Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου,   «Ερωτική,    κοινωνική και αισθητική διάσταση του ενδύματος (Σύντομη ιστορική επισκόπηση)», στο βιβλίο της ίδιας, Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο, 1864-1910. Συμβολή στη μελέτη της ιστορικότητας και της κοινωνιολογίας του ενδύματος. Έκδ. Ιδρύματος Αγγ. Χατζημιχάλη, Αθήνα 2003, σ. 53-91.

Γρηγόριος Γκιζέλης, Η ρητορική του ενδύματος, Αθήναι 1974.

Νέλλη Λαγάκου, Η ενδυμασία διαμέσου των αιώνων. Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα-Ιωάννινα 1998.

Ε. Π. Παπανούτσος, «Ο άνθρωπος και το φόρεμα», στο βιβλίο του ίδιου Πρακτική Φιλοσοφία, Αθήνα 1973, σ. 206-209.

Λίζα Σκουζέ-Πετρίδη, «Η μόδα, Φαινόμενο κοινωνικό», Ζυγός, τεύχη 15-17 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 146-153.

Arjun Appadurai, The Social Life of Things. Cambridge University Press, 1986.

Petr Bogatyrev, The Functions of Folk Costume in Moravian Slovakia. The Hague- Paris 1971.

Fernand  Braudel,  Civilization  matérielle,  économie  et  capitalisme,  XVe  -  XVIIe siècle, Tome 1: Les structures du quotidien: le possible et l’ impossible.  Librairie Armand Colin, Paris 1979.

Yvonne Deslandres, Le costume image de l’ homme. Éditions Albin Michel, Paris 1976.

Marilyn J.Horn, The Second Skin. An Interdisciplinary Study of Clothing. Houghton Mifflin Company, Boston 1975.

Elizabeth B Hurlock,  The Psychology of Dress.  An  Analysis of Fashion and its Motive.  Arno Press, New York 1976.

René König, Sociologie de la mode. Petite Bibliothèque Payot, Paris 1969.

Igor Kopytoff, «The Cultural Biography of Things: Commoditization as a Process»,στο Appadurai Α. (επιμ.), The Social Life of Things. Cambridge University Press, 1986.

Alison Lurie, The Language of Clothes. With illustrations assembled by Doris Palca, Vintage Books, A Division of Random House, New York 1983.

Mary Lou Rosencranz, Clothing Concepts. A Social-Psychological Approach. The Macmillan Company, New York 1972.

S. Tokarev, «Methods of ethnographic research into material culture», στο βιβλίο του Yu. Brobley (επιμ.), Soviet Ethnology and Anthropology Today (studies in Anthropology Ser No 1), Mouton, Paris 1974, σ. 175-194.

I.  Weber-Kellermann,,  «Mode  und  Tradition»,  στο  Populus  Revisus.  Beitrage  zur Erforschung der Gegenwart, 14 (Tubingen 1966), σ. 17-27.

Don Yoder, «Folk costume», στο βιβλίο του Richard M. Dorson (επιμ.), Folklore and Folklife. An Introduuction, The University of Chicago Press, Chicago and London 1972, σ. 295-323.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013, 6:15 μμ