για εργαστηριακές ασκήσεις

Newcastle Ottawa scale για την αξιολόγηση της ποιότητας των μελετών